Gepubliceerd: 15 december 2020
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35678-2.html
ID: 35678-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet 2021 heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze incidentele suppletoire begroting 2021 gaan in vanaf 1 januari 2021 en kunnen vanaf dat moment tot betalingen leiden. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op dat moment niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8 december 2020 jl. met kenmerk 1792353–215138-PDC19.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

– 146

– 11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

 

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

 

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

 

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

 

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

635

 

9) Zorgbonus

2.001

970

 

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

 

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

141

 

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

   

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

 
       

Totaal

5.955

3.796

143

X Noot
1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 585 nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 634, nr. 2, nr. ISB1 2021 volgt

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021 en de tweede suppletoire begroting 2020. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze eerste incidentele suppletoire begroting 2021.

Deze incidentele suppletoire begroting 2021 betreft de in de persconferentie van 8 december aangekondigde financiële ondersteuning van gemeenten ten behoeve van kleinschalige activiteiten voor jeugdigen in coronatijd. De middelen, in totaal € 58,5 miljoen, zijn bedoeld om jongeren perspectief te bieden in de coronacrisis. De mutaties voor 2021 worden toegelicht bij beleidsartikel 5. Deze eerste incidentele suppletoire begroting 2021 hangt samen met de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting van VWS 2020.

3. Beleidsartikelen

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid 1e incidentele suppletoire begroting 2021 (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e ISB

Stand 1e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

117.426

3.500

120.926

0

0

0

0

               

Uitgaven

117.176

3.500

120.676

0

0

0

0

 

97,50%

           
               

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

117.176

3.500

120.676

0

0

0

0

               

Subsidies

106.455

3.500

109.955

0

0

0

0

Kennis en informatiebeleid

11.347

0

11.347

0

0

0

0

Jeugdbeleid

54.367

3.500

57.867

0

0

0

0

Jeugdstelsel

40.741

0

40.741

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Opdrachten

9.140

0

9.140

0

0

0

0

Kennis en informatiebeleid

1.679

0

1.679

0

0

0

0

Jeugdbeleid

7.461

0

7.461

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

1.359

0

1.359

0

0

0

0

Overige

1.359

0

1.359

0

0

0

0

               

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

222

0

222

0

0

0

0

Overige

222

0

222

0

0

0

0

               

Ontvangsten

9.182

2.500

11.682

0

0

0

0

Overige

9.182

2.500

11.682

0

0

0

0

Uitgaven

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van 8 december stelt het kabinet € 58,5 miljoen euro beschikbaar om jongeren ondanks de coronamaatregelen perspectief te bieden in de wintermaanden. Om gemeenten financieel te ondersteunen wordt € 40 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds zodat gemeenten samen met jongeren meer «coronaproof» kleinschalige activiteiten kunnen gaan organiseren. Tevens wordt € 15 miljoen binnen het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) beschikbaar gesteld voor initiatieven die perspectief bieden aan jongeren. Tot slot wordt € 3,5 miljoen ingezet om landelijke (digitale) platforms en initiatieven te ondersteunen ten behoeve van de mentale gezondheid van jongeren. Onder subsidies Jeugdbeleid is de € 3,5 miljoen toegevoegd.