Gepubliceerd: 24 februari 2021
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Nevin Özütok (GL), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35741-1.html
ID: 35741-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2021

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Met het oog op het spoedig kunnen aanvangen van de behandeling in tweede lezing door de nieuwe Tweede Kamer, bedoeld in artikel 137, vierde lid, van de Grondwet, verzoeken wij u het wetsvoorstel thans ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State te zenden.

Bergkamp

Özütok

Van den Hul