Gepubliceerd: 26 februari 2021
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35746-2.html
ID: 35746-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de diergezondheidsregels in de Wet dieren als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht op een aantal ondergeschikte punten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 5.2, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd:

In dit geval wordt de regeling tevens zo snel mogelijk bekendgemaakt op de wijze, genoemd in artikel 5, aanhef en onderdeel a, van de Bekendmakingswet.

B

Artikel 5.4, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen j en k worden verletterd tot k en l.

2. Na onderdeel i wordt het volgende onderdeel ingevoegd:

  • j. een verplichting tot het informeren van derden over de verdenking of besmetting;.

C

Artikel 5.6, vierde en vijfde lid, vervallen.

D

In het opschrift en het eerste lid van artikel 6.2 wordt «EU-verordeningen» telkens vervangen door «EU-verordeningen en EU-besluiten».

E

Artikel 6.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «EU-verordeningen» vervangen door «EU-verordeningen en EU-besluiten».

2. In het tweede lid wordt «EU-verordening» vervangen door «EU-verordening of EU-besluit».

F

In artikel 6.4, eerste lid, vervalt «5.6, vierde en vijfde lid,».

G

In artikel 8.6, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «5.6, eerste en vijfde lid,» vervangen door «5.6, eerste lid,» en wordt na «5.12» «, 5.15, eerste lid, 8.4» ingevoegd.

H

Artikel 9.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «9.9, vierde lid,» vervangen door «9.9, derde lid,».

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

I

Aan artikel 9.7 wordt het volgende lid toegevoegd:

  • 4. Op een tegemoetkoming in de schade voor dieren, producten of voorwerpen die zijn gedood, onschadelijk gemaakt of vernietigd als bedoeld in artikel 9.6, eerste lid, wordt de eventuele opbrengst van die dieren, producten of voorwerpen in mindering gebracht.

J

Artikel 9.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

3. In het derde lid (nieuw) wordt «De vergoeding, bedoeld in het derde lid, wordt betaald» vervangen door «De kosten van de deskundigen, bedoeld in het eerste lid, worden betaald».

ARTIKEL II

In artikel 1, onderdeel 1°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet dieren «5.6, eerste en vijfde lid,» vervangen door «5.6, eerste lid,».

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,