Kamerstuk 35600-41

Motie van de leden Moorlag en Bromet over overleg met koepelorganisaties over versnelde vermindering van stikstofemissie

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


20,8 %
79,2 %

Krol

PvdD

VVD

FVD

D66

PVV

CDA

PvdA

DENK

SP

CU

SGP

GL

vKA

50PLUS


Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN BROMET

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groot aantal initiatieven om bedrijven te vestigen en uit te breiden stagneert of zelfs geannuleerd wordt omdat er onvoldoende vergunningsruimte is;

overwegende dat daardoor kansen op economische groei en het scheppen van werkgelegenheid en verduurzaming verloren gaan;

verzoekt de regering, op korte termijn met de koepelorganisaties van werkgevers, havenbedrijven, provincies en gemeenten waar grotere industriële clusters zijn gevestigd, in overleg te treden en een concreet en afrekenbaar plan van aanpak te maken met maatregelen en voorzieningen waarmee de stikstofemissies versneld kunnen worden verminderd, en daarover de Kamer binnen uiterlijk drie maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Bromet