Kamerstuk 35590-10

Motie van het lid Özütok over de mogelijkheid voor mensen met een beperking om ook tijdens corona hun kiesrecht uit te oefenen

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-10.html
ID: 35590-10

99,3 %
0,0 %

GL

Krol

PVV

FVD

CU

vKA

CDA

SGP

PvdD

D66

DENK

PvdA

VVD

SP

Van Haga

50PLUS


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden de werkwijze in de stemlokalen wordt aangepast;

van mening dat iedere kiesgerechtigde burger – dus ook kiesgerechtigden met een beperking – de gelegenheid moet hebben om zijn/haar stem uit te brengen;

verzoekt de regering, om in overleg met gemeenten en belangenorganisaties voor mensen met een beperking, ervoor te zorgen dat mensen met een beperking ook tijdens corona hun kiesrecht op de door hen gekozen wijze moeten kunnen uitoefenen en voor alle leden van de stembureaus een duidelijke instructie te maken zodat iedereen op een passende wijze het kiesrecht kan uitoefenen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok