Kamerstuk 35483-54

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk t.v.v. nr. 32 over kaders voor de invulling van inburgeringstrajecten door gemeenten

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 1 juli 2020
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-54.html
ID: 35483-54
Origineel: 35483-32

36,7 %
63,3 %

PvdD

SP

GL

SGP

D66

FVD

PvdA

Van Haga

CDA

DENK

CU

50PLUS

VVD

PVV


Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32

Ontvangen 1 juli 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 14 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorts eisen gesteld inzake de kwalificatie van personen die onder verantwoordelijkheid van het college de brede intake afnemen.

II

In artikel 15 wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorts eisen gesteld inzake de kwalificatie van personen die onder verantwoordelijkheid van het college de vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en participatie voorbereiden.

III

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «tijdig» vervangen door «uiterlijk binnen een maand na de vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en participatie, bedoeld in artikel 15, derde lid,».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de hoogte van de prijs, bedoeld in het tweede lid.

IV

In artikel 17 wordt aan het eerste lid toegevoegd «Het college draagt zorg dat de inburgeringsplichtige voor ten minste twee voortgangsgesprekken per jaar word opgeroepen.»

Toelichting

Dit amendement heeft als doel om de invulling van inburgeringstrajecten door gemeenten nader in te kaderen.

De onderdelen I en II regelen dat bij algemene maatregel van bestuur kwalificatie-eisen worden gesteld aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het afnemen van de brede intake en het vaststellen van het persoonlijk plan inburgering en participatie.

Onderdeel III regelt dat het inburgeringsaanbod voor asielstatushouders moet worden gedaan binnen een maand na het vaststellen van het persoonlijk plan inburgering en participatie en dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de inkoopprijs voor de cursus of opleiding waarmee de inburgeringsplichtige kan voldoen aan de vastgestelde leerroute, in het kader van het inburgeringsaanbod.

In onderdeel IV wordt geregeld dat de gemeente de inburgeringsplichtige ten minste twee keer per jaar oproept voor een voortgangsgesprek.

Jasper van Dijk