Kamerstuk 35619-12

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Özütok ter vervanging van nr. 11 over een evaluatiebepaling

Dossier: Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Gepubliceerd: 24 februari 2021
Indiener(s): Nevin Özütok , Harry van der Molen
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35619-12.html
ID: 35619-12
Origineel: 35619-11

96,0 %
4,0 %

vKA

DENK

CU

VVD

CDA

PvdD

D66

FVD

PVV

SGP

GL

PvdA

SP

Krol

50PLUS


Nr. 12 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN ÖZÜTOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 24 februari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na paragraaf 2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2a. Evaluatie

Artikel 8a

  • 1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de besturen van de nieuwe gemeente Maashorst en de provincie Noord-Brabant, zendt binnen drie jaar na de datum van herindeling aan de Staten-Generaal een verslag over het functioneren van de nieuwe gemeente Maashorst.

  • 2. In het verslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan:

    • a. de positie van de tot de nieuwe gemeente Maashorst behorende kernen, in het bijzonder Schaijk en Reek, in relatie tot de andere delen van de gemeente en de maatschappelijke samenhang met omliggende kernen die niet tot de nieuwe gemeente behoren;

    • b. de wenselijkheid van een wijziging van de gemeentelijke indeling, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet algemene regels herindeling om de kernen Schaijk en Reek bij de gemeente Oss te voegen.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de vorming van de nieuwe gemeente Maashorst te evalueren en daarbij bijzondere aandacht te hebben voor het draagvlak in de kernen Schaijk en Reek. Daarbij geldt in ieder geval het Beleidskader gemeentelijke herindeling als toetsingskader.

Dit amendement beoogt dat uiterlijk twee jaar na de vorming van de nieuwe gemeente een evaluatie zal worden gestart om te bezien in hoeverre de herindeling heeft bijgedragen aan een gemeente die beter in staat is haar opgaven het hoofd te bieden en een adequaat niveau van voorzieningen te bieden voor haar inwoners. Daarbij wordt overwogen of een grenswijziging wenselijk is.

Van der Molen Özütok