Gepubliceerd: 14 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-11.html
ID: 35816-11

43,3 %
55,3 %

PvdA

CU

Omtzigt

SP

PvdD

GL

FVD

D66

PVV

CDA

DENK

VVD

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

JA21

SGP

BBB

BIJ1

Volt


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 14 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Na artikel 4.0.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.0.2

  • 1. Een jeugdhulpaanbieder respectievelijk gecertificeerde instelling die jeugdhulp respectievelijk kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering zal verlenen in opdracht van een andere jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling, meldt zich bij het college voordat hij of zij daarmee begint.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de toepassing van het eerste lid.

II

Na artikel II, onderdeel D, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E

Na artikel 3.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.6

  • 1. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die maatschappelijke ondersteuning zal verlenen in opdracht van een aanbieder, meldt zich bij het college voordat hij met zijn werkzaamheden begint.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de toepassing van het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er een meldplicht komt voor onderaannemers. Indiener is van mening dat inkopende gemeenten moeten weten welke organisaties of zelfstandigen via een gecontracteerde organisatie werk verrichten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Op deze wijze kunnen gemeenten niet alleen toezicht houden op de hoofdaannemer, waarmee zij een contract hebben, maar blijven ook de onderaannemers in beeld. Indiener is van mening dat voorkomen moet worden dat het toezicht van de gemeente op organisaties die zorg en ondersteuning verlenen verslechtert. Zicht houden op álle aanbieders die actief zijn in de gemeentelijke zorg versterkt de mogelijkheid om goed toezicht te houden zonder dat het de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer ondermijnt om kwalitatief goede zorg te leveren met betrouwbare personen en partijen. Bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld om invulling te geven aan de meldplicht.

Hijink