Kamerstuk 35570-VIII-226

Motie van de leden Kwint en Westerveld over extra geld voor het inschrijven van thuiszitters

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 7 juni 2021
Indiener(s): Peter Kwint , Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-226.html
ID: 35570-VIII-226

Nr. 226 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor de coronacrisis al duizenden kinderen thuiszaten zonder passend onderwijsaanbod en deze kinderen nog altijd geen onderwijs krijgen;

overwegende dat er het afgelopen jaar veel ervaring is opgedaan met onlineonderwijs en er extra geld is vrijgekomen om onderwijsachterstanden bij leerlingen weg te werken;

van mening dat komend schooljaar juist het moment is om thuiszitters een nieuwe kans te geven in het onderwijs;

verzoekt de regering, een regeling uit te werken waarbij scholen eenmalig extra geld krijgen wanneer zij een thuiszitter inschrijven en hem/haar onderwijs in de klas met extra begeleiding en/of online aanbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld