Gepubliceerd: 15 januari 2021
Indiener(s): Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35705-2.html
ID: 35705-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Infrastructuur en Waterstaat.

Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet 2021 heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze incidentele suppletoire begroting 2021 gaan in vanaf 1 januari 2021 en kunnen vanaf dat moment tot verplichtingen en/of betalingen leiden. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op dat moment niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer geïnformeerd via deze brief van 31 december 2020.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25899&did=2020D54442

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

a. Inhoudelijke toelichting

De COVID-19-crisis laat diepe sporen achter op de Caribische delen van het Koninkrijk. Door de inreisbeperkingen en de teruggevallen vraag dreigen de luchtverbindingen met de Caribisch-Nederlandse gemeenten stil te vallen. Winair, de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen onderhoudt met alle zes de Caribische delen van het Koninkrijk, en de enige die een reguliere verbinding onderhoudt met Sint Eustatius en Saba, is hierdoor in financiële problemen geraakt, omdat er geen inkomsten binnenkomen maar de kosten grotendeels doorlopen.

Het kabinet heeft daarom besloten positief te reageren op het verzoek van de Minister-President van Sint Maarten om steun, door een hypothecaire lening van USD 3 mln (met huidige koers max. EUR 2,7 miljoen) af te sluiten op het luchthavengebouw van Winair. Deze lening zal deels worden gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1 miljoen Euro) en deels door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (max 1,7 miljoen Euro)1.

Met het verstrekken van deze lening wordt de interinsulaire connectiviteit op de korte termijn gewaarborgd.

De hypothecaire lening komt ten laste van de uitgaven op de begroting Infrastructuur en Waterstaat, artikel 17 luchtvaart. Aan de hypothecaire lening, die in beginsel wordt verstrekt voor een periode van 18 maanden worden voorwaarden gesteld. Belangrijkste voorwaarde is dat Winair zolang de lening loopt een regelmatige luchtverbinding met de eilanden St-Eustatius en Saba moet garanderen, vanzelfsprekend met inachtneming van de COVID-19-reisbeperkingen.

Artikel 17 Luchtvaart

17.01 Luchtvaart

Uitgaven

Opdrachten

De overige uitgaven op dit artikelonderdeel worden verlaagd ter dekking van de uitgaven ten behoeve van de lening aan Winair, exclusief het deel van € 1 miljoen dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Leningen

De uitgaven op dit artikelonderdeel worden verhoogd met € 2,7 miljoen in 2021. Deze middelen worden ingezet voor het verstrekken van een hypothecaire lening aan WinAir op het luchthavengebouw van Winair ter waarde van USD 3 miljoen. Daarmee kan het bedrijf, dat essentieel is voor de interinsulaire verbinding van Saba en Sint Eustatius op korte termijn blijven opereren.

Ontvangsten

Voor 2022 wordt een ontvangst van € 2,879 miljoen verwacht, gegeven de looptijd van de lening van maximaal 18 maanden en het marktconforme rentepercentage van 4,41% per jaar. Bij aflossing vloeit dit bedrag naar rato van het door het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingelegde deel terug naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

b. Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2021

Mutaties incidentele suppletoire begroting

Stand incidentele suppletoire begroting

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

24.515

0

24.515

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

               

Uitgaven

27.081

1.000

28.081

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

72%

               

1 Luchtvaart

27.081

1.000

28.081

0

0

0

0

Opdrachten

12.302

– 1.700

10.602

0

0

0

0

– Opdrachten GIS

1.178

0

1.178

0

0

0

0

– Caribisch Nederland

457

0

457

0

0

0

0

– Overige Opdrachten

10.667

– 1.700

8.967

0

0

0

0

Subsidies

6.723

0

6.723

0

0

0

0

– Leefbaarheidsfonds

407

– Subsidie tarieven Bonaire

425

– Subsidie omploegen graan

1.835

– Overige subsidies

4.056

Bijdrage aan agentschappen

6.477

0

6.477

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

460

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland

6.003

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage Caribisch Nederland

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.479

0

1.479

0

0

0

0

– Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.311

– Waarvan overige bijdrage aan (inter-) nationale organisaties

168

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

100

0

100

Leningen

0

2.700

2.700

0

0

0

0

               

Ontvangsten

1.280

0

1.280

2.879

0

0

0