Kamerstuk 35470-VI-12

Motie van de leden Van Nispen en Hijink over het oormerken van de budgetten voor spoedeisende jeugdzorg

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019

Gepubliceerd: 16 juni 2020
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35470-VI-12.html
ID: 35470-VI-12

47,3 %
52,7 %

D66

PvdD

GL

DENK

VVD

PvdA

CU

50PLUS

SP

FvD

Van Haga

CDA

SGP

Groep Krol/vKA

PVV


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN HIJINK

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 16 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat budgetten voor spoedeisende jeugdzorg niet geoormerkt zijn, waardoor noch de Minister, noch de Tweede Kamer, noch de Algemene Rekenkamer kan vaststellen of het toegekende budget aan gemeenten adequaat is geweest en of beoogde doelmatigheid is bereikt;

van mening dat in tijden van knellende budgetten bij gemeenten het risico aanwezig is dat geld dat bedoeld is voor spoedeisende jeugdzorg onttrokken kan worden aan andere zaken dan spoedeisende zorg voor de jeugd;

van mening dat het wenselijk is dat geld voor spoedeisende jeugdzorg niet mag worden uitgegeven aan andere zaken dan deze gedecentraliseerde taak;

verzoekt de regering, de budgetten voor spoedeisende jeugdzorg te oormerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Hijink