Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-XVI-1.html
ID: 35350-XVI-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2019.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Mutatie(+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Mutatie(+ of -) 2e suppletoire begroting

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

Totaal

16.235.749

16.471.358

87.563

‒ 410.916

976.214

46.710

1.026.905

42.144

32.600

           
 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7.622.071

7.832.424

85.770

‒ 204.999

1.175.682

40.710

848.280

67.247

32.801

1

Volksgezondheid

719.488

768.844

11.903

49.791

7.150

0

79.666

‒ 15.079

8.900

3

Langdurige zorg en ondersteuning

5.240.778

5.165.018

3.441

‒ 173.821

916.126

2.250

74.276

48.244

6.120

4

Zorgbreed beleid

993.873

1.230.086

58.660

‒ 89.380

‒ 6.800

4.590

764.224

139.585

13.140

5

Jeugd

101.104

101.104

4.508

55.186

55.186

0

‒ 56.191

‒ 56.191

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

260.435

260.760

901

‒ 231.108

6.086

0

10.805

‒ 9.295

0

9

Algemeen

25.589

25.589

0

17.875

17.875

0

7.761

‒ 4.901

0

10

Apparaatsuitgaven

311.973

312.192

6.357

65.027

78.628

33.870

38.001

35.146

4.641

11

Nog onverdeeld

‒ 31.169

‒ 31.169

0

101.431

101.431

0

‒ 70.262

‒ 70.262

0

           
 

Medische Zorg

8.613.678

8.638.934

1.793

‒ 205.917

‒ 199.468

6.000

178.625

‒ 25.103

‒ 201

2

Curatieve Zorg

3.152.861

3.177.587

1.053

‒ 7.748

‒ 11.079

6.000

135.205

‒ 43.179

‒ 201

6

Sport en bewegen

408.968

409.498

740

‒ 77.569

‒ 67.789

0

38.020

12.676

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.051.849

5.051.849

0

‒ 120.600

‒ 120.600

0

5.400

5.400

0