Kamerstuk 35590-9

Amendement van het lid Van Otterloo over het overleggen van een negatieve testuitslag door stembureauleden

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-9.html
ID: 35590-9

16,0 %
83,3 %

CU

D66

vKA

GL

SGP

Krol

50PLUS

DENK

SP

VVD

PvdA

PVV

Van Haga

FVD

PvdD

CDA


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OTTERLOO

Ontvangen 14 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 9 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Onverminderd het derde lid overleggen de leden van een stembureau gelijktijdig met de gezondheidscheck, bedoeld in het derde lid, eerste zin, de uitslag van een door het betrokken lid in de 48 uren voorafgaand aan de zitting van het stembureau afgenomen test waaruit blijkt of de betrokkene geïnfecteerd is met het virus SARS-CoV-2. Indien die uitslag positief is, kan het lid zijn functie niet vervullen.

Toelichting

Onderhavige wet beoogt vast te leggen dat stembureauleden voorafgaand aan de verkiezingen de actieve gezondheidscheck van het RIVM ondergaan. Indiener van dit amendement stelt dat de leden van het stembureau, gedurende hun aanwezigheid in het stembureau met veel mensen in contact komen. Daaronder ook ouderen en andere kwetsbare groepen. Het is mogelijk dat een stembureaulid (nog) niet door heeft dat hij een besmetting heeft opgelopen. Indiener vindt het daarom gerechtvaardigd dat stembusleden, naast andere maatregelen zoals spatschermen, kort voorafgaand aan de verkiezingen een coronatest (indien op dat moment beschikbaar zou dat een sneltest kunnen zijn) ondergaat, waarbij voordat het stembureaulid het stemlokaal betreedt, is vastgesteld dat deze uitslag negatief is. Naar het oordeel van indiener is het de taak van de overheid niet alleen de veiligheid en gezondheid van het stembureaulid, maar ook de kiezer zo goed mogelijk te beschermen.

Van Otterloo