Gepubliceerd: 9 november 2020
Indiener(s): Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiƫn) (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35573-8.html
ID: 35573-8
Origineel: 35573-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 november 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel VII worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIa

Artikel 23b, eerste lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: In afwijking van de artikelen 23 en 23a bedraagt de belasting:

2. In onderdeel b wordt «een personenauto» vervangen door «een personenauto, niet zijnde een personenauto in de zin van artikel 23a,». Voorts wordt «dat artikel» vervangen door «artikel 23».

ARTIKEL VIIb

In artikel XVII van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord wordt in het in onderdeel A, subonderdeel 1, te wijzigen artikel 23b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 «dat artikel» vervangen door «artikel 23».

TOELICHTING

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt een omissie in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB 1994) te herstellen voor emissieloze kampeerauto’s. Voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) hebben alle emissieloze motorrijtuigen een nihiltarief. Er wordt voorgesteld in artikel 23b van de Wet MRB 1994 een technische verbetering door te voeren, zodat duidelijk is dat ook voor emissieloze kampeerauto’s dat nihiltarief geldt. Vanwege deze aanpassing wordt ook een redactionele verbetering doorgevoerd in artikel XVII van de Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord, waarin voor het jaar 2025 een kwarttarief van de mrb is geregeld voor emissieloze personenauto’s.

De Belastingdienst heeft deze nota van wijziging beoordeeld. De Belastingdienst geeft aan dat deze wijziging uitvoerbaar is per 1 januari 2021, omdat het een codificatie betreft van de huidige uitvoeringspraktijk.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief