Gepubliceerd: 7 oktober 2020
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35454-7.html
ID: 35454-7
Origineel: 35454-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 oktober 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:

Aa

Aan het slot van artikel 12, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt:

De eerste volzin is mede van toepassing op het digitale gebruik ter toelichting bij het vorenbedoeld onderwijs dat plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een onderwijsinstelling door middel van een beveiligde elektronische omgeving die alleen toegankelijk is voor de leerlingen of studenten en het onderwijzend personeel van de onderwijsinstelling, mits:

1°. het gebruik gelijktijdig met de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling plaatsvindt;

2°. het gebruik, met inbegrip van de handelingen tot reproductie die voor de openbaarmaking noodzakelijk zijn, wordt gerechtvaardigd voor het te bereiken niet-commerciële doel; en

3°. de bron, waaronder de naam van de maker, wordt vermeld, tenzij dit niet mogelijk blijkt.

B

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 18c, derde lid, de zinsnede «die voldoet het in artikel 44, eerste lid, onder 1°. bepaalde» vervangen door «die voldoet aan het in artikel 44, eerste lid, onder 1°. bepaalde».

C

Artikel I, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het voorgestelde artikel 29c, vijfde lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt:

De samenwerking tussen de aanbieder van een onlinedienst voor het delen van inhoud en de makers, of hun rechtverkrijgenden, leidt niet tot het voorkomen van de beschikbaarheid van door gebruikers geüploade werken die geen inbreuk maken op het auteursrecht, ook niet wanneer het gebruik van deze werken onder een beperking valt.

2. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid van het voorgestelde artikel 29c tot het zevende tot en met het negende lid, wordt een lid ingevoegd, dat luidt:

6. De toepassing van dit artikel leidt niet tot een algemene toezichtsverplichting.

3. Het voorgestelde artikel 29d, derde lid, onderdeel 2°, komt te luiden:

2°. de beschikbaarheid van passende en doeltreffende middelen om aan het in het tweede lid, onderdeel 2°., bepaalde gevolg te geven en de kosten daarvan voor de aanbieder van de onlinedienst voor het delen van inhoud.

D

In artikel I, onderdeel O, wordt in het voorgestelde artikel 44, eerste lid, de zinsnede «als bedoeld in artikel 25a, tweede lid,» vervangen door «als bedoeld in artikel 25a, vierde lid,».

E

Na artikel I, onderdeel O, wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:

Oa

In artikel 45d, zesde lid, van de Auteurswet wordt het woord «hoofddoel» vervangen door «doel».

F

In Artikel I, onderdeel R, wordt in artikel 47c, eerste lid, de zinsnede «op grond van artikel 16» vervangen door «op grond van de artikelen 12, vijfde lid, en 16».

G

Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van onderdeel 2 wordt de zinsnede «Na onderdeel o worden vijf onderdelen toegevoegd,» vervangen door «Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een puntkomma worden vijf onderdelen toegevoegd,».

2. In onderdeel 2 wordt aan het slot van onderdeel s «; en» vervangen door een puntkomma.

H

Na artikel II, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, dat luidt:

Ba

Aan het slot van artikel 2, achtste lid, wordt een zin toegevoegd, die luidt:

De artikelen 12, vijfde lid, tweede volzin, en 47c, eerste lid, van de Auteurswet zijn van overeenkomstige toepassing.

I

In artikel II, onderdeel G, wordt in onderdeel 7, onder q, de zinsnede «onverminderd het in onderdeel q bepaalde,» vervangen door «onverminderd het in onderdeel p bepaalde,».

J

In artikel II, onderdeel M, wordt in het voorgestelde artikel 19b de zinsnede «29c, eerste tot en met zevende lid,» vervangen door «29c, eerste tot en met achtste lid,».

K

In artikel VI wordt de zinsnede «vóór het in artikel VI van deze wet te bepalen tijdstip» vervangen door «vóór het in artikel VII van deze wet te bepalen tijdstip».

Toelichting

De wijzigingen worden mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorgesteld en zijn in de nota naar aanleiding van het verslag inhoudelijk toegelicht.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker