Gepubliceerd: 11 juni 2020
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35452-4.html
ID: 35452-4
Wijzigingen: 35452-6

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 11 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

Aan artikel 2.6 van de Wet dieren wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Onverminderd het eerste lid kunnen bij ministeriële regeling voorts regels gesteld worden over het fokken van en het voor de fok gebruiken van dieren behorende tot bij die regeling aangewezen diersoorten of diercategorieën die betrekking hebben op onder meer een geheel of gedeeltelijk verbod op het fokken of voor de fok gebruiken van dieren, voor zover zonder een dergelijk verbod de gezondheid of het welzijn van het dier in het geding komt.

Toelichting

De veehouderij in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder geïntensiveerd. Het productieproces in de veehouderij is zo «efficiënt» ingericht dat onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden al snel kunnen leiden tot problemen in de hele keten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus kampt een aantal sectoren binnen de veehouderij met sterk teruggevallen of zelfs volledig stilgevallen afzet. Er ontstonden daardoor al binnen enkele weken overschotten aan bepaalde dieren, zoals kalfjes, eenden, gangbare kippen en varkens. Vlees is in grote hoeveelheden opgeslagen in vriezers door heel Europa. Kalfjes moesten langer in de stallen blijven staan. Pluimveeslachthuizen riepen pluimveehouders op om flink minder dieren aan te leveren. Nu slachthuizen daarbij ook nog kampen met uitval van medewerkers en een aantal slachthuizen tijdelijk is gesloten, lopen stallen vol met dieren die niet weg kunnen, met grote risico’s voor het dierenwelzijn als gevolg. Met opnieuw een warme zomer voor de deur, bestaat er een zeer groot risico dat er in dat geval opnieuw – en mogelijk nog meer – dieren zullen omkomen door hittestress in de stallen of tijdens diertransporten.

Op dit moment bestaat er geen wettelijke basis om in dergelijke gevallen over te gaan tot het instellen van productiebeperkende maatregelen.

Dit amendement beoogt de wettelijke basis te creëren om ook op andere gronden dan een besmettelijke dierziekte over te kunnen gaan tot het opleggen van productiebeperkende maatregelen, zoals bij dringende of dreigende dierenwelzijnsproblemen. Gezien de potentiële spoedeisendheid is hierbij gekozen voor de vorm van een ministeriele regeling, zodat er snel en passend gehandeld kan worden bij plotselinge voorvallen waardoor diergezondheid en -welzijn in het geding komen.

Ouwehand