Gepubliceerd: 3 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-18.html
ID: 35517-18

44,3 %
55,7 %

SGP

CDA

Krol

VVD

PvdD

GL

D66

PVV

FVD

50PLUS

DENK

vKA

SP

PvdA

CU


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt na subonderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

ba. De begripsbepaling «inkomensgrens» komt te luiden:

inkomensgrens:

voor de toepassing van artikel 48, eerste lid, in het achtste lid vastgestelde bedrag;.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. De inkomensgrens is € 55.000. Dit bedrag wordt met ingang van elk kalenderjaar bij ministeriële regeling gewijzigd met het percentage waarmee per gelijke datum het in artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag wordt gewijzigd.

Toelichting

Het amendement verhoogt de inkomensgrens voor toewijzingen van sociale huurwoningen naar anderhalf keer modaal inkomen (€ 55.000 per jaar). De inkomensgrens is voor een aantal jaren tijdelijk uitgebreid, maar dat komt per 2021 te vervallen. Dit amendement beoogt de inkomensgrens structureel te verhogen. De huidige inkomensgrens is te beperkt en zorgt voor eenzijdige wooncomplexen en buurten. Daarnaast vallen op dit moment veel mensen met een gemiddeld inkomen tussen wal en schip, omdat zij teveel verdienen voor een betaalbare huurwoning en te weinig hebben voor een koophuis.

Beckerman