Kamerstuk 35483-47

Motie van de leden Gijs van Dijk en Jasper van Dijk over het aantal beschikbaar gestelde stage- en werkervaringsplekken vanaf 2021

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-47.html
ID: 35483-47

85,3 %
14,7 %

D66

DENK

50PLUS

FVD

Van Haga

PvdD

SGP

CDA

PVV

PvdA

VVD

SP

CU

GL


Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nieuwkomers door te werken de Nederlandse taal en cultuur beter leren kennen;

overwegende dat het nieuwe inburgeringsstelsel fors meer mogelijkheden biedt om het inburgeringstraject te combineren met participatie, bijvoorbeeld via stage- of werkervaringsplaatsen;

overwegende dat nieuwkomers vaak moeite hebben om een plek te vinden waar zij kunnen werken;

verzoekt de regering, te verkennen hoeveel stage- en werkervaringsplekken in zowel de marktsector als de overheidssector op rijksniveau vanaf 2021 beschikbaar worden gesteld voor inburgeringsplichtigen, en de Kamer hierover dit jaar in te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk