Kamerstuk 35600-46

Motie van de leden Van Otterloo en Harbers over intensivering van bronmaatregelen voor de kustprovincies

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


83,2 %
16,8 %

PvdD

FVD

CDA

vKA

Krol

VVD

SP

GL

PvdA

DENK

D66

SGP

CU

PVV

50PLUS


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OTTERLOO EN HARBERS

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zich in de kustprovincies een complexe situatie voordoet waarbij er weinig invloed is op de stikstofdepositie die vanaf de zee komt maar er ook geringe mogelijkheden zijn voor bronmaatregelen en/of compensatie;

overwegende dat in de kustprovincies grote uitdagingen liggen op het gebied van woningbouw, maritiem en industrie en deze ontwikkelingen van belang zijn voor Nederland en de Nederlandse economie;

verzoekt de regering, mogelijkheden te onderzoeken voor intensivering van bronmaatregelen voor de kustprovincies zoals een forse inzet op de walstroomvoorziening en het verleggen van scheepvaartroutes op de Noordzee, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo

Harbers