Gepubliceerd: 13 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-9.html
ID: 35816-9

45,3 %
53,3 %

SP

JA21

Groep Van Haga

DENK

PvdD

FVD

PvdA

CDA

CU

GL

BIJ1

VVD

Volt

PVV

Fractie Den Haan

Omtzigt

SGP

D66

BBB


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 13 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het voorgestelde tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Overeenkomsten die het college ter uitvoering van deze wet sluit met jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde instellingen, hebben een looptijd van ten minste drie jaar.

2. Het voorgestelde derde lid komt te luiden:

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen:

  • a. nadere regels worden gesteld omtrent het in het tweede lid bepaalde;

  • b. situaties worden omschreven waarin de looptijd, bedoeld in het derde lid, niet geldt.

3. In het voorgestelde vierde lid wordt de aanduiding «4.» vervangen door «5.» en wordt «tweede lid» vervangen door «vierde lid».

II

Artikel II, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst en wordt in de tekst «Artikel 2.6.6, eerste lid,» vervangen door «Het eerste lid».

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Artikel 2.6.6 wordt als volgt gewijzigd:

2. Er worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot derde tot en met het vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Overeenkomsten die het college ter uitvoering van deze wet sluit met aanbieders, hebben een looptijd van ten minste twee jaar.

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen:

  • a. nadere regels worden gesteld omtrent het in het eerste lid bepaalde;

  • b. situaties worden omschreven waarin de looptijd, bedoeld in het tweede lid niet geldt.

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid».

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet standaard meerjarige contracten van ten minste twee respectievelijk drie jaar afsluiten met zorgaanbieders die de uitvoering van de zorg- en ondersteuning op zich nemen. Het afsluiten van meerjarige contracten leidt tot continuïteit van zorg en zekerheid voor organisaties, personeel en cliënten. Bij algemene maatregel van bestuur kan geregeld worden dat de looptijd van tenminste twee of drie jaar voor kortlopende opdrachten of voor zorg- en ondersteuning die van (zeer) tijdelijke aard niet geldt.

Hijink