Kamerstuk 35593-14

Amendement van de leden Aukje de Vries en Van den Berg ter vervanging van nr. 9 over een evaluatiebepaling

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten


100,0 %
0,0 %

PvdD

VVD

BIJ1

D66

BBB

JA21

Volt

FVD

Groep Van Haga

SP

PVV

Fractie Den Haan

PvdA

DENK

GL

SGP

CDA

CU


Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 14 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

De indieners van het amendement stellen een evaluatiebepaling voor om deze wetswijziging vier jaar na vaststelling te evalueren, met een beknopte tussenevaluatie na twee jaar. Tijdens de evaluatie moet er in ieder geval specifiek gekeken worden naar de effectiviteit van deze Wijzigingswet en ook naar de (gemeentelijke) kosten.

Aukje de Vries Van den Berg