Kamerstuk 35483-24

Amendement van de leden Becker en Segers over de inhoud van de participatieverklaring

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Bente Becker (VVD), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-24.html
ID: 35483-24
Wijzigingen: 35483-52

Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BECKER EN SEGERS

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 6, vijfde lid, wordt na «en dat ik deze respecteer» ingevoegd «, en dat ik de mensenrechten onderschrijf en actief afstand doe van zaken die daarmee in strijd zijn».

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners het voor het voldoen aan de inburgeringsplicht noodzakelijk te maken om de normen, waarden en spelregels van de Nederlandse maatschappij niet alleen te respecteren, maar ook de kernwaarden van de Nederlandse samenleving waaronder de mensenrechten te onderschrijven en afstand te nemen van zaken die hier haaks op staan. Wat de indieners betreft is het onderschrijven van de mensenrechten, waaronder het recht op zelfbeschikking niet iets dat door een inburgeraar «gedoogd» kan worden. Om het ontstaan van parallelle samenlevingen te voorkomen en ook in migrantengemeenschappen het recht op zelfbeschikking waaronder godsdienstvrijheid en de wederkerigheid daarvan (recht op afvalligheid) te verdedigen is het cruciaal dat nieuwkomers de mensenrechten voor een ieder onderschrijven en afstand doen van zaken als onderdrukking, genitale verminking, huwelijksdwang en geweld binnen een relatie. Het enkel respecteren is onvoldoende omdat het ruimte laat voor de interpretatie dat men weliswaar respecteert hoe onze samenleving is gebouwd op mensenrechten, maar hier zelf niet naar wil handelen in eigen kring.

Becker Segers