Kamerstuk 35517-55

Gewijzigd amendement van het lid Smeulders ter vervanging van nr. 52 over toetsing door de huurcommissie bij geliberaliseerde huurovereenkomsten

Dossier: Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen

Gepubliceerd: 8 maart 2021
Indiener(s): Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-55.html
ID: 35517-55
Origineel: 35517-52

46,3 %
53,7 %

SP

GL

D66

PvdD

FVD

PvdA

DENK

CU

vKA

PVV

Krol

50PLUS

CDA

SGP

VVD


Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 52

Ontvangen 8 maart 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel Ia wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ib

In artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt «259» vervangen door «254, 257, 259, 260».

II

Na artikel IIb wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIba

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, derde lid, vervalt.

B

Artikel 8 vervalt.

III

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVa

Na artikel 208ha van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 208hb

Op huurovereenkomsten die zijn gesloten voor de inwerkingtreding van de wet tot Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet blijft artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van eerstgenoemde wet, van toepassing.

Toelichting

De geliberaliseerde huursector is op dit moment voor veel huurders een plek om lastig een betaalbare woning te vinden. Vanwege het tekort aan woning zijn de huurprijzen hoog en er zijn voor huurders weinig mogelijkheden om bij een geschil over de woning hun recht te halen. Voor de gereguleerde huursector zijn die mogelijkheden er wel. De huurcommissie is daar een laagdrempelige geschillenbeslechter. Indiener is van mening dat ook huurders in de geliberaliseerde huursector recht hebben om hun recht op een laagdrempelige manier te halen. Daarom wordt met dit amendement geregeld dat het verschil tussen geschillenbeslechting tussen het gereguleerde en geliberaliseerde segment wordt opgeheven. Op deze wijze wordt de wettelijke laagdrempelige huurbescherming uitgebreid en daarmee sterker gemaakt. Daarnaast sluit dit amendement aan bij het uitgangspunt dat voor overeenkomsten laagdrempelige geschillenbeslechting gewenst is. Geschillen tussen huurders en verhuurders zullen na aanname van dit amendement ook minder vaak aan de rechter hoeven worden voorgelegd.

Smeulders