Gepubliceerd: 18 december 2020
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35683-2.html
ID: 35683-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vijfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, kan niet worden gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze vijfde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8 december 2020 jl. met kenmerk 1792353–215138-PDC19.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20201

Bedrag 2021

Bedrag 2022

A. Begrotingsgefinancierd

     

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

– 146

– 11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

 

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

 

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

 

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

 

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

635

 

9) Zorgbonus

2.001

970

 

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

 

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

123

 

Totaal A

5.749

3.733

143

       

B. Premiegefinancierd

     

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

   

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

 

Totaal B

206

45

 
       

Totaal A+B=C

5.955

3.778

143

X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 585. nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 634, nr. 1, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 650, nr. 1.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de tweede suppletoire begroting 2020 en de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting 2020. Deze vijfde incidentele begroting 2020 betreft alleen verplichtingenmutaties 2020 en heeft geen gevolgen voor de uitgaven in 2020. De verplichtingenmutaties worden toegelicht in de beleidsartikelen.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid 5e incidentele suppletoire begroting 2020 (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 2e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW), ISB3, ISB4 en NvW 2e supp)

Mutaties 5e ISB

Stand 5e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

841.280

3.231.667

797.500

4.029.167

0

0

0

0

                 

Uitgaven

1.039.858

2.687.698

0

2.687.698

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

95,30%

             
                 

1. Gezondheidsbeleid

433.721

409.689

0

409.689

0

0

0

0

                 

Subsidies

25.007

23.243

0

23.243

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.520

22.743

0

22.743

0

0

0

0

Overige

487

500

0

500

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.080

3.465

0

3.465

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

2.080

3.465

0

3.465

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

108.907

127.696

0

127.696

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

90.474

94.594

0

94.594

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

17.846

32.909

0

32.909

0

0

0

0

Overige

587

193

0

193

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

297.590

255.270

0

255.270

0

0

0

0

ZonMw: programmering

297.590

255.270

 

255.270

 

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

137

15

0

15

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

137

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

15

0

15

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

439.164

2.109.551

0

2.109.551

0

0

0

0

                 

Subsidies

206.085

332.247

0

332.247

0

0

0

0

Ziektepreventie

9.069

124.297

 

124.297

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

147.196

145.812

0

145.812

0

0

0

0

Vaccinaties

49.820

62.138

0

62.138

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

10.355

706.384

0

706.384

0

0

0

0

Ziektepreventie

10.355

706.384

 

706.384

   

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

221.680

583.321

0

583.321

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

93.396

460.231

 

460.231

 

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

37.631

37.362

0

37.362

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

89.640

85.715

0

85.715

0

0

0

0

Overige

1.013

13

0

13

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan medeoverheden

1.044

487.599

0

487.599

0

0

0

0

Overige

1.044

487.599

 

487.599

 

0

0

0

                 

3. Gezondheidsbevordering

140.318

138.346

0

138.346

0

0

0

0

                 

Subsidies

116.037

115.875

0

115.875

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.114

23.220

0

23.220

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

23.857

30.741

0

30.741

0

0

0

0

Letselpreventie

4.301

4.677

0

4.677

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

67.788

56.235

0

56.235

0

0

0

0

Overige

977

1.002

0

1.002

0

0

0

0

                 

Opdrachten

9.029

7.990

0

7.990

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

9.029

7.990

0

7.990

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.242

0

0

0

0

0

0

0

Overige

1.242

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

114

117

0

117

0

0

0

0

Overige

114

117

0

117

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

13.896

14.364

0

14.364

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.896

14.364

0

14.364

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

26.655

30.112

0

30.112

0

0

0

0

                 

Subsidies

24.374

26.718

0

26.718

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.482

17.878

0

17.878

0

0

0

0

Medische Ethiek

6.892

8.840

0

8.840

0

0

0

0

                 

Opdrachten

772

785

0

785

0

0

0

0

Medische Ethiek

772

785

0

785

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.509

2.609

0

2.609

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.509

2.609

0

2.609

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

13.903

31.303

0

31.303

0

0

0

0

Overige

13.903

31.303

0

31.303

0

0

0

0

Verplichtingen

2. Ziektepreventie

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Vaccinimplementatie

Het Ministerie van VWS gaat aan het RIVM de opdracht verlenen om, gegeven de ervaring die het RIVM heeft met de implementatie van vaccinaties, de implementatie van het COVID-19 vaccin te verzorgen. Het RIVM neemt de implementatie inclusief distributie, logistiek, opslag en afstemming met stakeholders en communicatie met professionals ter hand. Het RIVM zal dit zowel in Nederland doen als voor de overzeese gebieden. De opdracht wordt in 2020 verstrekt en leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget van € 797,5 miljoen. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en worden verwerkt in de tweede incidentele suppletoire begroting 2021.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid 5e incidentele suppletoire begroting 2020 (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 2e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW), ISB3, ISB4 en NvW 2e supp)

Mutaties 5e ISB

Stand 5e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

3.080.575

4.978.397

56.500

5.034.897

0

0

0

0

                 

Uitgaven

3.117.206

4.962.960

0

4.962.960

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,40%

             
                 

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

193.180

2.035.427

0

2.035.427

0

0

0

0

                 

Subsidies

141.236

180.511

0

180.511

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

80.533

74.356

0

74.356

0

0

0

0

Curatieve ggz

18.909

19.227

0

19.227

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

9.893

2.924

0

2.924

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

20.608

33.271

0

33.271

0

0

0

0

Medische producten

11.293

50.733

0

50.733

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

17.542

1.816.765

0

1.816.765

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

1.157

1.169

0

1.169

0

0

0

0

Curatieve ggz

4.887

1.060

0

1.060

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

153

874

0

874

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

8.335

7.484

0

7.484

0

0

0

0

Medische producten

3.010

1.806.178

0

1.806.178

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

32.208

36.575

0

36.575

0

0

0

0

aCBG

1.694

2.595

0

2.595

0

0

0

0

aCBG

2.200

2.200

0

2.200

0

0

0

0

CIBG

28.314

31.780

0

31.780

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.126

1.574

0

1.574

0

0

0

0

Overige

2.126

1.574

0

1.574

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

68

2

0

2

0

0

0

0

Overige

68

2

0

2

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

2.924.026

2.927.533

0

2.927.533

0

0

0

0

                 

Subsidies

118.719

102.752

0

102.752

0

0

0

0

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.303

1.337

0

1.337

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

14.250

35.000

0

0

0

0

0

0

Regeling veelbelovende zorg

25.946

344

0

0

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

59.431

45.062

0

45.062

0

0

0

0

Curatieve ggz

8.981

10.009

0

10.009

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

8.702

10.989

0

10.989

0

0

0

0

Overige

106

11

0

11

0

0

0

0

                 

Bekostiging

2.762.515

2.770.942

0

2.770.942

0

0

0

0

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.722.900

2.722.900

0

2.722.900

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

39.615

48.042

0

48.042

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

18.523

24.923

0

24.923

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

18.397

24.797

0

24.797

0

0

0

0

Overige

126

126

0

126

0

0

0

0

                 

Opdrachten

5.618

14.799

0

14.799

0

0

0

0

Risicoverevening

1.986

1.874

0

1.874

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

1.201

2.446

0

2.446

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

118

7.793

 

7.793

 

0

0

0

Curatieve ggz

417

437

0

437

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

100

198

0

198

0

0

0

0

Overige

1.796

2.051

0

2.051

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

13.846

9.813

0

9.813

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

13.846

9.813

0

9.813

0

0

0

0

         

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.803

4.304

0

4.304

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.778

3.877

0

3.877

0

0

0

0

Overige

1.025

427

0

427

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

0

0

0

0

0

0

0

JenV: Bijdrage C2000

2

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.053

21.054

0

21.054

0

0

0

0

Overige

5.053

21.054

0

21.054

0

0

0

0

Verplichtingen

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Medische producten

Nederland heeft bij de Europese Commissie een voorstel ingediend als onderdeel van het RescEU-programma om een medische noodvoorraad aan te trekken van € 47 miljoen. Dit voorstel is door de Europese Commissie goedgekeurd. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten met uitzondering van de bijbehorende belastingen. Het betreft hier een bedrag van € 9,5 miljoen. Deze worden toegevoegd aan de VWS-begroting om deze kosten te vergoeden. De opdracht zal op korte termijn in 2020 worden verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van € 56,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021.