Kamerstuk 35412-8

Motie van de leden Stoffer en Van Haga over het tegengaan van oneigenlijk gebruik

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gepubliceerd: 25 maart 2020
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-8.html
ID: 35412-8

Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN HAGA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een Noodpakket banen en economie is gepresenteerd, waarin veel openeinderegelingen zijn opgenomen;

overwegende dat de steunmaatregelen op een doelmatige manier ingezet moeten worden;

overwegende dat fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik tegengegaan moet worden;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, en eventueel het beleid hierop aan te passen, dan wel aanvullende maatregelen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Van Haga