Kamerstuk 35600-67

Motie van het lid Van der Plas over een tijdelijke maatregel tot aan de legalisering van PAS-melders en interimmers

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


22,0 %
78,0 %

Groep Van Haga

VVD

Fractie Den Haan

SGP

CDA

BIJ1

Volt

PVV

PvdA

FVD

GL

Omtzigt

JA21

SP

DENK

BBB

D66

PvdD

CU


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nog zeker twee jaar duurt voordat de legalisatie van zogenaamde PAS-melders en interimmers gerealiseerd is, dat de situatie voor de betrokken ondernemers en hun families zeer stressvol is, zeker daar waar handhavingsverzoeken zijn gedaan, en dat de betrokken ondernemers niets te verwijten valt en ze volgens de geldende wetgeving gehandeld hebben;

overwegende dat de handhavingszaken veel geld kosten;

overwegende dat deze motie niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie en dus geen negatief effect op de natuurwaarden heeft;

overwegende dat er ondernemers zijn die een deel van hun stikstofruimte nu niet gebruiken;

verzoekt het kabinet, om voor de periode tot aan de legalisering een tijdelijke maatregel op te nemen waarbij de PAS-melders en/of interim-mers door het leasen van stikstofruimte voldoen aan de wettelijke verplichting en beschermd zijn tegen handhaving, en dat het kabinet de kosten hiervan op zich neemt, zodat de boeren die het treft niet nog jarenlang in zorgen hoeven te leven, met soms zware depressies en zelfs zelfdodingen tot gevolg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas