Gepubliceerd: 26 januari 2021
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-4.html
ID: 35669-4
Origineel: 35669-1

Nr. 4 HERDRUK1 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 januari 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 komt te luiden:

Vaststelling begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (na nota van wijziging ISB) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties incidentele suppletoire begroting inclusief de nota van wijziging

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

53.673.717

53.723.417

1.831.107

4.685.822

4.685.822

0

               
 

Beleidsartikelen

52.970.774

53.018.620

1.772.346

4.620.322

4.620.322

0

1

Arbeidsmarkt

7.207.349

7.237.680

24.975

4.134.922

4.134.922

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.245.719

8.261.204

4.415

272.400

272.400

0

3

Arbeidsongeschiktheid

10.722

10.722

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.484.285

3.484.285

0

0

0

0

5

Werkloosheid

253.616

255.146

0

0

0

0

6

Ziekte en zwangerschap

12.612

12.612

0

0

0

0

7

Kinderopvang

3.558.509

3.558.509

1.543.876

213.000

213.000

0

8

Oudedagsvoorziening

26.178

26.178

0

0

0

0

9

Nabestaanden

1.370

1.370

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.521.835

6.521.835

198.080

0

0

0

11

Uitvoeringskosten

655.858

655.858

0

0

0

0

12

Rijksbijdragen

22.756.024

22.756.024

0

0

0

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

236.697

237.197

1.000

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

702.943

704.797

58.761

65.500

65.500

0

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

407.222

407.222

58.761

0

0

0

98

Algemeen

25.997

27.851

0

0

0

0

99

Nominaal en onvoorzien

269.724

269.724

0

65.500

65.500

0

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging op de 1e incidentele suppletoire begroting 2021 van SZW wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met het de aanpassingen in het steun- en herstelpakket in de brieven van 18 december 2020 en 21 januari 2021.

Nieuw beleid wordt normaliter pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze nota van wijziging zijn in sommige gevallen reeds ingegaan of worden op korte termijn van kracht en kunnen vanaf dat moment tot betalingen leiden. Voor de maatregelen waarvoor dit geldt – en waarvan autorisatie beide Kamers op dat moment niet is afgerond – start het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze nota van wijziging is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief «Specifieke aanpassingen in het economisch steun -en herstelpakket» van 18 december 2020 en via de brief «Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket» van 21 januari 2021.

Een deel van de mutaties in deze nota van wijziging betreft overboekingen naar de begrotingen van het Gemeentefonds en het BES-fonds. Het Ministerie van BZK zal deze overboekingen verwerken in een Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) op de respectievelijke begrotingen.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (hoofdstuk 15)

Uitgaven

Artikel 1 – Arbeidsmarkt

Compensatie loonkosten CN

De bestendige gedragslijn is steeds om voor Caribisch Nederland een vergelijkbare benadering als voor Europees Nederland te kiezen, met een invulling die past bij de lokale context. Op grond daarvan zijn voor Caribisch Nederland specifieke maatregelen getroffen, die dezelfde doelstelling hebben als de Europees Nederlandse regelingen. De huidige situatie in Caribisch Nederland geeft ook aanleiding om de maatregelen aan te passen. De tegemoetkoming in de loonkosten wordt verhoogd naar 85% voor het eerste en tweede kwartaal van 2021, en ook wordt de vermogenstoets voor zelfstandig ondernemers niet ingevoerd. De extra uitgaven die met deze maatregelen gepaard gaan, bedragen naar verwachting ca. € 2,4 miljoen.

NOW

Het kabinet heeft eerder besloten het loket voor aanvragen van de derde tranche NOW (vierde kwartaal van 2020) langer open te stellen t/m 27 december. Sinds de heropening van het loket hebben ruim 23 duizend bedrijven een aanvraag ingediend voor de derde tranche van de NOW, wat neerkomt op zo’n € 500 miljoen aan subsidie. Verwerking van realisatiecijfers van de NOW zal via de reguliere begrotingsstukken lopen.

Daarnaast heeft het kabinet besloten tot het loslaten van het afbouwpad in de vijfde tranche NOW (tweede kwartaal 2021) en tot een verhoging van het vergoedingspercentage tot 85% in zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. De overige parameters van het eerste kwartaal worden ook doorgetrokken naar het tweede kwartaal: 10% loonsomvrijstelling, 20% omzetdrempel en 2x dagloon. De meerkosten van het verhogen van het vergoedingspercentage naar 85% bedragen naar verwachting circa € 200 miljoen voor het eerste kwartaal. Doortrekken van de voorwaarden van het eerste kwartaal naar het tweede kwartaal kost naar verwachting circa € 1.150 miljoen. Daarmee komen de totale geraamde uitgaven voor de vierde tranche uit op circa € 3,2 miljard voor een subsidieduur van 3 maanden. Voor vijfde tranche komen de totale uitgaven naar verwachting uit op circa € 2,4 miljard.

Artikel 2 – Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Tozo

Het kabinet heeft besloten de voorwaarden voor de Tozo te versoepelen. Zelfstandigen kunnen tot 1 juli 2021 een uitkering voor levensonderhoud aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de maand voorafgaand aan de aanvraag en er wordt vanaf 1 april 2021 geen beperkte vermogenstoets ingevoerd. De budgettaire gevolgen van deze verruimingen bedragen respectievelijk € 60 miljoen en € 110 miljoen. Daarmee komt de raming voor de verwachte kosten voor de Tozo in 2021 op dit moment op circa € 740 miljoen uit. Naar verwachting bedragen de uitgaven voor levensonderhoud in totaal circa € 710 miljoen en voor kapitaalverstrekkingen circa € 30 miljoen. In deze bedragen zijn niet alleen de uitkeringslasten, maar ook de uitvoeringskosten van gemeenten inbegrepen. De bedragen zijn met grote onzekerheden omgeven. De werkelijke uitgaven zullen sterk afhangen van het verdere verloop van de maatregelen in het kader van corona.

Artikel 7 – Kinderopvang

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Het bedrag van € 213 miljoen heeft betrekking op de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die ouders betalen voor kinderopvang voor de periode van 16 december tot en met 7 februari. Dit is de periode dat de kinderopvang voor een tweede maal gesloten is. De tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor kinderopvang volgt uit de Kamerbrief «Stand van zakenbrief COVID-19» en de Kamerbrief «96e OMT advies deel 1 en kabinetsreactie». Bij een verlenging van de sluitingsperiode, zal de tegemoetkoming opnieuw worden herijkt.

Het bedrag van € 213 miljoen bestaat grotendeels uit de tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor ouders met kinderopvangtoeslag en een tegemoetkoming voor personen die facturen van de kinderopvang betalen zonder aanvullende overheidsbijdrage. Daarnaast is rekening gehouden met uitvoeringskosten. Ouders die gebruik maken van kinderopvang en vallen onder de gemeentelijke doelgroep (VVE, peuters, SMI) ontvangen een tegemoetkoming via de gemeenten. Deze middelen lopen niet via de begroting van SZW, maar worden direct toegevoegd aan het Gemeentefonds.

Artikel 99 – Nog te verdelen

Naar BZK-GF: 1e tranche TONK

Voor de TONK is in totaal een bedrag van maximaal € 130 miljoen gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. Deze boeking betreft de overboeking voor het eerste kwartaal (€ 65 miljoen) naar het Gemeentefonds. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen.

Naar BZK-BES: eilandelijk beleid inzake armoedebestrijding

Aansluitend aan het besluit om extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten in het kader van de TONK, worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. De hoogte van deze middelen voor aanvullend eilandelijk beleid, waarvan de omvang in de huidige tranche ten opzichte van de voorgaande periode was verlaagd van € 1 miljoen per kwartaal naar € 0,5 miljoen per kwartaal, wordt voor het eerste kwartaal van 2021 weer op het oorspronkelijke niveau gebracht. Deze boeking betreft de overboeking naar het BES-fonds.

Ontvangsten

Artikel 2

Tozo ontvangsten

Zelfstandigen met een lening voor kapitaalverstrekkingen hoeven niet voor 1 juli 2021 af te lossen. Daardoor komen de ontvangsten op een later moment terug dan eerder verwacht. Dat leidt tot een kasschuif op de ontvangsten.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

             

1

Arbeidsmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

9.490.821

1.306.534

1.083.805

989.799

844.700

 

Subsidies

         
 

Compensatie loonkosten CN

1.450

0

0

0

0

 

NOW

1.850.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

11.342.271

1.306.534

1.083.805

989.799

844.700

             

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

         
 

Stand vóór nota van wijziging

8.348.119

8.210.753

8.154.324

8.094.511

8.053.926

 

Inkomensoverdrachten

         
 

TOZO

170.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

8.518.119

8.210.753

8.154.324

8.094.511

8.053.926

             

7

Kinderopvang

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.558.509

3.538.760

3.537.286

3.572.182

3.632.239

 

Inkomensoverdrachten

         
 

Tegemoetkoming eigen bijdrage KO

213.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

3.771.509

3.538.760

3.537.286

3.572.182

3.632.239

             

99

Uitvoering

         
 

Stand vóór nota van wijziging

400.724

80.206

62.039

71.460

70.508

 

Onvoorzien

         
 

Naar BZK-GF TONK: 1e tranch TONK

– 65.000

0

0

0

0

 

Naar BZK-BES: eilandelijk beleid inz armbel

– 500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

335.224

80.206

62.039

71.460

70.508

             

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

         
 

Stand voor nota van wijziging

56.190.589

47.915.173

47.854.972

48.244.699

49.083.970

 

Compensatie loonkosten CN

1.450

0

0

0

0

 

NOW

1.850.000

0

0

0

0

 

TOZO

170.000

0

0

0

0

 

Tegemoetkoming eigen bijdrage KO

213.000

0

0

0

0

 

Naar BZK-GF TONK: 1e tranch TONK

– 65.000

0

0

0

0

 

Naar BZK-BES: eilandelijk beleid inz armbel

– 500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

58.359.539

47.915.173

47.854.972

48.244.699

49.083.970

MeerjarigE doorwerking Uitgaven (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

             

1

Arbeidsmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

9.521.152

1.313.166

1.089.618

995.861

875.988

 

Subsidies

         
 

Aanpassing situatie CN

1.450

0

0

0

0

 

NOW

1.850.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

11.372.602

1.313.166

1.089.618

995.861

875.988

             

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

         
 

Stand vóór nota van wijziging

8.363.604

8.216.853

8.155.799

8.094.574

8.053.926

 

Inkomensoverdrachten

         
 

TOZO

170.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

8.533.604

8.216.853

8.155.799

8.094.574

8.053.926

             

7

Kinderopvang

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.558.509

3.538.760

3.537.286

3.572.182

3.632.239

 

Inkomensoverdrachten

         
 

Compensatie eigen bijdrage KO

213.000

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

3.771.509

3.538.760

3.537.286

3.572.182

3.632.239

             

99

Nog onverdeeld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

400.724

80.206

62.039

71.460

70.508

 

Onvoorzien

         
 

Overboeking naar GF voor Tonk

– 65.000

0

0

0

0

 

Naar BZK-BES: eilandelijk beleid inz armbel

– 500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

335.224

80.206

62.039

71.460

70.508

             

totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

         
 

Stand voor nota van wijziging

56.240.289

47.929.831

47.862.765

48.251.424

49.115.258

 

Compensatie loonkosten CN

1.450

0

0

0

0

 

NOW

1.850.000

0

0

0

0

 

TOZO

170.000

0

0

0

0

 

Tegemoetkoming eigen bijdrage KO

213.000

0

0

0

0

 

Naar BZK-GF TONK: 1e tranch TONK

– 65.000

0

0

0

0

 

Naar BZK-BES: eilandelijk beleid inz armbel

– 500

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

58.409.239

47.929.831

47.862.765

48.251.424

49.115.258

MeerjarigE doorwerking Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

             

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

         
 

Stand vóór nota van wijziging

4.415

12.859

120.825

182.426

185.293

 

TOZO kapitaal verstrekkingen

         
 

TOZO ontvangsten

0

0

– 36.500

– 18.200

– 50

 

Stand na nota van wijziging

4.415

12.859

84.325

164.226

185.243

             

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

         
 

Stand voor nota van wijziging

1.831.107

1.865.252

1.985.615

2.059.359

2.075.780

 

TOZO ontvangsten

0

0

– 36.500

– 18.200

– 50

 

Stand na nota van wijziging

1.831.107

1.865.252

1.949.115

2.041.159

2.075.730

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees