Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-VII-2.html
ID: 35350-VII-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

INHOUDSOPGAVE

Blz.

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

1

Leeswijzer

3

2

Het beleid

4

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

3

De beleidsartikelen

6

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

6

Beleidsartikel 2 Nationale veiligheid

9

Beleidsartikel 3 Woningmarkt

10

Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

13

Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

18

Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

23

Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

27

Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

29

4

De niet-beleidsartikelen

31

Artikel 11 Centraal apparaat

31

Artikel 12 Algemeen

33

Artikel 13 Nog onverdeeld

34

5

Agentschappen

35

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

35

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Mede namens de Minister voor Milieu en Wonen,

Mede namens de Minister van Defensie, tevens Minister voor de AIVD,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019. De stand van de tweede suppletoire begroting is inclusief de twee nota’s van wijziging en de incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2018/19, 35000-VII, nr. 7, Kamerstukken II, 2018/19, 35000-VII, nr. 12 en Kamerstukken II, 2018/19, 35234, nr. 2).

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen confrom RBV 2019

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2. Nationale Veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

3. Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.Ontvangsten: 10 mln.

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 4 mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.Ontvangsten: 2 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

13. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget­flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 13 november 2019.

2 Het beleid

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Uitgaven

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

5.560.406

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

5.683.667

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)

2

5.000

2) Flexwonen

3

3.000

3) Urgenda middelen

4

‒ 27.500

4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening

5

2.500

5) Werkkostenregeling

11

9.500

6) VPB

11

2.500

7) Voorsortering eindejaarsmarge

 

‒ 12.446

8) Overige mutaties

 

24.3411

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

5.690.562

X Noot
1

De incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen is verwerkt in de mutaties 2e suppletoire begroting. Zie ook artikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit.

Toelichting

1) Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV)

Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.

2) Flexwonen

Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen.

3) Urgenda middelen

Een deel van de Urgenda middelen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE) zullen dit jaar niet meer tot betaling komen. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreserve Urgenda op de begroting van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en komen bij voorjaarsnota 2020 weer beschikbaar op de BZK-begroting(VII).

4) Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening

Voor het Tactisch beheer van de Landelijke voorziening van het Digitale Stelsel Omgevingswet (TBO-LV) wordt € 2,5 mln. naar het Kadaster over­geheveld.

5) Werkkostenregeling

Bij de inwerkingtreding van de Werkkostenregeling (wkr) in 2013 zijn de uitzendvergoedingen voor ambtenaren naar de eilanden tot en met 2018 onbelast toegekend. De kosten voor 2014 tot en met 2018 bedragen ongeveer € 9,5 mln.

6) VPB

In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. De voorlopige aanslagen 2017 en 2018 zijn inmiddeld betaald. Voor 2016 wordt dit jaar nog een voorlopige aanslag opgelegd.

7) Voorsortering eindejaarsmarge

De reeds bekende onderuitputting is in beeld gebracht. Deze middelen worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar volgend jaar. De onderuitputting vindt plaats bij de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging en stimuleringssubsidie Omgevingswet. Daarnaast gaat het om overlopende ontvangsten voor centrale bekostiging, middelen voor bestrijding Jihadisme die dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput kunnen worden, enkele meerontvangsten, afrekeningen van o.a. Logius en geoormerkte middelen voor eID, de investeringspost en rijksbrede ICT-voorzieningen.

Ontvangsten

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

Vastgestelde begroting 2019

 

679.437

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

710.245

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Benzineveilingen 2018 en 2019

9

24.353

2) Centrale bekostiging

11

8.500

3) Overige mutaties

 

60.352

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

803.450

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

1) Benzineveilingen 2018 en 2019

De veiling van locaties van benzinestations langs Rijkswegen heeft dit jaar meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast zijn op basis van de definitieve afrekening 2018 meeropbrengsten uit de veiling van benzinestations en bodemmaterialen ontvangen.

2) Centrale bekostiging

Voor de centrale bekostiging van de agentschappen van BZK is sprake van overlopende ontvangsten. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

3 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Openbaar bestuur en democratie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

59.323

60.795

75

5.133

66.003

      

Uitgaven:

59.323

60.795

75

‒ 3.540

57.330

Waarvan juridisch verplicht

 

82%

  

93%

      

1.1 Bestuur en regio

12.772

13.128

‒ 264

‒ 1.227

11.637

Subsidies

5.411

5.490

106

‒ 4

5.592

Bestuur en regio

2.073

2.152

30

‒ 4

2.178

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3.338

3.338

76

0

3.414

Opdrachten

5.161

4.435

‒ 1.143

‒ 1.295

1.997

Bestuur en regio

5.161

4.410

‒ 1.118

‒ 1.295

1.997

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

0

25

‒ 25

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.200

3.168

773

72

4.013

Diverse bijdragen

2.200

3.168

773

72

4.013

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

35

0

0

35

Bijdragen internationaal

0

35

0

0

35

      

1.2 Democratie

46.551

47.667

339

‒ 2.313

45.693

Subsidies

26.356

29.494

1.426

‒ 1.095

29.825

Verbinding inwoner en overheid

500

3.330

7

458

3.795

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

3.059

2.524

412

‒ 735

2.201

Weerbaar bestuur

464

579

510

‒ 324

765

Politieke partijen

17.820

17.543

391

‒ 414

17.520

ProDemos

4.403

5.243

103

‒ 80

5.266

Comité 4/5 mei

110

110

3

0

113

Stichting Thorbeckeleerstoel

0

165

0

0

165

Opdrachten

12.346

8.177

‒ 1.813

‒ 2.238

4.126

Verbinding inwoner en overheid

10.462

3.808

583

‒ 2.014

2.377

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

1.123

1.583

‒ 975

‒ 190

418

Weerbaar bestuur

761

2.786

‒ 1.421

‒ 34

1.331

Inkomensoverdrachten

7.782

7.782

0

‒ 1.424

6.358

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

7.782

7.782

0

‒ 1.424

6.358

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

420

650

1.821

2.891

Diverse bijdragen

0

420

650

1.821

2.891

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

397

397

Verkiezingen

0

0

0

397

397

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

67

167

76

0

243

Bijdragen internationaal

67

167

76

0

243

Bijdragen aan agentschappen

0

1.627

0

226

1.853

Dienst Publiek en Communicatie

0

1.627

0

226

1.853

      

Ontvangsten

21.965

21.965

0

‒ 455

21.510

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Experiment centrale stemopneming

Gemeenten die deelnamen aan het experiment centrale stemopneming bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2019 en/of bij de verkiezing van het Europees Parlement in mei 2019 ontvangen voor de hogere kosten per verkiezing een bijdrage via het gemeentefonds.

Software verkiezingen

Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor heeft binnen de begroting van het Ministerie van BZK (VII) een reallocatie plaatsgevonden.

Kiezers in het buitenland

De gemeente Den Haag ontvangt via het gemeentefonds een bijdrage ten behoeve van de permanente registratie voor kiezers in het buitenland en de organisatie van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en leden van het Europees parlement voor de kiezers in het buitenland.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

1.1 Bestuur en regio

Opdrachten

Bestuur en regio

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de activiteiten voor het Programma Sociaal Domein en een bijdrage voor een MKBA/ Effectmeting voor Lelystad Next Level. Daarnaast wordt technisch herschikt om de waterschappen te compenseren voor de teveel betaalde WOZ bijdrage in 2019 en ontvangt het Kadaster een bijdrage voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet - Landelijke voorziening (TBO-LV).

1.2 Democratie

Subsidies

Verbinding inwoner en overheid

Dit betreft een reallocatie welke vooral bedoeld is ter dekking van een hoger uitgevallen subsidie aan de VNG voor het actieprogramma Democratie in Actie. De reallocatie vindt plaats vanuit de budgetten voor de subsidies politieke partijen en subsidie ProDemos. Dit is mogelijk omdat de middelen op deze budgetten dit jaar niet volledig worden uitgeput.

Weerbaar bestuur

Het Ministerie van BZK verstrekt een bijdrage aan gemeenten voor pilots integrale beveiligingsplannen. Het doel is om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen. Om deze bijdrage mogelijk te maken is budget gerealloceerd vanuit de regeling subsidies toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers.

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overheveling van middelen naar de Kiesraad voor een nieuwe versie en het beheer van de programmatuur die gebruikt wordt om de verkiezingsuitslag te berekenen. Verder zijn budgetten herschikt voor verkiezingen om deze op het juiste instrument te verantwoorden, onder meer voor een bijdrage aan Caribisch Nederland voor de campagnekosten van de verkiezingen Kiescolleges en Europees Parlement.

Inkomensoverdrachten

Toerusting en ondersteuning Politieke Ambtsdragers

De middelen op dit budget worden dit jaar niet volledig uitgeput. Deze middelen worden ingezet om raadsleden in de provincie Groningen extra te ondersteuen om ontwikkelingen in het aardbevingsdossier bij te kunnen houden. De overige € 0,9 mln. is ingezet als voorsortering op de eindejaarsmarge voor prioriteiten van het kabinet.

Bijdragen ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

Het CBS en ICTU ontvangen een bijdrage voor de City Deal Zicht op Ondermijning.

Beleidsartikel 2 Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Nationale Veiligheid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

274.253

284.906

8.579

3.846

297.331

      

Uitgaven:

274.253

284.906

8.579

3.846

297.331

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

2.1 AIVD apparaat

262.958

269.811

8.329

‒ 1.154

276.986

      

2.2 AIVD geheim

11.295

15.095

250

5.000

20.345

      

Ontvangsten

13.214

14.714

0

0

14.714

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling van 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

2.1 AIVD apparaat

Dit betreft een reallocatie vanuit artikel 7.1 Bedrijfsvoeringsbeleid voor werkzaamheden aan Staatsgeheime werkplekken. Daarnaast kunnen de middelen voor bestrijding Jihadisme dit jaar naar verwachting niet geheel uitgeput worden. Deze worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge (EJM).

2.2 AIVD geheim

Voor de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) zijn incidenteel middelen aan de begroting toegevoegd.

Beleidsartikel 3 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Woningmarkt (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

4.104.088

4.113.901

32.061

‒ 14.405

4.131.557

      

Uitgaven:

4.104.213

4.114.026

32.061

‒ 14.405

4.131.682

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

3.1 Woningmarkt

4.104.213

4.114.026

32.061

‒ 14.405

4.131.682

Subsidies

23.366

37.066

641

‒ 14.533

23.174

Binnenstedelijke transformatie

10.000

10.000

0

0

10.000

Woningmarkt

3.227

14.527

641

‒ 6.854

8.314

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

6.239

6.239

0

‒ 1.879

4.360

Huisvestingsvoorziening statushouders

3.900

6.300

0

‒ 5.800

500

Opdrachten

3.366

3.072

32.452

1.326

36.850

NHG risicovoorziening

0

0

29.769

0

29.769

WSW risicovoorziening

0

0

1.933

1.256

3.189

Woningmarkt

3.366

3.072

750

70

3.892

Inkomensoverdrachten

4.063.600

4.058.400

0

0

4.058.400

Huurtoeslag

4.063.600

4.058.400

0

0

4.058.400

Bijdragen aan agentschappen

11.291

10.605

‒ 722

‒ 650

9.233

Dienst van de Huurcommissie

6.908

10.285

‒ 742

‒ 650

8.893

ILT (Autoriteit woningcorporaties)

653

320

20

0

340

RVO (Uitvoeringskosten BEW)

3.011

0

0

0

0

RVO ( Uitvoeringskosten Huisvestingsvoorziening statushouders)

719

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.150

3.443

‒ 404

707

3.746

Woningmarkt

1.150

3.443

‒ 404

707

3.746

Bijdragen aan andere begrotingsstukken

1.440

1.440

94

‒ 1.255

279

Financiën en Nationale Schuld (H9)

1.440

1.440

94

‒ 1.255

279

      

Ontvangsten

521.000

490.277

31.702

1.256

523.235

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Woningmarkt

Op grond van artikel 91 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FINBES) kan een bijzondere uitkering worden verstrekt. Gelet op artikel 92, lid 2, onderdeel c van de FINBES kan aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het kalenderjaar 2019 een bijdrage worden toegekend in de kosten van de verhuurdersubsidie van maximaal respectievelijk 698.324 USD (€ 0,6 mln.), 216.000 USD (€ 

Afdracht Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan het Rijk. De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG. De afdracht over het boekjaar 2018 bedraagt afgerond € 29,8 mln.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

3.1 Woningmarkt

Subsidies

Woningmarkt

Het betreft hier een overboeking naar zowel het gemeente- als provinciefonds van circa € 4,2 mln. voor woondeals en gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen. Als uitwerking van de gebiedsgerichte versnellingsaanpak Flexwonen wordt budget ingezet voor provincies om gemeenten te activeren en te ondersteunen meer flexibele voorraad te bewerkstelligen.

Verder komen de middelen voor Wooncooperaties niet meer dit jaar tot besteding. Deze middelen worden meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

De middelen voor Bevorderen eigen woningbezit (BEW) worden dit jaar niet volledig uitgeput.

Huisvestingsvoorziening statushouders

Het budget voor de huisvestingsvoorziening statushouders (TRSHV) wordt dit jaar niet volledig uitgeput.

Opdrachten

WSW risicovoorziening

Bij de sanering van Vestia is destijds tussen het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en Vestia afgesproken dat 40% van de kosten die worden gemaakt voor het onderzoek naar de aansprakelijkheid van banken wordt vergoed uit de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties. Voor de bankkosten in het eerste kwartaal van 2019 heeft Vestia hiervoor een bijdrage van afgerond € 1,3 mln. ontvangen. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de risicovoorziening.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (H9)

De Belastingdienst ontvangt een bijdrage voor de portokosten voor het verzenden van de brieven over de inkomensafhankelijke huur. Daarnaast wordt gerealloceerd voor de uitvoeringskosten van SBR-wonen door het WSW.

Ontvangsten

Stortingen en onttrekkingen aan de risicovoorziening sanerings- en projectsteun woningcorporaties lopen via de uitgaven en ontvangsten van de begroting van het Ministerie van BZK (VII). De bijdrage van afgerond € 1,3 mln. voor de bankkosten eerste kwartaal van 2019 van Vestia, wordt onttrokken aan de risicovoorziening.

Beleidsartikel 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Stand incidentele suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

 

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

155.508

133.303

168.303

70.719

‒ 71.882

167.140

       

Uitgaven:

286.508

264.303

299.303

48.219

‒ 146.882

200.640

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

   

99%

       

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

280.455

257.880

292.880

48.308

‒ 148.822

192.366

Subsidies

186.889

174.192

193.652

‒ 22.800

‒ 10.720

160.132

Beleidsprogramma Energiebesparing

3.500

3.500

3.500

‒ 3.500

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

4.912

5.075

11.535

2.200

‒ 2.220

11.515

Energiebesparing Koopsector

13.000

2.000

15.000

0

‒ 8.500

6.500

Energiebesparing Huursector

130.477

146.617

146.617

‒ 22.500

0

124.117

Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)

35.000

17.000

17.000

1.000

0

18.000

Opdrachten

2.600

2.007

2.007

‒ 924

640

1.723

Beleidsprogramma Energiebesparing

1.500

1.500

1.500

‒ 1.500

0

0

Energietransitie en duurzaamheid

1.100

507

507

576

640

1.723

Bijdragen aan agentschappen

45.717

15.881

18.821

10.459

‒ 972

28.308

Dienst Publiek en Communicatie

60

60

60

802

‒ 100

762

Diverse Agentschappen

750

750

750

‒ 727

0

23

ILT (Handhaving Energielabel)

500

70

70

‒ 55

‒ 15

0

RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)

6.580

14.587

14.587

6.165

3.953

24.705

RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)

37.413

0

2.940

4.261

‒ 4.810

2.391

RVO.nl (Uitvoeringskosten FEH)

414

414

414

13

0

427

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

2.090

‒ 363

1.727

Energietransitie en duurzaamheid

0

0

0

2.090

‒ 363

1.727

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

45.249

65.800

78.400

59.483

‒ 137.407

476

Economische Zaken (H13)

249

0

0

0

0

0

Gemeentefonds (H50)

45.000

45.000

57.600

78.800

‒ 136.400

0

EGO

0

20.800

20.800

‒ 19.367

‒ 957

476

Bouwregelgeving

0

0

0

50

‒ 50

0

       

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

6.053

6.423

6.423

‒ 89

1.940

8.274

Subsidies

1.751

3.444

3.444

147

3.188

6.779

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.751

3.444

3.444

147

3.188

6.779

Opdrachten

3.273

1.450

1.450

0

‒ 25

1.425

Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit

3.273

1.450

1.450

0

‒ 25

1.425

Bijdragen aan agentschappen

51

51

51

2

‒ 53

0

ILT (Toezicht EU-Bouwregelgeving)

51

51

51

2

‒ 53

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

650

1.150

1.150

20

‒ 1.100

70

Toelatingsorganisatie

650

1.150

1.150

20

‒ 1.100

70

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

328

328

328

‒ 258

‒ 70

0

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

328

328

328

‒ 258

‒ 70

0

       

Ontvangsten

91

91

91

0

0

91

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Klimaatmiddelen VNG

Gemeenten krijgen extra taken om de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Daarom is in het Ontwerp Klimaatakkoord opgenomen dat het Rijk voor de periode 2019 t/m 2021 € 150 mln. ter beschikking stelt aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Nadruk hierbij ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES), de transitievisies warmte, de wijkaanpak en het informeren van bewoners.

Regionale Energie Strategieën (gemeentefonds)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat Regionale Energie Strategieën in 2019 vorm moeten krijgen. Het opstellen van een RES vraagt het nodige van de decentrale overheden: expertise verwerven, overleg met stakeholders en organiseren van burgerparticipatie. Voor de RES wordt € 34,6 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds.

Programma Reductie Energieverbruik (PRE)

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan gemeenten voor het Programma reductie Energieverbruik (PRE). Dit programma stimuleert laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Aan het gemeentefonds wordt hiervoor in totaal € 60 mln. beschikbaar gesteld te weten € 12,6 mln. in 2019 en € 47,4 mln. in 2020.

Subsidieregeling PRE

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet budget beschikbaar aan (private) partijen voor het PRE. Dit programma draagt daar aan bij door het stimuleren van de uitvoering van (een aantal) laagdrempelige energiebesparingsmaatregelen bij huishoudens in de koopsector. Er is in totaal € 30 mln. beschikbaar in de periode 2019-2020.

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Voor 2019 ontvangt een aantal gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage voor de geselecteerde proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De middelen voor 2020 en 2021 zijn bedoeld voor de voorzetting van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) om te leren op welke manier de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van grootschalige proeftuinen (100 wijken aanpak) en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma (KLP).

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

In het kader van de Urgenda-aanpak stelt het kabinet de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opnieuw open voor eigenaar-bewoners. Er is voor eigenaar-bewoners € 84 mln. aan subsidie beschikbaar, dat is ongeveer twee keer zoveel als in 2016. In 2019 is hiervoor € 13 mln. beschikbaar en in 2020 € 71 mln. De rest van het budget (€ 6 mln.) is beschikbaar voor uitvoeringskosten.

Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Het beschikbare budget voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt met deze kasschuif in lijn gebracht met de uitbetalingsprognose van RVO.nl.

Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)

Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van EZK (XIII) voor de subsidieregeling «Energie-innovaties in de gebouwde omgeving» van het Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP).

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies

Energietransitie en duurzaamheid

Binnen het PRE komen de middelen 2019 voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) niet tot besteding. € 6,3 mln. wordt teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII). Deze middelen worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII). Daarnaast wordt binnen het artikelonderdeel € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid (circulair bouwen en aardgasvrije wijken). Daarnaast wordt € 2,2 mln. herschikt naar het juiste instrument voor de ondersteuningsstructuur participatiecoalitie.

Energiebesparing Koopsector

Voor de SEEH komt een deel van de beschikbare middelen dit jaar niet tot besteding. Deze middelen worden teruggeboekt naar de begrotingsreverve Urgenda op de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) en worden in 2020 weer toegevoegd aan de BZK-begroting (VII).

Bijdragen aan agentschappen

RVO.nl (Energietransitie en duurzaamheid)

Met ingang van 2020 start de RVO met de werkzaamheden voor het klimaatakkoord. In verband met de verhoogde jaaropdracht, wordt ook het voorschot verhoogd met € 2 mln. Daarnaast wordt circa € 2 mln. herschikt van bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken naar bijdragen aan agentschappen voor de uitvoeringskosten van de RES en de jaaropdracht 2019 voor expertteams woningbouw, flexwonen en wegvallen PAS.

RVO.nl (Uitvoering Energieakkoord)

Dit betreft diverse reallocaties om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden, waaronder € 2,5 mln. voor de kosten die de VNG maakt voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitoeringsorganisaties. Daarnaast wordt er € 1,6 mln. herschikt voor o.a. het Digitaal platform/Caribisch gebied en een subsidie aan Platform 31 voor het programma duurzaamheid.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Gemeentefonds (H50)

In het Interbestuurlijke programma (IBP) is afgesproken dat de RES in 2019 vorm moet krijgen. In totaal wordt voor RES circa € 105 mln. aan het gemeentefonds versterkt om decentrale overheden hierbij te ondersteunen. Daarnaast wordt het deel van de Urgenda-middelen voor PRE dat dit jaar niet tot uitbetaling zal komen (€ 12,6 mln.) teruggeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK (XIII) voor de begrotingsreserve Urgenda. De teruggeboekte Urgenda-middelen worden in 2020 weer beschikbaar gesteld voor BZK (VII). Tot slot is € 15 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor de laadinfrastructuur.

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Subsidies

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Dit jaar is de Wet kwaliteitsborging aangenomen en is het bestuursakkoord met de VNG ondertekent. De VNG ontvangt een subsidie van circa € 2,6 mln. voor de kosten die zij maken voor de collectieve invoeringsondersteuning voor alle gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is € 0,5 mln. overgeboekt vanuit het Ministerie van EZK (XIII) voor de Nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Groningen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Toelatingsorganisatie

Deze middelen voor de toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging worden niet geheel uitgeput en worden via de eindejaarsmarge meegenomen naar 2020.

Beleidsartikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Ruimtelijke ordening en omgevingwet (Tweede suppletoire begoting (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

94.897

105.251

8.509

1.625

115.385

      

Uitgaven:

102.919

112.203

8.509

1.625

122.337

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

  

84%

      

5.1 Ruimtelijke ordening

59.745

59.029

383

‒ 381

59.031

Subsidies

1.895

2.107

568

370

3.045

Basisregistraties

680

680

150

0

830

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.215

1.215

418

‒ 18

1.615

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

0

212

0

352

564

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

0

0

0

36

36

Opdrachten

9.304

8.648

‒ 1.132

‒ 2.596

4.920

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

1.651

1.481

‒ 300

‒ 281

900

Gebiedsontwikkeling

1.416

1.166

‒ 37

‒ 515

614

Nationale Omgevingsvisie

1.450

1.450

‒ 205

‒ 230

1.015

Programma Ruimtelijk Ontwerp

2.377

2.353

‒ 16

‒ 818

1.519

Ruimtegebruik bodem (diversen)

265

265

0

‒ 188

77

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

1.865

1.653

‒ 584

‒ 435

634

Geo-informatie

0

0

85

76

161

Windenergie op zee

280

280

‒ 75

‒ 205

0

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

36.945

31.955

2.586

3.015

37.556

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

8.900

520

‒ 520

0

0

Geo-informatie

2.278

3.718

‒ 242

0

3.476

Diverse bijdragen

0

1.950

2.355

1.057

5.362

Kadaster (Basisregistraties)

25.767

25.767

993

1.958

28.718

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

4.718

‒ 1.900

‒ 2.818

0

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

0

4.400

‒ 4.400

0

0

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

300

0

‒ 300

0

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

0

18

2.500

‒ 2.518

0

Bijdragen aan medeoverheden

2.550

2.550

100

173

2.823

Diverse projecten Ruimtelijke Kwaliteit

2.550

0

51

‒ 51

0

Gemeenten

0

2.550

0

0

2.550

Diverse bijdragen

0

0

12

0

12

Gebiedsontwikkeling

0

0

37

74

111

Nationale Omgevingsvisie

0

0

0

150

150

Bijdragen aan agentschappen

9.051

9.051

161

1.475

10.687

RVB

2.356

2.356

74

1.420

3.850

RWS (Leefomgeving)

6.245

6.245

237

‒ 45

6.437

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

450

450

‒ 150

0

300

RIVM

0

0

0

100

100

      

5.2 Omgevingswet

43.174

53.174

8.126

2.006

63.306

Subsidies

4.000

4.000

0

‒ 1.700

2.300

Eenvoudig Beter

4.000

4.000

0

‒ 1.700

2.300

Opdrachten

20.172

13.520

‒ 9.525

‒ 2.036

1.959

Eenvoudig Beter

1.900

1.900

0

‒ 1.400

500

Aan de Slag

18.272

11.620

‒ 9.525

‒ 636

1.459

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

1

‒ 1

0

0

Aan de Slag

0

1

‒ 1

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

15.140

10.692

1.492

27.324

Kadaster

0

9.115

8.946

2.238

20.299

Geonovum

0

3.030

1.881

284

5.195

ICTU

0

700

200

‒ 370

530

Aan de Slag

0

2.295

‒ 335

‒ 660

1.300

Bijdragen aan agentschappen

8.904

17.114

5.532

5.500

28.146

Aan de Slag

8.104

16.114

5.530

4.500

26.144

RWS (Eenvoudig Beter)

800

800

0

1.000

1.800

RIVM

0

200

2

0

202

Bijdragen aan medeoverheden

10.098

3.399

1.428

‒ 1.250

3.577

Aan de Slag

10.098

3.399

1.428

‒ 1.250

3.577

      

Ontvangsten

3.824

7.574

8.898

992

17.464

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Inzet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Dit betreft een aanvullende bijdrage van circa € 4,7 mln. aan het Geo Informatieprogramma (GIP) 2019 in het kader van de implementatie van de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor de realisatie van de volgende diensten en producten: BRO realisatie Landelijke Voorziening tranche 2 en 3, realisatie Doelarchitectuur inclusief BRO-loket, ondiepe modellering tranche 2 (harmonisatie GeoTOP, REGIS, DGM) en ketenmanager.

Informatiepunt

Voor de werkzaamheden van het Informatiepunt is voor 2019 en de eerste helft van 2020 een budget benodigd van € 6,8 mln., te financieren door de Ministeries van BZK (VII) en IenW (XII). BZK heeft zijn aandeel in 2018 aan Rijkswaterstaat (RWS) beschikbaar gesteld. IenW draagt bij door € 3,4 mln. over te boeken naar de begroting van BZK.

Bufferzonegronden

De laatste ontvangsten op de verkoop van de bufferzonegronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden vallen hoger uit dan geraamd. Bij de overdracht vanuit het voormalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is de afspraak gemaakt dat de helft van de ontvangsten terugvloeit naar de begroting van het Ministerie van IenW (XII).

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Desaldering diverse afrekeningen 2018

Dit betreft de desaldering van ontvangsten van de afrekeningen 2018 met de organisaties KOOP, Geonovum, Kadaster en RWS. Hiermee worden vertraagde activiteiten uit 2018 in 2019 uitgevoerd.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

5.1 Ruimtelijke ordening

Opdrachten

Programma Ruimtelijk Ontwerp

Dit betreft verschillende mutaties waarbij het budget op het juiste instrument wordt gezet. Het gaat o.a. om een bijdrage aan het College van Rijksadviseurs, een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het bodemkundig informatiesysteem, een bijdrage voor het beheer van het Omgevingsloket Online en een bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

Dit betreft een bijdrage van € 0,7 mln. aan het ICTU voor het programma Basisregistratie Ondergrond en een bijdrage van € 0,4 mln. aan het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het bestand Bodemgebruik.

Kadaster (Basisregistraties)

Het Kadaster ontvangt een voorschot vanwege de jaaropdracht die is opgehoogd in verband met een versnelling van de digitalisering gebouwde omgeving.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dit betreft onder andere een bijdrage aan het Ministerie van LNV (XIV) in het kader van het Bodemkundig informatiesysteem Basisregistratie ondergrond.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het betreft de overheveling van de laatste ontvangsten van de verkoop van de gronden van het voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden naar het Ministerie van IenW (XII).

Bijdragen aan agentschappen

RVB

Het betreft hier diverse bijdragen aan het RVB voor o.a. het college van Rijksadviseurs. Het RVB maakt verder voorloperkosten voor ontwikkelprocessen gericht op duurzaamheid.

5.2 Omgevingswet

Subsidies

Eenvoudig beter

De middelen voor de stimuleringssubsidie Omgevingswet komen volgend jaar tot besteding. € 1,7 mln. wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

Opdrachten

Eenvoudig Beter

Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage van € 1 mln. voor de Digi­talisering van de Standaarden. Het budget hiervoor was bij 1e suppletoire begroting 2018 toegekend. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet. Daarnaast ontvangt het Kadaster een bijdrage van € 0,4 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV).

Aan de Slag

KOOP ontvangt een bijdrage van € 0,6 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Het Kadaster ontvangt een bijdrage van € 2,2 mln. voor het Tactisch beheer Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke voorziening (TBO-LV).

Geonovum

Geonovum ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.

ICTU

Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD).

Aan de Slag

Dit betreft een technische herschikking van middelen om het budget op het juiste instrument in te zetten. KOOP ontvangt een bijdrage ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD).

Bijdragen aan agentschappen

Aan de Slag

KOOP ontvangt een bijdrage van € 4,5 mln. ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument «bijdrage aan agentschappen» gezet.

RWS (Eenvoudig Beter)

Rijkswaterstaat (RWS) ontvangt een bijdrage voor de Digitalisering van de Standaarden. Met deze mutatie wordt het budget op het juiste instrument gezet.

Bijdragen aan medeoverheden

Aan de Slag

Dit betreft diverse mutaties, waarbij zowel aan aan Geonovum voor € 0,9 mln. als aan KOOP voor € 0,4 mln een bijdrage wordt gegegeven ten behoeve van de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Met deze mutaties wordt het budget op het juiste instrument gezet.

Beleidsartikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

174.479

180.203

‒ 1.340

‒ 5.091

173.772

      

Uitgaven:

174.479

180.203

‒ 1.340

‒ 5.091

173.772

Waarvan juridisch verplicht

 

48%

  

78%

      

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

78.034

83.558

‒ 2.308

1.208

82.458

Subsidies

200

226

1.471

934

2.631

Overheidsdienstverlening

200

226

1.471

934

2.631

Opdrachten

19.028

18.448

‒ 8.507

‒ 4.156

5.785

Digitale dienstverlening

0

0

300

0

300

Informatiebeleid

6.687

6.687

‒ 4.060

‒ 584

2.043

Informatiesamenleving

2.000

1.920

‒ 1.014

147

1.053

Investeringspost Digitale Overheid

0

0

 

‒ 40

‒ 40

Overheidsdienstverlening

10.341

9.841

‒ 3.733

‒ 3.679

2.429

Bijdragen aan agentschappen

45.156

51.219

858

3.297

55.374

Agentschap Telecom

1.600

1.600

209

‒ 126

1.683

Logius

22.860

28.923

‒ 36

751

29.638

RvIG

5.560

5.560

‒ 825

648

5.383

RVO.nl

7.150

7.150

272

‒ 61

7.361

UBR

7.986

7.986

1.203

2.009

11.198

Diverse bijdragen

0

0

35

76

111

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.900

12.941

3.721

1.077

17.739

CBS

500

500

449

‒ 314

635

ICTU

4.500

4.541

2.823

1.967

9.331

Kadaster

0

0

120

0

120

KvK

7.900

7.900

‒ 851

‒ 440

6.609

Diverse bijdragen

0

0

1.180

‒ 136

1.044

Bijdragen aan medeoverheden

700

674

‒ 21

‒ 25

628

Gemeenten

700

674

‒ 21

‒ 25

628

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

48

48

Digitale dienstverlening

0

0

0

48

48

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

50

50

170

33

253

Ministerie van Buitenlandse Zaken (H5)

50

50

0

15

65

Diverse bijdragen

0

0

170

18

188

      

6.5 Identiteitsstelsel

39.502

39.502

968

138

40.608

Opdrachten

19.938

7.988

‒ 6.075

‒ 921

992

Identiteitsstelsel

19.938

7.988

‒ 6.075

‒ 921

992

Bijdragen aan agentschappen

19.564

20.414

6.968

2.950

30.332

RvIG

19.564

20.414

6.968

2.950

30.332

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

11.100

0

‒ 1.891

9.209

ICTU

0

11.100

0

‒ 1.891

9.209

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

75

0

75

Gemeenten

0

0

75

0

75

      

6.6 Investeringspost digitale overheid

56.943

57.143

0

‒ 6.437

50.706

Subsidies

0

2.440

2.432

557

5.429

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

0

2.440

2.432

557

5.429

Opdrachten

56.943

9.050

1.094

‒ 7.282

2.862

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

56.943

9.050

1.094

‒ 7.282

2.862

Bijdragen aan agentschappen

0

38.928

‒ 876

‒ 2.020

36.032

RVO.nl

0

4.500

‒ 2.138

‒ 12

2.350

RvIG

0

5.900

 

‒ 838

5.062

Logius

0

26.000

650

‒ 1.414

25.236

UBR

0

1.478

0

0

1.478

Diverse bijdragen

0

1.050

612

244

1.906

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

3.575

0

380

3.955

ICTU

0

500

0

220

720

Diverse bijdragen

0

3.075

0

160

3.235

Bijdragen aan medeoverheden

0

3.150

‒ 3.150

150

150

Gemeenten

0

3.150

‒ 3.150

150

150

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

500

1.778

2.278

Diverse bijdragen

0

0

500

1.778

2.278

      

Ontvangsten

1.609

423

899

6.563

7.885

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Sturing informatiebeveiliging en ICT

De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.).

LPO

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Opdrachten

Informatiebeleid

Het gaat hier om diverse kleinere mutaties om het budget op het juiste instrument te zetten, waaronder de Data Agenda Overheid.

Overheidsdienstverlening

Het betreft hier diverse mutaties om budgetten naar het juiste instrument te herschikken. Het gaat o.a. om herschikkingen ten behoeve van het programmabureau van de programmeringsraad Logius, Europese digitale dienstverlening en Digitale Inclusie.

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Het betreft hier diverse mutaties waaronder de kosten van de aanbesteding KIS/EASI (met name ten behoeve van Digipoort) in 2019.

In 2019 komen niet alle middelen voor eID meer tot besteding. € 1,5 mln. hiervan wordt meegenomen naar 2020 via de eindejaarsmarge.

UBR

Het betreft hier diverse mutaties, waaronder de financiering van het programmabureau van de programmeringsraad Logius en een reallocatie om de kwaliteit van het register van overheidsorganisaties te verbeteren en uitbreiding van de wettenbank i.v.m. toekomstige wetgeving.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreft diverse technische mutaties, waaronder een herschikking vanuit het instrument «opdrachten» ten behoeve van Europese digitale dienstverlening.

6.5 Identiteitsstelsel

Bijdragen aan agentschappen

RvIG

Het betreft hier aantal mutaties waaronder bijdragen van andere departementen/afnemers in het kader van beheer Basisregistratie Personen (BRP).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ICTU

Dit betreft voornamelijk een herschikking van middelen van «bijdragen aan ZBO's/RWT's» naar «bijdragen aan agentschappen/ RvIG» in het kader van de transitie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

6.6 Investeringspost digitale overheid

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Het gaat hier om diverse mutaties, waaronder een overboeking naar het gemeente- en provinciefonds (€ 3,2 mln.) ten behoeve van het programma NL DIGIbeter.

Bijdragen aan agentschappen

Logius

Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

Dit betreft een aantal mutaties binnen de investeringspost digitale overheid. De investeringen die worden gedaan vanuit deze post zijn gericht op innovaties binnen de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI).

Ontvangsten

Het betreft diverse ontvangsten waaronder bijdragen van afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) ten behoeve van het beheer van de BRP.

Beleidsartikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

33.427

41.705

1.167

‒ 1.390

41.482

      

Uitgaven:

33.427

41.705

1.167

‒ 1.390

41.482

Waarvan juridisch verplicht

 

74%

  

86%

      

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

24.941

33.219

938

‒ 1.390

32.767

Subsidies

7.165

7.420

126

445

7.991

Bedrijfsvoeringsbeleid

200

205

0

75

280

Werkgeversbeleid

731

0

0

0

0

A&O-fonds

3.400

3.400

0

0

3.400

Overlegstelstel

2.834

2.834

‒ 33

‒ 78

2.723

Diverse subsidies

0

981

159

448

1.588

Opdrachten

10.916

10.938

‒ 189

‒ 3.619

7.130

Bedrijfsvoeringsbeleid

3.530

5.450

‒ 407

‒ 2.177

2.866

Werkgeversbeleid

4.647

2.749

0

‒ 1.047

1.702

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.739

2.739

8

0

2.747

Digitale dienstverlening

0

0

210

‒ 395

‒ 185

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

14

14

Werkgeversbeleid

0

0

0

14

14

Bijdragen aan agentschappen

6.860

11.989

1.161

1.389

14.539

Kwaliteitsverbetering

1.528

1.528

0

0

1.528

Werkgeversbeleid

0

745

873

‒ 400

1.218

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

1.837

0

589

2.426

I-functie Rijk

0

0

88

100

188

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

5.332

7.879

200

1.100

9.179

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

2.472

‒ 160

512

2.824

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

115

50

202

367

Digitale dienstverlening

0

300

‒ 210

‒ 90

0

Werkgeversbeleid

0

2.057

0

400

2.457

Bijdragen aan andere begrotingshoofstukken

0

400

0

‒ 131

269

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

400

0

‒ 131

269

      

7.2 Pensioenen en uitkeringen

8.486

8.486

229

0

8.715

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

8.486

8.486

229

0

8.715

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

8.486

8.486

229

0

8.715

      

Ontvangsten

520

520

764

263

1.547

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Sturing Informatiebeveiliging en ICT

De ambities uit het regeerakkoord hebben geleid tot een Kamerbrief Sturing informatiebeveiliging en ICT (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 573) en een verdere uitwerking in de strategische I-agenda (Kamerstukken II 2018/19, 26 643, nr. 591). Om de ambities waar te maken wordt binnen de begroting van BZK in 2019 € 1,6 mln. gerealloceerd van artikel 6 naar artikel 7 (€ 0,5 mln.) en artikel 11 (€ 1,1 mln.).

LPO

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een overheveling naar artikel 2 voor werkzaamheden Staatsgeheime werkplekken, een overheveling in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire en het herschikken van budgetten van «opdrachten» naar «bijdragen aan agentschappen» in verband met de opdrachtverlening UBR voor HR ICT en de doorontwikkeling Rijksinkoopstelsel en HRM inkoopdomein.

Werkgeversbeleid

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een herschikking ten behoeve van het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT, een onderzoek naar de productiviteit van de overheid door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie studies (IPSE) en pilots integrale beveiligingsplannen, welke als doel hebben om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen.

Bijdragen aan agentschappen

UBR (Arbeidsmarkt Communicatie)

Er is totaal een bedrag van € 1,1 mln. gerealloceerd naar dit instrument in verband met opdrachtverlening HR ICT en opstartkosten samenwerkingsplan hoger onderwijs.

Beleidsartikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

117.329

120.018

1.714

‒ 1.154

120.578

      

Uitgaven:

117.329

120.018

1.714

‒ 1.154

120.578

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

  

92%

      

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

52.758

55.447

743

‒ 3.588

52.602

Bijdragen aan agentschappen

52.758

55.447

743

‒ 3.588

52.602

RVB (Bijdragen voor huisvesting Koninklijk Huis)

15.713

15.713

227

‒ 49

15.891

RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)

22.798

25.487

372

‒ 3.933

21.926

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

2.884

2.884

0

0

2.884

RVB (Bijdragen voor monumenten)

4.791

4.791

144

‒ 126

4.809

RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting)

6.572

6.572

0

520

7.092

      

9.2 Beheer materiële activa

64.571

64.571

971

2.434

67.976

Opdrachten

6.987

6.987

‒ 6.987

0

0

Onderhoud- en beheerkosten

6.987

6.987

‒ 6.987

0

0

Bekostiging

45.860

45.860

‒ 45.860

0

0

Zakelijke lasten

45.860

45.860

‒ 45.860

0

0

Bijdragen aan agentschappen

11.724

11.724

53.818

2.434

67.976

RVB (onderhoud en beheerkosten)

0

0

7.092

0

7.092

RVB ( zakelijke lasten)

0

0

46.524

2.434

48.958

RVB

11.724

11.724

202

0

11.926

      

Ontvangsten

99.782

99.782

0

27.899

127.681

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdragen aan agentschappen

RVB (Bijdragen voor huisvesting Hoge College's van Staat)

Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstukken II, 2015/16, 34293, nr. 3). Het betreft de middelen voor de kosten voor de Eerste Kamer aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten als gevolg van en in relatie tot de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie van het Binnenhof. Voor 2019 wordt € 3,7 mln. overgeboekt naar de begroting van de Eerste Kamer (Hoofdstuk IIA).

9.2 Beheer materiële activa

Bijdragen aan agentschappen

RVB ( zakelijke lasten)

Het betreft een correctie voor de afrekening over 2018.

Ontvangsten

Recent zijn een aantal locaties van benzinestations langs Rijkswegen geveild. Deze hebben meer opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvatten de ontvangsten de definitieve afrekening van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII).

4 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 12 Budgettaire gevolgen Centraal apparaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

401.397

446.391

17.122

5.206

468.719

      

Uitgaven:

401.397

446.391

17.122

5.206

468.719

      

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

401.397

446.391

17.122

5.206

468.719

Personele uitgaven

206.202

221.681

11.133

‒ 2.032

230.782

waarvan eigen personeel

187.349

194.362

7.052

‒ 1.064

200.350

waarvan inhuur externen

14.842

23.218

3.785

‒ 1.029

25.974

waarvan overige personele uitgaven

4.011

4.101

296

61

4.458

Materiele uitgaven

195.195

224.710

5.989

7.238

237.937

waarvan bijdragen SSO's

179.375

207.843

1.652

11.851

221.346

waarvan ICT

0

3.150

796

921

4.867

waarvan overige materiele uitgaven

15.820

13.717

3.541

‒ 5.534

11.724

      

Ontvangsten

17.432

61.798

400

14.024

76.222

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2019.

Doorberekening kosten P-Direkt

Het betreft bijdragen van andere departementen aan BZK (VII) voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). De benodigde dienstverlening van P-Direkt in 2019 overstijgt het aantal IAR's waarvoor destijds middelen zijn overgeheveld door departementen naar de Centraal Opdrachtgever (het Ministerie van BZK).

Communicatie en juridisch advies

Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt voor onder andere de communicatie rondom Agenda NL DIGIbeter, de implementatie van eIDAS en juridische ondersteuning rondom de wet Digitale Overheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

11.1 Apparaat (excl. AIVD)

Personele uitgaven

Dit betreft diverse mutaties, waaronder een bijdrage aan het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) voor de Standaard Officiële Publicaties en de toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Daarnaast worden middelen herschikt voor het tactisch beheer van de Landelijke voorziening door het Kadaster en de jaaropdracht 2020 van het Kadaster. Ook ontvangt RVO een voorschot voor de jaaropdracht 2020 vanwege het klimaatakkoord.

Daarnaast wordt € 0,9 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor de reorganisatie van het ambtelijk apparaat en voor afronding van het verbeterplan voor het financieel beheer op Sint Eustatius.

Binnen de begroting van BZK zijn middelen herschikt naar het centraal apparaatsartikel. Het gaat om capaciteit voor projecten op het terrein van digitale overheid (investeringspost), de Strategische I Agenda, het Programma Herziening parlementarie Stelsel, Ruimtelijke Ordening, het programma Basisregistratie Ondergrond en voor het Strategisch beheer Omgevingswet. Het betreft hier zowel eigen personeel, als de inhuur van externen. Daarnaast verstrekt het Ministerie van EZK (XIII) een bijdrage voor de opbouw van de programmadirectie Versterken Groningen.

Materiele uitgaven

Het betreft voornamelijk bijdragen van andere departementen aan BZK voor de dienstverlening van FMH. Het opdrachtgeversbudget wordt opgehoogd om een tekort op de centrale bekostiging, als gevolg van een herijking van de tarieven in 2017, op te vangen. Verder worden middelen herschikt voor het onderzoek naar de transitie van SSC-ICT.

Er wordt € 0,6 mln. overgeheveld naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het digitaliseren van de archieffunctie van het te renoveren Eilandsraadsgebouw op Saba. Ook vindt een overheveling van circa € 2 mln. plaats in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire.

Om de waterschappen te compenseren voor teveel betaalde WOZ in 2019 wordt de factuur gecorrigeerd. Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

Ontvangsten

Het gaat hier om diverse ontvangsten, waaronder bijdragen aan BZK/ SSO's voor dienstverlening FMH en bijstelling van de raming op de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen.

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13 Budgettaire gevolgen Algemeen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

6.558

29.266

34.714

12.711

76.691

      

Uitgaven:

6.558

29.266

34.714

12.711

76.691

      

12.1 Algemeen

6.558

29.266

34.714

12.711

76.691

Subsidies

444

718

83

155

956

Diverse subsidies

394

668

82

155

905

Koninklijk Paleis Amsterdam

50

50

1

0

51

Opdrachten

912

912

‒ 109

‒ 99

704

Diverse opdrachten

313

313

0

‒ 92

221

Internationale Samenwerking

599

599

‒ 109

‒ 7

483

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

89

30

119

Diverse bijdragen

0

0

89

30

119

Bijdragen aan agentschappen

0

22.434

0

0

22.434

SSC-ICT (Eigenaarsbijdrage)

0

22.434

0

0

22.434

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

5.202

5.202

34.651

12.625

52.478

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

5.202

5.202

34.651

12.600

52.453

J&V (H6)

0

0

0

25

25

      

Ontvangsten

0

13.101

0

0

13.101

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Benzinestations en bodemwinning

Het betreft een actualisatie van de af te dragen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2019

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Een aantal dossiers zijn VPB-plichtig. In 2019 moet VPB worden betaald naar aanleiding van de (voorlopige) aanslagen voor 2016, 2017 en 2018. Er wordt voor 2016 nog een voorlopige aanslag betaald. Daarnaast ontvangt BZK een aanslag voor uitzendregelingen die onterecht onbelast zijn gebleven vanaf 2013. De kosten hiervan bedragen circa € 9,5 mln. en moeten nog dit jaar betaald worden.

Artikel 13 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 14 Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen:

0

29.851

‒ 29.851

0

0

      

Uitgaven:

0

29.851

‒ 29.851

0

0

      

13.1 Loonbijstelling

0

19.568

‒ 19.568

0

0

      

13.2 Prijsbijstelling

0

8.783

‒ 8.783

0

0

      

13.3 Onvoorzien

0

1.500

‒ 1.500

0

0

Toelichting

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Loonbijstelling

Bij Miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

Prijsbijstelling

Bij Miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

Onvoorzien

Dit betreft een bijdrage aan de gemeente Zundert ten behoeve van de aanpak van Fort Oranje (via het gemeentefonds).

5 Agentschappen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

Baten

    

Totaal omzet

1.134.590

20.000

‒ 45.000

1.109.590

Omzet moederdepartement

148.757

0

‒ 35.000

113.757

Omzet overige departementen

856.165

20.000

‒ 15.000

861.165

Omzet derden

129.668

0

5.000

134.668

Rentebaten

500

0

0

500

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

50.085

10.000

0

60.085

     

Totaal Baten

1.185.175

30.000

‒ 45.000

1.170.175

     

Lasten

    

Apparaatskosten

251.706

15.000

20.000

286.706

Personele kosten

191.029

10.000

15.000

216.029

Waarvan eigen personeel

172.279

0

5.000

177.279

Waarvan inhuur externen

18.750

0

10.000

28.750

Waarvan overige personele kosten

0

0

0

0

Materiële kosten

60.677

5.000

5.000

70.677

Waarvan apparaat ICT

31.400

5.000

5.000

41.400

Waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

Waarvan overige materiële kosten

29.277

0

0

29.277

Rentelasten

89.713

0

‒ 10.000

79.713

Afschrijvingskosten

350.583

0

‒ 25.000

325.583

Materieel

350.583

0

‒ 25.000

325.583

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

0

Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

493.173

15.000

‒ 30.000

478.173

Dotaties voorzieningen

4.000

0

0

4.000

Bijzondere lasten

489.173

15.000

‒ 30.000

474.173

     

Totaal Lasten

1.185.175

30.000

‒ 45.000

1.170.175

     

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting:

Baten

De omzet moederdepartement valt lager uit omdat de omzet voor kantoren van BZK oorspronkelijk te hoog is ingeschat (ruim € 20 mln.) en doordat enkele programmabudgetten nadien buiten de batenlastensfeer zijn geschoven (ruim € 6 mln.). Daarnaast vallen de verkoopresultaten voor eigen panden lager uit dan begroot (€ 13 mln.). Tenslotte is sprake van enkele kleinere posten die positief zijn en optellen tot € 4 mln.

Lasten

De personeelskosten stijgen door de toegenomen capaciteit die wordt ingezet voor productie en dienstverlening en door gestegen loon- en materiële kosten. Ook is een toename te zien bij de reis- en verblijfkosten, onder andere door de BTW aanpassing.

Daarnaast zien we naast een stijging van het eigen personeel ook meer fte’n externe inhuur ten opzichte van de ramingen bij de 1e suppletoire begroting (gemiddeld 90 fte.). Dit heeft vooral te maken met de zwaardere inzet op de Defensieportefeuille. De productie voor Defensie is aantoonbaar gegroeid.

Zowel de rentelasten als de afschrijvingskosten dalen omdat een deel van de nieuw geraamde opleveringen in 2019 wordt verschoven naar 2020 en volgende jaren.

Tabel 16 Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

454.661

‒ 62.620

0

392.041

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.812.028

30.000

265.000

2.107.028

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.522.301

‒ 30.000

‒ 290.000

‒ 1.842.301

2.

Totaal operationele kasstroom

289.727

0

‒ 25.000

264.727

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 665.000

‒ 72.000

112.000

‒ 625.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

36.000

 

0

36.000

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 629.000

‒ 72.000

112.000

‒ 589.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 9.487

0

‒ 9.487

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 367.105

 

87.000

‒ 280.105

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

665.000

72.000

‒ 112.000

625.000

4.

Totaal financieringskasstroom

297.895

62.513

‒ 25.000

335.408

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

413.283

‒ 72.107

62.000

403.176

Toelichting

De toename van de ontvangsten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en de uitgaven uit de operationele kasstroom wordt veroorzaakt door een forse toename van de productie voor Defensie, met name voor nieuwbouw en een afname van de omzet als gevolg van het feit dat niet alle geplande opleveringen kunnen worden gerealiseerd.

Op het voorwaardelijke deel van de leenfaciliteit van € 50 mln. wordt geen beroep gedaan. Het onvoorwaardelijk deel blijft daardoor met circa € 50 mln. achter. De grootste bijstelling betreft het project Nieuwe huisvesting VWS/RIVM (€ 42 mln.), waar sprake is van vertraging in de facturering.

Het restant van de leenfaciliteit was bedoeld voor Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) en gebiedsontwikkeling (€ 31 mln.) Ook hiervan blijkt een deel (€ 13 mln.) niet nodig, waardoor er sprake is van een mutatie van € 112 mln.