Gepubliceerd: 20 mei 2021
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-13.html
ID: 35626-13

100,0 %
0,0 %

CDA

PvdA

BBB

SP

PVV

FVD

PvdD

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

D66

BIJ1

CU

DENK

SGP

GL

Volt

VVD

JA21


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS

Ontvangen 20 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet, de krachtens deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling in de praktijk.

Toelichting

Indiener vindt het van belang dat dit wetsvoorstel en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet geëvalueerd worden. Dit wetsvoorstel en de daarbij behorende lagere wetgeving ziet op een markt snel in ontwikkeling. Het is daarbij van belang zicht te krijgen hoe dit voor de praktijk uitwerkt.

Geurts