Kamerstuk 35824-44

Gewijzigd amendement van het lid Van den Berg ter vervanging van nr. 13 over eisen voor informatietechnologieproducten of -diensten

Dossier: Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2022
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35824-44.html
ID: 35824-44
Origineel: 35824-13

100,0 %
0,0 %

PvdD

SP

PVV

FVD

BBB

JA21

D66

BIJ1

VVD

GL

PvdA

Fractie Den Haan

Volt

CDA

Omtzigt

DENK

CU

SGP

Groep Van Haga


Nr. 44 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 23 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan de beweegreden wordt toegevoegd «dat het verder wenselijk is eisen te stellen aan informatietechnologieproducten en -diensten en zorginformatiesystemen, zodat de inwisselbaarheid en daarmee de marktwerking van deze producten, diensten en systemen wordt verbeterd;».

II

Aan artikel 1.1 wordt in alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

zorginformatiesysteem:

zorginformatiesysteem als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg;.

III

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Om de marktwerking van informatietechnologieproducten en -diensten en zorginformatiesystemen te verbeteren, kunnen bij of krachtens deze wet voorschriften worden gesteld.

IV

Na artikel 1.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.4a (eisen aan informatietechnologieproducten – en diensten en zorginformatiesystemen ter verbetering van de marktwerking)

  • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen eisen worden gesteld aan informatietechnologieproducten of -diensten of, voor zover geen informatietechnologieproduct of -dienst, zorginformatiesystemen die er toe leiden dat het voor een zorgaanbieder mogelijk is om gebruik te maken van andere, gelijksoortige systemen, producten of diensten.

  • 2. De eisen kunnen zien op de realisering van dataportabiliteit.

Toelichting

De indiener is van mening dat het wetsvoorstel zelf onvoldoende doet aan het onderliggende probleem van marktmacht van ict-leveranciers. Voor zorgaanbieders wordt het niet makkelijker om te kiezen voor een andere leverancier. Leveranciers kunnen vasthouden aan hun eigen gesloten systeem («vendor lock-in»), wat de macht van leveranciers over hun klanten in stand houdt.

De indiener vindt dit onwenselijk en is daarom van mening dat de wet het mogelijk moet maken dat er enkele eisen worden opgenomen waaraan ict-producten in de zorg moeten voldoen.

Met dit amendement wordt geregeld dat eisen kunnen worden gesteld aan informatietechnologieproducten of -diensten en (voor zover niet een informatietechnologieproduct of -dienst) zorginformatiesystemen om het overstappen naar of kunnen gebruiken van een ander gelijksoortig product of systeem of gelijksoortige dienst te vergemakkelijken. De eisen kunnen onder andere zien op (kosteloze) dataportabiliteit. Met deze eisen kan de keuzevrijheid voor zorgaanbieders en de marktwerking worden verbeterd.

Van den Berg