Kamerstuk 35600-22

Amendement van de leden Ouwehand en Wassenberg over diersoorten op de Rode Lijst schrappen van de lijst met vrij bejaagbare diersoorten

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Gepubliceerd: 10 december 2020
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-22.html
ID: 35600-22
Wijzigingen: 35600-26

Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN WASSENBERG

Ontvangen 10 december 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

Artikel 3.20, tweede lid, onderdelen d en e, vervallen.

Toelichting

De biodiversiteit en de natuur staan in Nederland onder grote druk. Verschillende inheemse diersoorten, die voorheen algemeen voorkwamen in Nederland, zijn zeldzaam geworden. In sommige gevallen gaat het zó slecht met deze soorten, dat ze voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Toch komt het voor dat soorten die op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten staan, ook voorkomen op de wildlijst (de lijst van vrij bejaagbare diersoorten). De indieners willen voorkomen dat belangrijke en kenmerkende diersoorten uit het landschap verdwijnen en zijn van mening dat deze soorten niet vrij bejaagd moeten kunnen worden.

Indieners willen daarom voor om zodra een diersoort op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten komt te staan, deze soort van de wildlijst wordt geschrapt.

Ouwehand Wassenberg