Kamerstuk 35572-6

Amendement van het lid Krol over een eenmalige additionele verhoging van de algemene heffingskorting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

Gepubliceerd: 30 september 2020
Indiener(s): Henk Krol
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35572-6.html
ID: 35572-6

18,7 %
81,3 %

DENK

50PLUS

CDA

SP

FVD

Van Haga

D66

CU

PVV

SGP

PvdD

VVD

vKA

Krol

GL

PvdA


Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID KROL

Ontvangen 30 september 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Het in artikel 8.10, tweede lid, als eerste vermelde bedrag wordt verlaagd met € 3.580.

II

Aan artikel XIX wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Het in artikel 22, tweede lid, als eerste vermelde bedrag wordt verlaagd met € 3.580.

III

In artikel XXXIX, onderdeel A, onder 3, wordt in het voorgestelde onderdeel G «€ 82» vervangen door «€ 3.662».

IV

In artikel XXXIX, onderdeel C, onder 3, wordt in het voorgestelde onderdeel C «€ 82» vervangen door «€ 3.662».

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de maximale algemene heffingskorting van artikel 8.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en artikel 22 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964), nadat de inflatiecorrectie van artikel 10.1 Wet IB 2001 en artikel 22d Wet LB 1964 per 1 januari 2021 is toegepast, met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd met € 3.662. De maximale algemene heffingskorting bedraagt hierdoor in 2021 € 6.417. Het betreft hier een eenmalige additionele verhoging van € 3.580 ten opzichte van de in het wetsvoorstel opgenomen structurele verhoging van € 82. Het budgettaire beslag bedraagt € 20 miljard. Hierbij is rekening gehouden met de omstandigheid dat de genoemde verhoging van de algemene heffingskorting voor € 16 miljard niet verzilverbaar is. Het budgettaire beslag wordt gedekt door het niet instellen van het Nationaal Groeifonds (zie het daartoe strekkende amendement op het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (Kamerstukken 35 570 IX)).

Omdat het om een eenmalige additionele verhoging gaat, bewerkstelligt het amendement tevens dat per 1 januari 2022 de maximale algemene heffingskorting van artikel 8.10 Wet IB 2001 en artikel 22 Wet LB 1964, voordat de inflatiecorrectie van artikel 10.1 Wet IB 2001 en artikel 22d Wet LB 1964 per die datum is toegepast, weer wordt verlaagd met € 3.580.

Krol