Gepubliceerd: 21 december 2020
Indiener(s): Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35686-2.html
ID: 35686-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De in de begrotingsstaat gewijzigde begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet 2021 heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze incidentele suppletoire begroting 2021 gaan in vanaf 1 januari 2021 en kunnen vanaf dat moment tot verplichtingen en/of betalingen leiden. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op dat moment niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief «Uitwerking Coronabanen» van 14 december 2020.

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel 36

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW en amendementen)

Mutaties ISB

Stand ontwerp begroting (incl ISB)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

287.748

67.200

354.948

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven

287.748

67.200

354.948

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

96%

           

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

             

Bijdrage Agentschappen

             

Overige bijdragen agentschappen

330

0

330

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

Instituut Fysieke Veiligheid

30.372

0

30.372

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

             

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

172.799

0

172.799

0

0

0

0

COVID-19

0

60.000

60.000

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

29.692

0

29.692

0

0

0

0

Subsidies

             

Nederlands Rode Kruis

1.291

0

1.291

0

0

0

0

Nationaal Veiligheids Instituut

1.285

0

1.285

0

0

0

0

Overige Subsidies

2.730

0

2.730

0

0

0

0

Opdrachten

             

Project NL-Alert

4.597

0

4.597

0

0

0

0

NCSC

8.735

0

8.735

0

0

0

0

COVID-19

14.150

7.200

21.350

0

0

0

0

Overige Opdrachten

8.578

0

8.578

0

0

0

0

               

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

             

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.189

0

13.189

0

0

0

0

               

Ontvangsten

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage medeoverheden COVID-19

Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen wordt € 60 mln. beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor tijdelijke coronabanen. Hiermee kunnen ongeveer 3.800 voltijds fte tijdelijke coronabanen in het toezicht en de handhaving gecreëerd worden. Te denken valt aan onder andere straatcoaches in de openbare ruimte. Ook kan worden gedacht aan de inzet van mensen voor bestuursrechtelijk handhaven van taken zoals het verwijderen van fietsen of huisvuilzakkencontrole; taken waarbij geen contact nodig is met overtreders.

De toezichthouders nemen daarmee een deel van de taken van boa's en politiemensen uit handen, waardoor die laatsten zich kunnen richten op hun taken rondom de bestuursrechtelijke handhaving en in het bijzonder handhaving van de coronamaatregelen.

Gelet op de drukte in de maand december zal na het informeren van de Tweede Kamer begonnen worden met het werven van de extra medewerkers. De regeling zal lopen tot 30 juni 2021.

Opdrachten COVID-19

In 2020 is voor de activiteiten voor DG Samenleving en Covid-19 in totaal € 30 mln. beschikbaar gesteld. Dit bestaat uit € 14 mln. voor 2020 en € 16 mln. voor 2021.

Een aantal activiteiten die voor 2021 zijn voorzien, met name het onderzoek naar gedrag en gedragsbeïnvloeding voor de middellange en lange termijn, kunnen niet worden gefinancierd uit het budget voor 2021. Deze activiteiten kunnen wel worden gefinancierd uit het resterende budget van 2020 ter grootte van € 7,2 mln. Met deze mutatie worden deze middelen toegevoegd aan het budget 2021 voor DG Samenleving en Covid-19 voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde onderzoeken.