Gepubliceerd: 3 februari 2021
Indiener(s): Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen: huisvesting organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35517-17.html
ID: 35517-17

34,9 %
65,1 %

VVD

PvdD

DENK

50PLUS

CU

PvdA

vKA

D66

FVD

Krol

SP

SGP

GL

CDA

PVV


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN

Ontvangen 3 februari 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel T, onder 1, wordt aan het eerste lid een zin toegevoegd, luidende: In de afspraken, bedoeld in de eerste volzin, wordt ingegaan op de bijdragen in de leefbaarheid, bedoeld in artikel 45, tweede lid, onderdeel f.

Toelichting

Het is belangrijk dat mensen betaalbaar kunnen wonen en zich thuis en veilig voelen in hun buurt. Daarom is het van belang dat het onderwerp leefbaarheid een onderdeel blijft van de prestatieafspraken die gemaakt worden tussen huurdersorganisaties, gemeenten en toegelaten instellingen (woningcorporaties). Het feit dat leefbaarheid soms wordt vergeten bij het maken van prestatieafspraken moet er niet toe leiden dat het onderwerp wordt geschrapt. Juist het tegenovergestelde moet gebeuren, zodat er structureel beleid kan worden gemaakt om verloedering, onveiligheid en segregatie te voorkomen in wijken en buurten. Met daarbij voldoende zeggenschap van bewoners. Dit amendement zorgt ervoor dat het onderwerp leefbaarheid niet geschrapt, maar gehandhaafd blijft als onderdeel van de prestatieafspraken.

Beckerman