Gepubliceerd: 2 juli 2020
Indiener(s): Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35481-3.html
ID: 35481-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 2 juli 2020

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 16 juni 2020 voorgelegd aan de regering. Bij brief van 25 juni 2020 zijn ze door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

Adjunct-griffier van de commissie, Bosnjakovic

1

Is dit het laatste steunfonds voor lokale informatievoorziening?

Op dit moment is niet voorzien dat het steunfonds voor lokale nieuwsvoorziening wordt verlengd. De regering voorziet met dit budget in een steunfonds voor de lokale informatievoorziening tot het einde van 2020. Het geld wordt uitgekeerd in twee tranches: de eerste tranche loopt tot halverwege september en de tweede tranche loopt van half september tot het einde van 2020.

2

Wanneer wordt besloten voor een eventueel volgende steunfonds voor lokale informatievoorziening?

De regering treft steeds maatregelen om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te verzachten, waarbij er telkens gekeken wordt naar de dan actuele situatie. Het is niet opportuun om in dit stadium op eventuele vervolgbesluitvorming vooruit te lopen.

3

Waarom is er voor deze begroting niet gekozen voor een matchingsprincipe?

De vraag is gelezen als vraag naar de betrokkenheid van decentrale overheden en eventuele matching van de middelen vanuit gemeenten en provincies. Gemeenten en provincies beslissen zelf over de inzet van hun middelen. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft een oproep gedaan aan de medeoverheden om ook een bijdrage te leveren. Verschillende gemeenten en provincies hebben dit ook gedaan. Een matchingsprincipe zou veronderstellen dat geld alleen ter beschikking zou komen als de medeoverheden ook tot steun zouden overgaan. Dit zou de snelheid niet ten goede zijn gekomen. Ook is er niet voor gekozen om als Rijk alleen te matchen als gemeenten (of provincies) een bijdrage leveren vanwege de vele verantwoordelijkheden die al bij gemeenten en provincies liggen en de keuzes die zij daarbij moeten maken.

4

Waarop is de keuze gebaseerd om het steunfonds te verlengen voor de specifieke groepen van lokale publieke omroepen, HAH1-kranten die tenminste negen keer per jaar verschijnen en lokale betaalde nieuwsbladen? Waarom is de doelgroep niet breder of minder breed getrokken?

Dit betreft reeds een brede groep, en een groep die last heeft van gederfde inkomsten om advertentie-inkomsten wegvielen. De groep betreft tevens lokale nieuwswebsites. Voor deze groepen is gekozen omdat zij een cruciale rol in de lokale informatievoorziening vervullen. Mensen zijn met name van deze informatiebronnen afhankelijk als zij willen weten wat er speelt in hun buurt, gemeente of streek. Met de huidige afbakening komt een zo groot mogelijk deel van de partijen die voorzien in lokale informatie in aanmerking voor steun.

Het geld voor de verlenging wordt uitgekeerd in twee tranches: de eerste tranche van de verlenging loopt van 15 juni tot 15 september en kent dezelfde voorwaarden en afbakening als het eerste Steunfonds na de uitbreidingsronde. De tweede tranche loopt van 15 september tot het einde van 2020. In aanloop naar de tweede tranche kan er een nieuwe afweging worden gemaakt om te zien of er andere groepen moeten worden bediend, op basis van de omstandigheden op dat moment.

5

Wanneer wordt duidelijk of het huidige steunfonds ook geldt voor lokale nieuwswebsites?

Lokale nieuwswebsites zijn in de uitbreidingsronde van het eerste Steunfonds opgenomen en komen ook voor de verlenging in aanmerking. Partijen die eerder al een aanvraag indienden, kunnen nu eenvoudig verlengen. Nieuwe partijen die aan de criteria voldoen, kunnen in de verlengingsronde een aanvraag doen. Dit is inmiddels ook gecommuniceerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, de uitvoerder van het Steunfonds.

6

Hoeveel geld gaat er van de derde suppletoire begroting nu naar de landelijke NPO2? Waarom?

Het geld uit de derde suppletoire begroting is bestemd voor de lokale informatievoorziening en gaat dus niet naar de landelijke publieke omroep NPO.