Gepubliceerd: 5 maart 2021
Indiener(s): Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-49.html
ID: 35517-49
Origineel: 35517-30

46,3 %
53,7 %

CU

SGP

50PLUS

CDA

GL

DENK

PVV

Krol

FVD

D66

PvdD

PvdA

SP

VVD

vKA


Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 5 maart 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel BB, onder 1, wordt in het eerste lid «92,5% dan wel het in de afspraken, bedoeld in artikel 44, eerste lid, overeengekomen lagere percentage, dat niet lager is dan 85,» vervangen door «85%».

Toelichting

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij goede en betaalbare huisvesting. Omdat het van belang is om de leefbaarheid in wijken zo goed mogelijk te bevorderen is indiener van mening dat het verstandig is om de vrije toewijzingsruimte generiek te verhogen naar 15%. Hiermee wordt voorkomen dat dit telkens onderwerp wordt van lokale onderhandelingen waardoor de administratieve lasten c.q. de bestuurlijke drukte toeneemt.

Dit amendement wordt gewijzigd naar aanleiding van de ingediende nota van wijziging.1

Smeulders