Kamerstuk 35619-7

Amendement van de leden Van der Molen en Özütok 35619-7 over het toevoegen van de kern Schaijk aan de gemeente Oss

Dossier: Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Gepubliceerd: 11 februari 2021
Indiener(s): Harry van der Molen , Nevin Özütok
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35619-7.html
ID: 35619-7

Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN ÖZÜTOK

Ontvangen 11 februari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «Samenvoeging» vervangen door «Herindeling» en wordt na «Landerd» ingevoegd «, Oss».

II

Aan het slot van de beweegreden wordt voor de puntkomma toegevoegd «, en een deel van het grondgebied van de op te heffen gemeente Landerd toe te voegen aan de gemeente Oss».

III

In het opschrift van paragraaf 1 wordt na «instelling» ingevoegd «, grenswijziging».

IV

In artikel 2 wordt «gemeenten Landerd en Uden,» vervangen door «gemeente Uden, en een deel van het grondgebied van de gemeente Landerd,».

V

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Met ingang van de datum van herindeling wordt een deel van het grondgebied van de op te heffen gemeente Landerd toegevoegd aan de gemeente Oss door een grenswijziging van de gemeente Oss, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

VI

De bij het wetsvoorstel behorende kaart wordt zodanig aangepast dat het grondgebied van de kern Schaijk van de op te heffen gemeente Landerd wordt toegevoegd aan de gemeente Oss, en dat het grondgebied van de nieuwe gemeente Maashorst bestaat uit het overige grondgebied van de op te heffen gemeente Landerd en uit het grondgebied van de op te heffen gemeente Uden.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de kern Schaijk, die nu behoort tot de gemeente Landerd, toe te voegen aan de gemeente Oss. De kern Schaijk heeft een natuurlijke verbinding met de dorpen Herpen, Keent, Overlangel en Neerloon, die behoren tot de gemeente Oss. Op het gebied van onderwijs, economie, cultuur, zorg, sport, verkeer en vervoer zijn inwoners van Schaijk georiënteerd op Oss. In het proces van gemeentelijke herindeling is onvoldoende aandacht gegeven aan het draagvlak onder inwoners van Schaijk voor samenvoeging met de gemeente Uden. Dit amendement komt tegemoet aan de gewenste interne samenhang bij gemeentelijke herindeling.

Van der Molen Özütok