Kamerstuk 35570-VIII-224

Motie van het lid De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021


32,7 %
67,3 %

GL

CDA

SP

VVD

FVD

DENK

D66

PVV

Fractie Den Haan

Volt

Groep Van Haga

PvdD

CU

PvdA

JA21

BBB

SGP

BIJ1


Nr. 224 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort een van de grootste problemen is die het onderwijs teistert;

constaterende dat het lerarentekort niet of nauwelijks aan bod komt in het Nationaal Programma Onderwijs, hetgeen wonderlijk is gezien de grote effecten ervan op de werkdruk en de kwaliteit van onderwijs;

verzoekt de regering, nader te expliciteren op welke manier het Nationaal Programma Onderwijs uitvoering zal geven aan de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort, met daarin een voorstel voor welk deel van het budget hiervoor zal worden geoormerkt, en dit plan nog voor de zomer te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Wassenberg

Kwint

Van Baarle