Kamerstuk 35574-7

Amendement van het lid Leijten over geen gegevensdeling van derden met de Belastingdienst/Toeslagen bij of krachtens dit wetsvoorstel

Dossier: Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

Gepubliceerd: 6 november 2020
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35574-7.html
ID: 35574-7

15,3 %
84,7 %

SP

D66

CDA

PVV

50PLUS

PvdA

VVD

PvdD

SGP

DENK

Krol

vKA

FVD

CU

GL

Van Haga


Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 6 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IV wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 19, derde lid, wordt «de artikelen 18 en 38» vervangen door «artikel 18».

II

Artikel IV, onderdeel J, komt te luiden:

J

Artikel 38 vervalt.

III

Artikel IV, onderdeel L, komt te luiden:

L

In artikel 41 vervalt het vijfde lid, onder vernummering van het zesde lid tot het vijfde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de gegevensdeling van derden met de Belastingdienst/Toeslagen niet via dit wetsvoorstel en een nader in te vullen algemene maatregel van bestuur kan worden geeffectueerd. Indiener is van mening dat het op grote schaal delen van persoonsgegevens en het toepassen van die gegevens voor controle, moet worden vastgelegd in een separaat wetsvoorstel. Indiener voelt zich hierin gesterkt door verschillende internationale afspraken die Nederland mede heeft ondertekend, zoals het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en het Europese Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, de VN-resolutie Right to Privacy in a Digital Age (resolution 68/167), en de in 2017 door Nederland als onderdeel van de Universal Periodic Review 2017, geaccepteerde aanbeveling 131.121 over het onmogelijk maken van massa-surveillance van onschuldigen (26 150, nr 161).

Het delen van gegevens van derden is in de kern een schending van de privacy en persoonlijke levenssfeer van mensen en dient proportioneel en subsidiair te zijn. Bij dit wetsvoorstel zijn deze onderdelen onvoldoende gemotiveerd. Het beroep op dienstverlening voor toeslagaanvragers maskeert dat gegevens worden toegepast voor grootschalige controle en zullen worden gebruikt in algoritmes. Er is onvoldoende aangetoond – zo betoogt ook de Autoriteit Persoonsgegevens – dat deze gegevensdeling noodzakelijk is voor de controle en fraude-opsporing. Ook gaat de gegevensdeling voorbij aan de verantwoordelijkheid van de toeslagaanvrager voor het doorgeven van correcte gegevens over die aanvraag; dit kan geen verantwoordelijkheid worden van een derde.

Het amendement heeft geen budgettaire gevolgen.

Leijten