Gepubliceerd: 23 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-45.html
ID: 35517-45
Origineel: 35517-20

45,6 %
54,4 %

PVV

Krol

CDA

50PLUS

SGP

PvdA

DENK

FVD

PvdD

GL

vKA

D66

VVD

CU

SP


Nr. 45 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 23 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel Ia wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ib

Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 247 wordt «249» vervangen door «249, lid 1, eerste zin, en lid 2».

B

Aan artikel 249, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien de vorige huurder minder dan 15 jaar in de woonruimte heeft gewoond, is de overeengekomen huurprijs in enig jaar niet hoger dan de huurprijs aan het eind van de vorige bewoning verhoogd met ten hoogste de in januari bekendgemaakte consumentenprijsindex (alle huishoudens).

Toelichting

Huurstijgingen bij nieuwe huurcontracten of bewonerswissel wordt huurharmonisatie genoemd. Vaak wordt huurharmonisatie aangegrepen om de huurprijs te verhogen. Met dit amendement wordt deze huurstijging beperkt. Het verhogen van de huurprijs na een bewonerswissel (nieuwe huurder) of nieuwe verhuring (nieuw huurcontract) mag maximaal stijgen met de inflatie.

De huurprijs van de betreffende woning mag – vanwege huurharmonisatie – alleen stijgen boven het inflatiepercentage als de vertrekkende huurder langer dan 15 jaar in de woning heeft gewoond en er dus minimaal 15 jaar geen huurharmonisatie heeft plaatsgevonden. De regels van het woningwaarderingsstelsel blijven onverkort van kracht.

Ook wanneer er voor de betreffende woning minimaal 15 jaar geen nieuw contract is geweest of wanneer de woning is verbeterd en daardoor meer huurpunten heeft gekregen, is een huurstijging boven inflatie mogelijk binnen de geldende regels van het woningwaarderingsstelsel.

Beckerman