Kamerstuk 35833-7

Amendement van het lid Maeijer over het wettelijk borgen van de verhoogde leeftijdsgrens voor jongeren die in een gezinshuis verblijven

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 6 september 2022
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-7.html
ID: 35833-7
Wijzigingen: 35833-8

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID MAEIJER

Ontvangen 6 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt na «pleegzorg» ingevoegd «en van de plaatsing in een gezinshuis,».

II

In de beweegreden wordt na «pleegzorg» ingevoegd «en van de plaatsing in een gezinshuis».

III

In artikel I, onderdeel A, onderdeel 1, onder c, wordt het voorgestelde onderdeel 3° als volgt gewijzigd:

1. Na «uit pleegzorg» wordt ingevoegd «of plaatsing in een gezinshuis»;

2. Na «de pleegzorg» wordt telkens ingevoegd «, of de plaatsing in een gezinshuis, ».

Toelichting

De indiener wil de verhoogde leeftijdsgrens ook wettelijk borgen voor jongeren die in een gezinshuis verblijven. Het onderhavige wetsvoorstel richt zich enkel op jongeren die pleegzorg ontvangen. De indiener wil dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen jongeren die in een pleeggezin verblijven en jongeren die in een gezinshuis verblijven. Met dit amendement wil de indiener ook de jongeren in gezinshuizen de zekerheid bieden dat zij daar, indien ze dat zelf willen, kunnen blijven wonen tot hun 21e levensjaar.

Maeijer