Gepubliceerd: 13 maart 2023
Indiener(s): Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35673-25.html
ID: 35673-25
Origineel: 35673-16

14,0 %
85,3 %

BBB

PVV

Groep Van Haga

PvdD

VVD

FVD

Omtzigt

SGP

JA21

BIJ1

CU

PvdA

Volt

Fractie Den Haan

DENK

SP

D66

GL

CDA


Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 13 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel F, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

G

Na artikel 45 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45a Overgangsbepaling verplichting schriftelijke vastlegging werkwijze en vergewisplicht

De uitzondering op de verplichting tot schriftelijke vastlegging bedoeld in artikel 2a, zevende lid en artikel 2b, vijfde lid, geldt de eerste twee jaren na inwerkingtreding van die leden, in afwijking daarvan, voor werkgevers voor wie in de regel ten hoogste 50 werknemers arbeid verrichten.

II

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: INWERKINGTREDING EN VERVALDATUM

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 45a vervalt twee jaar na inwerkingtreding van die bepaling.

Toelichting

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid wordt in de Arbeidsomstandighedenwet het schriftelijkheidsvereiste met betrekking tot de werkwijze en de vergewisplicht gefaseerd ingevoerd. Het zal de eerste twee jaren na inwerkingtreden nog niet gelden voor werkgevers voor wie in de regel ten hoogste 50 werknemers arbeid verrichten. Nadien geldt deze uitzondering uitsluitend nog voor werkgevers voor wie in de regel ten hoogste 25 werknemers arbeid verrichten. Zo kan werkende weg geleerd worden van mogelijke knelpunten in de uitvoering en wordt voorkomen dat de administratieve lasten het doel van het wetsvoorstel om discriminatie bij werving en selectie te bestrijden, in de weg staan.

Palland