Gepubliceerd: 9 juni 2021
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35747-3.html
ID: 35747-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 11 juni 2021

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 12 mei 2021 voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Bij brief van 9 juni 2021 zijn ze door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie, Azarkan

De griffier van de commissie, Nava

1

In het licht van het feit dat bij te veel ontvangen TVL-subsidie de RVO een ondergrens van 500 euro hanteert dat niet terug hoeft te worden betaald, waarom wordt bij een overschrijding van 600 euro het volledige bedrag teruggevorderd en niet 100 euro (600–500)?

Antwoord

De ondergrens is ingesteld om te voorkomen dat het innen van de terugvordering meer kost dan het bedrag dat wordt teruggevorderd. Daarom worden bedragen onder de 500 euro niet geïncasseerd. In het gestelde voorbeeld vervalt het argument om dit minimum te hanteren, omdat er dan alsnog lage bedragen moeten worden geïnd.

2

Hoeveel bedrijven hebben tot nu toe van de vorige tranches van de TVL gebruikgemaakt?

Antwoord

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de aanvragen en toekenningen per TVL-periode, zoals gerealiseerd tot en met 5 juni 2021.

Periode

Aangevraagd

Toegekend

% Aanvragen toegekend

TVL 1 (juni-sept 2020)

47.661

42.472

89%

TVL Q4 2020

90.339

79.252

88%

TVL Q1 20211

113.573

96.923

85%

X Noot
1

Niet mkb-ondernemingen kunnen nog aanvragen, dus het aantal zal nog oplopen. Het percentage toekenningen is lager, omdat er nog aanvragen in behandeling zijn.

3

Kan een uitsplitsing worden gegeven per sector van de bedrijven die tot nu toe een aanvraag op de TVL hebben gedaan, inclusief acceptatiepercentage per sector?

Antwoord

In bijlage 1 van deze brief treft u de volgende gegevens aan per TVL-periode, zoals bij het ministerie bekend op 28 mei 2021:

  • Het aantal aanvragers per sector;

  • Het aantal aanvragers waaraan subsidie is toegekend na de aanvraag;

  • Het percentage aanvragers waaraan subsidie is toegekend na de aanvraag, ten opzichte van het totaal aantal aanvragers.

Een toegekende subsidie is niet hetzelfde als een vastgestelde subsidie. Als een subsidie is toegekend betekent dit dat de aanvraag is goedgekeurd en er een voorschot is uitgekeerd. Bij de vaststelling kan het subsidiebedrag wijzigen of kan de subsidie alsnog worden afgewezen. Dit laatste is het geval als uit de controle blijkt dat de aanvrager niet aan de voorwaarden van de regeling kan voldoen.

4

Hoeveel bedrijven met meer dan 250 werknemers ontvangen TVL?

Antwoord

De TVL is sinds 10 mei opengesteld voor grote ondernemingen (niet-mkb ondernemingen). Hierdoor is nog geen goed beeld te geven van het aantal grote ondernemingen dat TVL zal ontvangen. De stand op 7 juni is 63 niet-mkb ondernemingen een aanvraag ingediend.

5

Hoeveel extra ondernemingen zullen naar verwachting een beroep kunnen doen op de TVL nu het drempelbedrag wordt verlaagd van 2.000 euro naar 1.500 euro?

Antwoord

In de openstelling van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 hebben 4.418 ondernemingen die tussen de € 1.500 en € 2.000 vaste lasten hebben een aanvraag ingediend.

6

Hoeveel extra ondernemingen zullen naar verwachting een beroep kunnen doen op de TVL nu het drempelbedrag wordt verlaagd van 2.000 euro naar 1.500 euro?

Antwoord

In de openstelling van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 hebben 4.418 ondernemingen die tussen de € 1.500 en € 2.000 vaste lasten hebben een aanvraag ingediend.

7

Wat is tot nu toe het gemiddelde bedrag waarop aanspraak wordt gemaakt bij de aanvragen voor de TVL op Caribisch Nederland?

Antwoord

In de onderstaande tabel ziet u per openstelling van de TVL Caribisch Nederland het gemiddelde toegekende bedrag per onderneming. Voor de openstelling voor Q2 2021 is dit de stand op 4 juni jl.

Regeling

Goedgekeurde aanvragen

Totaal toegekend (in $)

Gemiddeld toegekend (in $)

Q3 2020

566

6.652.004

11.752

Q4 2020

457

5.747.793

12.577

Q1 2021

464

8.545.514

18.417

Q2 2021 (is nog open)

318

9.723.621

30.577

8

Wanneer gaat de TVL Q1 2021 open voor niet mkb-ondernemingen met meer dan 250 medewerkers?

Antwoord

Sinds 10 mei jl. is de TVL Q1 2021 open voor niet mkb-ondernemingen. De regeling voor deze ondernemingen sluit op 10 juni om 17.00 uur.

Bijlage 1 – Cijfers behorende bij vraag 3

TVL 1 (juni – september 2020)

Sector

Ontvangen

Toegekend

% Toegekend

TOTAAL

47.661

42.472

89,1%

Onbekend

1.294

407

31,5%

10 – Vervaardiging van voedingsmiddelen

93

78

83,9%

11 – Vervaardiging van dranken

32

31

96,9%

14 – Vervaardiging van kleding

80

65

81,3%

32 – Vervaardiging van overige goederen

36

32

88,9%

45 – Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

14

12

85,7%

46 – Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

2.626

2.398

91,3%

47 – Detailhandel (niet in auto's)

3.809

3.284

86,2%

49 – Vervoer over land

5.307

4.694

88,4%

50 – Vervoer over water

398

374

94,0%

51 – Luchtvaart

37

30

81,1%

52 – Opslag en dienstverlening voor vervoer

229

211

92,1%

55 – Logiesverstrekking

1.785

1.713

96,0%

56 – Eet- en drinkgelegenheden

13.237

12.309

93,0%

59 – Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

1.008

954

94,6%

73 – Reclame en marktonderzoek

424

366

86,3%

74 – Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

417

358

85,9%

77 – Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

1.488

1.430

96,1%

78 – Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

1.098

1.003

91,3%

79 – Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

1.116

1.010

90,5%

80 – Beveiliging en opsporing

220

186

84,5%

81 – Facility management, reiniging en landschapsverzorging

68

61

89,7%

82 – Overige zakelijke dienstverlening

359

349

97,2%

85 – Onderwijs

1.712

1.476

86,2%

86 – Gezondheidszorg

443

332

74,9%

88 – Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

235

167

71,1%

90 – Kunst

3.339

3.097

92,8%

91 – Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

304

291

95,7%

92 – Loterijen en kansspelen

122

112

91,8%

93 – Sport en recreatie

4.082

3.868

94,8%

95 – Reparatie van computers en consumentenartikelen

341

244

71,6%

96 – Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

1.908

1.530

80,2%

TVL Q4 2020

Sector

Ontvangen

Toegekend

% Toegekend

TOTAAL

90.339

79.252

88%

Onbekend

1.647

1.010

61%

01 – Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

3.980

3.554

89%

02 – Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

3

3

100%

03 – Visserij en kweken van vis en schaaldieren

46

38

83%

06 – Winning van aardolie en aardgas

2

1

50%

09 – Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

12

7

58%

10 – Vervaardiging van voedingsmiddelen

359

316

88%

11 – Vervaardiging van dranken

95

90

95%

12 – Vervaardiging van tabaksproducten

1

0

0%

13 – Vervaardiging van textiel

54

49

91%

14 – Vervaardiging van kleding

129

106

82%

15 – Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

38

33

87%

16 – Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

59

51

86%

17 – Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

7

4

57%

18 – Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

251

242

96%

19 – Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

1

1

100%

20 – Vervaardiging van chemische producten

21

16

76%

21 – Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

6

4

67%

22 – Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

40

38

95%

23 – Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

32

28

88%

24 – Vervaardiging van metalen in primaire vorm

20

17

85%

25 – Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

329

299

91%

26 – Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

63

56

89%

27 – Vervaardiging van elektrische apparatuur

60

56

93%

28 – Vervaardiging van overige machines en apparaten

116

106

91%

29 – Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

27

26

96%

30 – Vervaardiging van overige transportmiddelen

46

39

85%

31 – Vervaardiging van meubels

201

181

90%

32 – Vervaardiging van overige goederen

148

132

89%

33 – Reparatie en installatie van machines en apparaten

225

191

85%

35 – Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

17

12

71%

36 – Winning en distributie van water

1

1

100%

37 – Afvalwaterinzameling en -behandeling

3

2

67%

38 – Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

23

20

87%

39 – Sanering en overig afvalbeheer

27

15

56%

41 – Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

1.296

655

51%

42 – Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

342

147

43%

43 – Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

1.596

1.022

64%

45 – Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

1.325

1.085

82%

46 – Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

4.375

3.756

86%

47 – Detailhandel (niet in auto's)

9.347

8.245

88%

49 – Vervoer over land

5.670

5.047

89%

50 – Vervoer over water

425

403

95%

51 – Luchtvaart

23

23

100%

52 – Opslag en dienstverlening voor vervoer

383

310

81%

53 – Post en koeriers

264

167

63%

55 – Logiesverstrekking

2.874

2.773

96%

56 – Eet- en drinkgelegenheden

23.067

22.157

96%

58 – Uitgeverijen

115

107

93%

59 – Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

768

701

91%

60 – Verzorgen en uitzenden van radio en televisieprogramma's

7

6

86%

61 – Telecommunicatie

48

38

79%

62 – Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

713

634

89%

63 – Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

163

143

88%

68 – Verhuur van en handel in onroerend goed

800

708

89%

69 – Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

599

473

79%

70 – Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

1.841

1.604

87%

71 – Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

614

545

89%

72 – Speur- en ontwikkelingswerk

88

76

86%

73 – Reclame en marktonderzoek

916

814

89%

74 – Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

1.072

910

85%

75 – Veterinaire dienstverlening

3

1

33%

77 – Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

1.455

1.308

90%

78 – Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

1.039

822

79%

79 – Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

1.008

881

87%

80 – Beveiliging en opsporing

269

195

72%

81 – Facility management, reiniging en landschapsverzorging

598

419

70%

82 – Overige zakelijke dienstverlening

575

462

80%

85 – Onderwijs

2.163

1.714

79%

86 – Gezondheidszorg

594

443

75%

87 – Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

35

24

69%

88 – Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

656

464

71%

90 – Kunst

3.312

2.998

91%

91 – Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

334

319

96%

92 – Loterijen en kansspelen

219

190

87%

93 – Sport en recreatie

5.098

4.799

94%

94 – Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

255

211

83%

95 – Reparatie van computers en consumentenartikelen

605

479

79%

96 – Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

5.301

4.230

80%

TVL Q1 2021

TVL Q1 2021 is nog maar zeer recent gesloten voor MKB-ondernemingen en staat nog open voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Daarom zijn de toekenningspercentages in deze TVL-periode lager dan in de voorgaande periodes.

Sector

Ontvangen

Toegekend

% Toegekend

TOTAAL

113.540

94.718

83%

Onbekend

542

0

0%

01 – Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

3.079

2.195

71%

02 – Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

2

2

100%

03 – Visserij en kweken van vis en schaaldieren

118

71

60%

08 – Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

1

1

100%

09 – Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

8

1

13%

10 – Vervaardiging van voedingsmiddelen

371

312

84%

11 – Vervaardiging van dranken

100

91

91%

12 – Vervaardiging van tabaksproducten

2

1

50%

13 – Vervaardiging van textiel

88

73

83%

14 – Vervaardiging van kleding

191

161

84%

15 – Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

45

37

82%

16 – Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

73

64

88%

17 – Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

11

8

73%

18 – Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

431

393

91%

19 – Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

2

1

50%

20 – Vervaardiging van chemische producten

37

28

76%

21 – Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

2

2

100%

22 – Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

48

42

88%

23 – Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

55

44

80%

24 – Vervaardiging van metalen in primaire vorm

20

18

90%

25 – Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

357

267

75%

26 – Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

72

60

83%

27 – Vervaardiging van elektrische apparatuur

63

52

83%

28 – Vervaardiging van overige machines en apparaten

149

116

78%

29 – Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

33

24

73%

30 – Vervaardiging van overige transportmiddelen

58

37

64%

31 – Vervaardiging van meubels

237

185

78%

32 – Vervaardiging van overige goederen

266

223

84%

33 – Reparatie en installatie van machines en apparaten

221

171

77%

35 – Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

23

17

74%

36 – Winning en distributie van water

2

2

100%

37 – Afvalwaterinzameling en -behandeling

2

2

100%

38 – Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

35

25

71%

39 – Sanering en overig afvalbeheer

24

11

46%

41 – Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

762

311

41%

42 – Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

155

65

42%

43 – Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

1.146

599

52%

45 – Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

1.469

1.068

73%

46 – Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

5.458

4.406

81%

47 – Detailhandel (niet in auto's)

16.762

14.686

88%

49 – Vervoer over land

6.178

5.269

85%

50 – Vervoer over water

522

438

84%

51 – Luchtvaart

33

30

91%

52 – Opslag en dienstverlening voor vervoer

419

320

76%

53 – Post en koeriers

219

129

59%

55 – Logiesverstrekking

2.939

2.643

90%

56 – Eet- en drinkgelegenheden

22.534

20.675

92%

58 – Uitgeverijen

178

150

84%

59 – Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven van geluidsopnamen

893

737

83%

60 – Verzorgen en uitzenden van radio en televisieprogramma's

6

4

67%

61 – Telecommunicatie

61

47

77%

62 – Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

772

579

75%

63 – Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

167

131

78%

66 – Overige financiële dienstverlening

12

9

75%

68 – Verhuur van en handel in onroerend goed

1.056

833

79%

69 – Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

625

437

70%

70 – Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering

2.172

1.656

76%

71 – Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

735

580

79%

72 – Speur- en ontwikkelingswerk

101

73

72%

73 – Reclame en marktonderzoek

1.186

960

81%

74 – Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

1.338

994

74%

75 – Veterinaire dienstverlening

6

3

50%

77 – Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen

1.485

1.255

85%

78 – Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

1.036

780

75%

79 – Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

1.074

852

79%

80 – Beveiliging en opsporing

249

171

69%

81 – Facility management, reiniging en landschapsverzorging

594

390

66%

82 – Overige zakelijke dienstverlening

573

430

75%

85 – Onderwijs

5.989

4.836

81%

86 – Gezondheidszorg

1.728

1.274

74%

87 – Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

41

27

66%

88 – Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

772

545

71%

90 – Kunst

3.733

3.064

82%

91 – Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

389

323

83%

92 – Loterijen en kansspelen

256

205

80%

93 – Sport en recreatie

5.986

5.166

86%

94 – Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

361

254

70%

95 – Reparatie van computers en consumentenartikelen

975

824

85%

96 – Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

13.627

11.753

86%