Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-VI-2.html
ID: 35350-VI-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING (TWEEDE SUPPLETOIRE BEGROTING 2019)

Vergaderjaar 2019‒2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

 • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,F.B.J Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties

3. De Beleidsartikelen

31 Politie32 Rechtspleging en rechtsbijstand33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding34 Straffen en beschermen36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid37 Migratie

4. De niet-beleidsartikelen

91 Apparaat kerndepartement92 Nog Onverdeeld93 Geheim

5. De agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

1 Leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2019 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2019 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2020).

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. 

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2019» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.

2 OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETOIRE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties (bedragen x € 1.000)
  

Artikelnummer

Uitgaven 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

12.899.909

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

13.653.103

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke uitkomsten (miljoenennota 2020)

  

1)

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds (B12)

33

‒ 64.920

2)

Kasschuif MH-17

33

9.900

3)

Hogere bezetting DJI GW

34

10.921

4)

Frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingen

34, 92

52.500

5)

Huisvesting DJI

34

12.061

6)

Kasschuif frictiekosten DJI -gevangeniswezen

34

‒ 47.801

7)

Meevaller WSNP en Wbtv

92

20.463

    
 

Najaarsnota 2019

  

8)

Extra middelen stroomstootwapens

31

25.000

9)

Extra middelen bewaken en beveiligen

31

10.000

10)

Meevaller Rechtsbijstand

32

‒ 15.000

11)

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34

25.000

12)

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

37

‒ 24.300

13)

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

37

20.600

14)

Asiel

37

19.379

15)

Afrekening derdenrekening

37

12.084

16)

Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust

91

‒ 12.000

17)

Invulling taakstelling

92

38.100

18)

Extra middelen aanpak ondermijning

92

110.000

19)

Extra middelen rechtsbijstand

92

60.000

 

Overige mutaties

 

‒ 66.261

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

13.848.829

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

 • 1. Kasschuif ondermijningsfonds (B12) Betreft een verdeling van de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over drie jaar, op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners.

 • 2. Kasschuif MH-17 Er is een kasschuif gedaan van de jaren 2020 tot en met 2023 naar 2019 ter dekking van de in 2019 benodigde middelen ten behoeve van (de voorbereiding van) het proces rondom de vervolging en berechting van de MH-17 verdachten.

 • 3. Hogere bezetting DJI gevangeniswezenHet budget van DJI verhoogd met € 10,9 mln. om de verwachte kosten bij Dienst Justitiële Inrichtingen te dekken die voortkomen uit de hogere bezetting bij het gevangeniswezen.

 • 4. Frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingenDeze mutatie betreft een bijdrage voor de frictiekosten (personeel en gebouw) die gepaard gaan met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).

 • 5. Huisvesting DJIDit betreft een correctie op voorgaande jaren van € 12,1 mln. op het huisvestingsbudget van DJI vanwege een in het verleden toegepaste korting bij de gebruikersvergoedingen.

 • 6. Kasschuif frictiekosten DJI-gevangeniswezenOm in de juiste jaren dekking te hebben voor de frictiekosten DJI is er een kasschuif gedaan van € -47,8 mln. in 2019 naar de jaren 2020 tot en met 2024.

 • 7. Meevaller WSNP en WbtvHet totaalbedrag € 20,5 mln. is opgebouwd uit de mutaties Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, € 19,7 mln.) en Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, € 0,8 mln.). In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt er van uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. De uitvoeringskosten Wbtv zijn lager dan begroot, hierdoor resteert een eenmalige meevaller van circa € 0,8 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek. Zie ook ontvangsten.

 • 8. Extra middelen stroomstootwapensHet Kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het Kabinet maakt als onderdeel daarvan € 25 mln. vrij voor de invoering van het stroomstootwapen ten behoeve van de uitrusting van agenten, naast de € 5 mln. incidenteel die het kabinet bij voorjaarsnota beschikbaar heeft besteld voor de financiering van het stroomstootwapen.

 • 9. Extra middelen bewaken en beveiligenHet kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het kabinet maakt als onderdeel daarvan € 10 mln. vrij voor een aanvullende impuls voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg.

 • 10. Meevaller RechtsbijstandBij de rechtsbijstand wordt een meevaller van circa € 15 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit het te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa € 5 mln.); de vertraging van de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8,5 mln.) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 1,5 mln.). Samen met de € 45 mln. die het kabinet extra beschikbaar stelt voor Rechtsbijstand en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.

 • 11. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Bij DJI, het onderdeel forensische zorg, wordt dit jaar meer zorg geleverd dan in de begroting was verwacht. Dit wordt binnen JenV gefinancierd uit onderuitputting op de uitgaven en meevallers op de ontvangsten.

 • 12. Immigratie- en Naturalisatiedienst ( IND) Bij de IND doet zich een per saldo meevaller voor van € 24,3 mln. Deze meevaller van 24,3 mln. is een combinatie van een hogere productie die moet worden bekostigd van 12,7 mln. (een tegenvaller) en een meevaller van 37 mln. als gevolg van een aanpassing van de kostprijzen IND. Deze wijziging in de kostprijs IND is mogelijk omdat de gerealiseerde kosten bij IND lager zijn gebleken dan de kostprijzen.

 • 13. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) De bezetting bij het COA is hoger dan in de begroting is verwacht. In de begroting 2019 is uitgegaan van een raming van de gemiddelde bezetting in de opvang van 23.500. De meeste recente verwachting is nu dat de gemiddelde bezetting van asielzoekers bij het COA in 2019 oploopt naar 24.800. Dit vergt een extra bijdrage aan het COA van € 20,6 mln.

 • 14. Asiel De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (Official Development Assistance). De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is conform de reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening stijgt met € 19,4 mln.

 • 15. Afrekening derdenrekening Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven met € 12,1 mln. Zie ook de ontvangsten.

 • 16. Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust Door verevening van de egalisatieschuld met de betaalde huur komt de reservering aflossing egalisatieschuld huisvesting Europol/Eurojust te vervallen. De hiervoor gereserveerde eenmalige middelen vallen vrij binnen het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale samenwerking).

 • 17. Invulling taakstelling JenVBij Najaarsnota wordt de restanttaakstelling (ad € 53,1 mln.) voor € 38,1 mln. ingevuld met onderuitputting op de uitgaven en een aantal meevallers op de ontvangsten. Het resterende bedrag van de taakstelling dat nog moet worden ingevuld is € 15 mln. Omdat de taakstelling (een verlaging) was geparkeerd op artikel 92 wordt, nu de taakstelling gedeeltelijk is ingevuld, hier een tegenboeking gedaan(positief getal).

 • 18. Extra middelen aanpak ondermijningHet kabinet investeert incidenteel 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van aanpak van de ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen. Conform de afspraak in Kamerbrief d.d. 4 november 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 256).

 • 19. Extra middelen rechtsbijstandVoor de rechtsbijstand wordt € 45 mln. extra beschikbaar gesteld uit de rijksbrede onderuitputting. Samen met de verwachte onderuitputting van € 15 mln. in 2019 op de rechtsbijstand op de begroting van Justitie en Veiligheid en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.

Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties

Tabel 2 overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties (bedragen x € 1.000)
  

Artikelnummer

Ontvangsten 2019

 

Vastgestelde begroting 2019

 

1.600.564

 

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.666.318

 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
    
 

Vermoedelijke Uitkomsten (miljoenennota 2020)

  

1)

Desaldering bijzondere bijdragen politie

31

11.527

2)

Meevaller WSNP

32

20.463

    
 

Najaarsnota 2019

  

3)

Boeten en Transacties

33

‒ 51.100

4)

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

37

15.070

5)

Nidos

37

12.400

6)

Afrekening derdenrekening

37

12.084

7)

Overige mutaties

 

22.041

    
 

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

1.708.803

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

 • 1. Desaldering bijzondere bijdragen politie Een deel van de interne problematiek die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 32,4 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. In 2019 is € 11,5 mln. teruggevorderd aan niet bestede en niet meer tot besteding komende DSI (Dienst Speciale Interventies) middelen. De middelen waren bedoeld voor personeelsuitbreiding van de DSI. De beoogde netto groei van de DSI is nog niet gerealiseerd.

 • 2. Meevaller WSNP en Wbtv

  Het totaalbedrag van € 20,5 mln. is opgebouwd uit de mutaties Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, € 19,7 mln.) en Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv, € 0,8 mln.) In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt er van uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. De uitvoeringskosten Wbtv zijn lager dan begroot, hierdoor resteert een eenmalige meevaller van circa € 0,8 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek. Zie ook uitgaven

 • 3. Boeten en Transacties (B&T)

  Bij de B&T ontvangsten is de verwachting dat er zich een minderopbrengst voordoet van € 51,1 mln. De minderopbrengst wordt vooral veroorzaakt door minder beschikkingen uit trajectcontroles (met name door de trajectcontrole A4 - Leiden, die tot en met mei uit stond in verband met wegwerkzaamheden) en door minder beschikkingen opgelegd door de politie op kenteken, dan geraamd. Deze tegenvaller komt ten laste van het generale beeld.

 • 4. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) De meevaller op de ontvangsten van het COA bedraagt 15,1 mln. Deze meevaller bestaat uit de afrekening van de bijdrage aan het COA in 2018 van 12 mln, waar in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden en de afroming van het eigen vermogen van COA met 3,1 mln, bovenop de al in de begroting geraamde afroming van 24 mln.

 • 5. NidosDeze mutatie betreft de afrekening Nidos 2018 van € 17,4 mln. euro. Bij de Voorjaarsnota werd gerekend op € 5 mln. euro. Bij Najaarsnota is € 12,4 mln. extra afgerekend.

 • 6. Afrekening derdenrekening

  Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de ontvangsten met € 12,1 mln. Zie ook uitgaven.

3 De beleidsartikelen

Hieronder een overzicht per beleidsartikel van de mutaties sinds de vastgestelde begroting.

Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die groter zijn dan € 5 mln.

Beleidsartikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x €1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen

6.045.349

6.252.011

1.733

41.116

6.294.860

     

,

 
 

Programma-uitgaven

6.054.002

6.260.664

1.733

41.116

6.303.513

 

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

31.2

Bekostiging politie

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Politie

5.872.172

6.066.002

2.108

42.141

6.110.251

 

Politieacademie

2.852

2.922

0

0

2.922

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

BES brandweer- en politiekorps

23.214

23.796

‒ 133

0

23.663

 

Opdrachten

     
 

Taptolken

10.618

10.880

0

0

10.880

       

31.3

Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.793

10.848

0

0

10.848

 

Beheer multisystemen

116.688

128.274

0

‒ 1.810

126.464

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

828

849

‒ 21

0

828

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

900

923

0

785

1.708

 

Subsidies

     
 

Opsporing

700

716

0

0

716

 

Overige subsidies

515

527

0

0

527

 

Opdrachten

     
 

Providers

9.228

9.445

‒ 83

0

9.362

 

Overige opdrachten

1.780

1.672

‒ 42

0

1.630

 

Bijdragen Sociale fondsen

     
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.714

3.810

‒ 96

0

3.714

       
 

Ontvangsten

500

2.942

11.527

0

14.469

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten. Als gevolg van onder andere deze meerjarige contracten met de telecomaanbieders wijkt voor de jaren 2018 tot en met 2020 het bedrag van de aangegane verplichtingen af van het bedrag van de programma-uitgaven.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging politie

Politie € 42,1 mln.

 • Het Kabinet investeert incidenteel in veiligheid en bescherming. Het Kabinet maakt als onderdeel daarvan € 35 mln. vrij. Een bedrag van € 25 mln. is voor de invoering van het stroomstootwapen ten behoeve van de uitrusting van agenten, naast de € 5 mln. incidenteel die het kabinet bij voorjaarsnota beschikbaar heeft gesteld voor de financiering van het stroomstootwapen. € 10 mln. is bestemd voor een aanvullende impuls voor het stelsel van het bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op basispolitiezorg.

 • Bij de tweede suppletoire begroting is een deel van de RA-middelen digitalisering strafrechtketen verdeeld over desbetreffende onderdelen. Voor politie bedraagt het € 6,2 mln.

 • Het restant betreft mutaties kleiner dan € 2 mln.

Mutaties Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 11,5 mln. als gevolg van een desaldering bijzondere bijdragen politie. Een deel van de interne problematiek die na de voorjaarsnotabesluitvorming op de JenV-begroting resteerde, wordt gedekt door over drie jaren in totaal € 32,4 mln. aan bijzondere bijdragen van de politie te desalderen. In 2019 is € 11,5 mln. teruggevorderd aan niet bestede en niet meer tot besteding komende DSI (Dienst Speciale Interventies) middelen. De middelen waren bedoeld voor personeelsuitbreiding DSI. De beoogde netto groei van de DSI is nog niet gerealiseerd

Beleidsartikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen

1.497.644

1.585.568

12.872

‒ 21.246

1.577.194

       
 

Apparaatsuitgaven

28.407

29.117

1.951

1.505

32.573

32.1

Apparaatsuitgaven Hoge Raad

     
 

Personeel

24.860

25.568

1.190

505

27.263

 

waarvan eigen personeel

23.058

23.715

1.085

350

25.150

 

waarvan externe inhuur

748

768

1.190

‒ 295

1.663

 

waarvan overig personeel

1.054

1.085

‒ 1.085

450

450

 

Materieel

3.547

3.549

761

1.000

5.310

 

waarvan ICT

1.716

1.716

761

1.000

3.477

 

waarvan SSO's

61

63

0

0

63

 

waarvan overig materieel

1.770

1.770

0

0

1.770

       
 

Programma-uitgaven

1.469.237

1.556.451

10.921

‒ 22.751

1.544.621

 

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

     
 

Bijdrage ZBO/RWT

     
 

Raad voor Rechtsbijstand

47.113

50.493

1.346

0

51.839

 

Bureau Financieel Toezicht

5.916

6.960

204

0

7.164

 

Subsidies

     
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

635

652

0

0

652

 

Overige subsidies

120

123

0

0

123

 

Opdrachten

     
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.208

10.397

0

‒ 4.200

6.197

 

Toevoegingen rechtsbijstand

402.916

388.221

‒ 1.346

‒ 17.500

369.375

 

Mediation in Strafrecht

1.000

1.029

0

400

1.429

 

Overige opdrachten

574

589

15

0

604

       

32.3

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

     
 

Bijdrage ZBO/RWT

     
 

Autoriteit Persoonsgegevens

15.188

18.592

0

0

18.592

 

College voor de Rechten van de Mens

7.188

7.383

0

0

7.383

 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.595

1.635

250

0

1.885

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

1.036

1.067

0

‒ 100

967

 

bijdrage medeoverheden

     
 

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

0

1.915

0

‒ 1.915

0

 

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak

973.667

1.065.257

9.652

914

1.075.823

 

Overige bijdragen

0

0

800

0

800

 

Subsidies

     
 

Subsidies Rechtspleging

455

468

0

0

468

 

Subsidies Wetgeving

1.520

1.562

0

‒ 350

1.212

 

Opdrachten

     
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

15

15

0

0

15

 

Overige opdrachten

91

93

0

0

93

       
 

Ontvangsten

181.992

166.888

23.848

5.456

196.192

 

waarvan griffierechten

177.457

159.457

0

5.356

164.813

 

waarvan overig

4.535

7.431

23.848

100

31.379

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand € -17,5 mln. Bij de rechtsbijstand wordt een meevaller van circa € 15 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit de te verwachten aantal afgegeven toevoegingen (circa 5 mln.); vertraging uitvoering project intensiveringen ZSM (circa € 8,5 mln.) en een kleine meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa € 1,5 mln.).Het restant (€ 2,5 mln.) betreft kleinere mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak € 9,7 mln.Deze post bevat diverse mutaties kleiner dan € 4 mln. zoals een toedeling van de RA-middelen versterking strafrechtketen van € 3,9 mln. en € 2,1 mln. voor de bouw van een informatiesysteem ten behoeve van de implementatie van de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 29,3 mln. (€ 23,8 mln. bij Miljoenennota en € 5,5 mln. bij Najaarsnota) Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten.

 • Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is het ontvangsten budget verhoogd met € 19,7 mln. In de Wsnp vergoedingensystematiek wordt ervan uitgegaan dat de daadwerkelijke betaling van Wsnp-zaken binnen 6 jaar plaatsvindt. Deze Wsnp vergoedingensystematiek is door de Raad voor de Rechtspraak herijkt. JenV heeft over de periode 2013–2018 een beperkter incassorisico dan waarmee de afgelopen jaren rekening mee is gehouden. Door het naar beneden bijstellen van het totaal aan Wsnp-verplichtingen resteert eenmalig een meevaller van circa € 19,7 mln. Deze middelen zijn ingezet als dekking voor de JenV-brede problematiek.

 • De ontvangsten griffierechten vallen iets hoger uit dan eerder geprognosticeerd bij voorjaarsnota. Dit leidt tot een meevaller van ongeveer € 5,3 mln.

 • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan € 2 mln.

Beleidsartikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen

868.481

929.578

‒ 56.255

‒ 15.680

857.643

       
 

Apparaatsuitgaven

498.471

540.439

18.595

11.900

570.934

33.1

Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

     
 

Personeel

388.291

428.008

36.504

3.836

468.348

 

waarvan eigen personeel

361.427

398.294

22.718

‒ 14.012

407.000

 

waarvan externe inhuur

24.896

27.693

14.307

18.001

60.001

 

waarvan overig personeel

1.968

2.021

‒ 521

‒ 153

1.347

 

Materieel

110.180

112.431

‒ 17.909

8.064

102.586

 

waarvan ICT

9.717

10.149

‒ 1.149

1.000

10.000

 

waarvan SSO's

42.226

44.045

‒ 9.957

1.498

35.586

 

waarvan overig materieel

58.237

58.237

‒ 6.803

5.566

57.000

       
 

Programma-uitgaven

370.010

389.139

‒ 74.850

‒ 27.580

286.709

 

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

99%

33.2

Bestuur, informatie en technologie

     
 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

114.488

114.673

‒ 107.110

1.390

8.953

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.503

3.929

‒ 1.388

0

2.541

 

Overige bijdrage medeoverheden

915

938

‒ 10

‒ 41

887

 

Subsidies

     
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.751

3.839

0

686

4.525

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

731

748

0

0

748

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.500

1.535

0

0

1.535

 

Veiligheid Kleine Bedrijven

243

249

0

0

249

 

Overige subsidies

1.028

1.052

0

0

1.052

 

Opdrachten

     
 

Overige opdrachten

166

170

0

0

170

       

33.3

Opsporing en vervolging

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

Nederlands Forensisch Instituut

69.434

73.246

4.080

285

77.611

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

BES Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

4.624

4.740

0

1.915

6.655

 

FIU.Nederland

4.755

4.874

200

0

5.074

 

aanpak ondermijning

2.890

10.063

39.110

‒ 4.820

44.353

 

Overig bijdragen medeoverheden

11.061

10.811

1.015

‒ 4.761

7.065

 

Subsidies

     
 

CCV

669

686

0

‒ 686

0

 

Overige subsidies

2.338

2.397

0

21

2.418

 

Opdrachten

     
 

Schadeloosstellingen

17.928

17.928

‒ 1.000

5.000

21.928

 

Keten Informatie Management

3.900

5.422

0

‒ 4.566

856

 

Onrechtmatige Detentie

9.849

9.849

‒ 2.500

0

7.349

 

Gerechtskosten

28.855

28.757

4.500

0

33.257

 

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

0

0

0

148

148

 

Verkeershandhaving OM

25.337

20.306

0

0

20.306

 

Afpakken

10.655

207

0

0

207

 

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen

13.047

13.047

0

‒ 1.041

12.006

 

Overige opdrachten

30.574

50.065

‒ 21.647

‒ 21.110

7.308

 

Garanties

     
 

Faillissementscuratoren

744

761

0

0

761

       

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

     
 

Opdrachten

     
 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

9.025

8.847

9.900

0

18.747

       
 

Ontvangsten

1.200.408

1.194.624

0

‒ 51.100

1.143.524

 

waarvan Boeten en Transacties

859.048

853.264

0

‒ 51.100

802.164

 

waarvan Afpakken

330.360

330.360

0

0

330.360

 

waarvan overig

11.000

11.000

0

0

11.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM) € 30,5 mln. (€ 18,6 + € 11,9)

 • De technische verdeling van het budget «Digitalisering strafrechtketen» dat bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld. Aan de apparaatsuitgaven OM wordt € 16,2 mln. toegevoegd.

 • De overige mutaties ad € 14,3 mln. betreffen diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. waaronder een tegenvaller op het ICT-budget (€ 4,7 mln.), een toedeling van middelen die bij het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor de versterking van de strafrechtketen (€ 2,6 mln.) en een overheveling van middelen voor de suppletie gerechtelijke brieven (€ 2,4 mln.).

 • Daarnaast is er sprake van een technische herschikking van middelen binnen de apparaatsuitgaven van circa € 15 mln. van met name Shared Service Organisaties (SSO’s) en overig materieel naar externe inhuur. De herschikking heeft geen invloed op het totale apparaatsbudget van het OM.

33.2 Bestuur, informatie en technologie

Regionale Informatie en Expertise Centra € -107,1 mln.Deze post bestaat uit een technische mutatie van € 100 mln. die wordt gecorrigeerd vanwege onjuiste artikelcodering. Vervolgens heeft een kasschuif plaatsgevonden. Zie ook artikel 33.3.33 aanpak ondermijning.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 39,1 mln.Dit betreft een technische mutatie van € 100 mln. Zie artikel 33.2.30 Door middel van een Kasschuif van € -64,9 mln. ondermijningsgelden is er een verdeling gemaakt van de incidentele gelden voor de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de jaren 2020 en 2021, op basis van de meerjarige versterkingsplannen van betrokken regionale en landelijke partners. Het restant betreft diverse kleine of technische mutaties.

Schadeloosstellingen € 5 mln.Bij najaarsnota is een tegenvaller op de schadeloosstellingen verwerkt omdat de verwachting is dat het budget voor schadeloosstellingen (open einde regeling) voor circa € 5 mln. wordt overschreden.

Overige opdrachten € -42,8 mln. (€ -21,7 + € -21,1)Omvat hoofdzakelijk een technische toedeling van het budget «Digitalisering strafrechtketen» dat bij het Regeerakkoord beschikbaar is gesteld naar desbetreffende artikelen

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

Opdrachten vervolging en berechtiging MH17-verdachten € 9,9 mln.Er is een kasschuif gedaan van de jaren 2020 tot en met 2023 naar 2019 ter dekking van de in 2019 benodigde middelen ten behoeve van (de voorbereiding van) het proces rondom de vervolging en berechting van de MH-17 verdachten.

Mutaties Ontvangsten

Bij de B&T ontvangsten is de verwachting dat er zich een minderopbrengst voordoet van € 51,1 mln. De minderopbrengst wordt vooral veroorzaakt door minder beschikkingen uit trajectcontroles (met name door de trajectcontrole A4 - Leiden, die tot en met mei uit stond in verband met wegwerkzaamheden) en door minder beschikkingen opgelegd door de politie op kenteken dan geraamd. Deze tegenvaller komt ten laste van het generale beeld.

Beleidsartikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Art.nr.

Verplichtingen

2.686.793

2.839.271

33.233

36.073

2.908.577

       
 

Apparaatsuitgaven

176.423

180.911

2.331

4.373

187.615

34.1

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

     
 

Personeel

139.271

143.998

2.402

1.473

147.873

 

waarvan eigen personeel

133.578

138.151

2.413

1.473

142.037

 

waarvan externe inhuur

4.434

4.554

‒ 9

0

4.545

 

waarvan overig personeel

1.259

1.293

‒ 2

0

1.291

 

Materieel

37.152

36.913

‒ 71

2.900

39.742

 

waarvan ICT

14.013

13.409

‒ 27

2.900

16.282

 

waarvan SSO's

14.563

14.928

‒ 28

0

14.900

 

waarvan overig materieel

8.576

8.576

‒ 16

0

8.560

       
 

Programma-uitgaven

2.510.370

2.658.360

30.902

31.700

2.720.962

 

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

34.2

Preventieve maatregelen

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

Dienst Justis

3.561

3.505

‒ 47

0

3.458

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     
 

Integriteit en kansspelen

0

700

‒ 3

503

1.200

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Integriteit en kansspelen

0

485

‒ 2

‒ 300

183

 

Overige bijdragen medeoverheden

952

2.766

‒ 12

317

3.071

 

Subsidies

     
 

Integriteit

2.799

1.066

‒ 4

0

1.062

 

Overige subsidies

4.368

4.171

‒ 18

0

4.153

 

Opdrachten

     
 

Kansspelbeleid

386

1.000

‒ 4

‒ 503

493

 

Overige opdrachten

2.586

1.700

‒ 7

0

1.693

       

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.038.183

1.109.698

‒ 25.198

16.232

1.100.732

 

DJI-Forensische zorg

802.571

865.943

1.526

25.000

892.469

 

CJIB

115.409

130.788

5.966

‒ 4.546

132.208

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     
 

Reclassering Nederland

143.727

151.968

‒ 234

392

152.126

 

Leger des Heils

22.705

23.683

‒ 65

0

23.618

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

70.383

73.800

‒ 203

0

73.597

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

1.100

1.128

‒ 3

0

1.125

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Overige bijdragen medeoverheden

2.487

2.487

‒ 7

0

2.480

 

Subsidies

     
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.180

4.292

‒ 12

0

4.280

 

Overige subsidies

2.569

2.162

‒ 191

675

2.646

 

Opdrachten

     
 

Forensische zorg

6.019

0

0

2.000

2.000

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

10.320

3.256

‒ 768

‒ 1.890

598

 

Terugdringen recidive

14.000

12.831

‒ 64

‒ 8.091

4.676

 

Overige opdrachten

8.283

4.433

‒ 698

‒ 1.134

2.601

       

34.4

Slachtofferzorg

     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

     
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.729

7.058

89

20

7.167

 

Slachtofferhulp Nederland

37.054

38.043

‒ 4.089

0

33.954

 

Subsidies

     
 

Stichting Slachtoffer in Beeld

1.866

1.919

‒ 8

0

1.911

 

Opdrachten

     
 

Slachtofferzorg

7.723

5.274

4.127

‒ 2.923

6.478

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.528

21.840

0

0

21.840

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

2.636

2.636

0

0

2.636

       

34.5

Jeugdbescherming en jeugdsancties

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

DJI - jeugd

143.239

147.094

52.150

8.400

207.644

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.787

1.826

‒ 5

0

1.821

 

Halt

11.699

11.971

‒ 33

379

12.317

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

BES Voogdijraad

1.068

1.097

‒ 3

0

1.094

 

Overige bijdragen medeoverheden

250

1.207

75

220

1.502

 

Subsidies

     
 

Jeugdbescherming

2.084

2.140

‒ 101

0

2.039

 

Overige subsidies

2.246

3.321

‒ 12

‒ 237

3.072

 

Opdrachten

     
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

3.999

1.499

‒ 1.217

‒ 300

‒ 18

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.902

3.902

‒ 7

0

3.895

 

Overige opdrachten

5.972

5.671

‒ 16

‒ 2.514

3.141

       

Ontvangsten

 

97.740

96.119

0

3.500

99.619

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI-gevangeniswezen-regulier € -9 mln. (€ 25,2 bij Miljoenennota en € 16,2 bij Najaarsnota )

 • Om in de juiste jaren dekking te hebben voor de frictiekosten DJI is er een technische kasschuif gedaan van € -47,8 mln. in 2019 naar de jaren 2020 tot en met 2024.

 • Een technische correctie op voorgaande jaren van € 12,1 mln. op het huisvestingsbudget van DJI vanwege een in het verleden toegepaste korting bij de gebruikersvergoedingen.

 • Het budget van DJI wordt verhoogd met € 10,9 mln. om de verwachte kosten bij Dienst Justitiële Inrichtingen te dekken die voortkomen uit de hogere bezetting bij het gevangeniswezen.

 • In verband met de sluitingen zijn frictiemiddelen DJI voor personeel en huisvesting beschikbaar gesteld. In 2018 is € 8,4 mln. euro van de geoormerkte gelden niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden aan het moederdepartement terug betaald. In 2019 heeft DJI een tegenvaller op de tweede carrière regeling. Derhalve wordt de bijdrage aan DJI in 2019 bij Najaarsnota eveneens met € 8,4 mln. verhoogd.

 • Het restant van het saldo betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.

DJI-Forensische zorg € 25 mln.Bij DJI, het onderdeel forensische zorg, wordt dit jaar meer zorg geleverd dan in de begroting was verwacht. Dit wordt binnen JenV gefinancierd uit onderuitputting op de uitgaven en meevallers op de ontvangsten.

Terugdringen recidive € -8,1 mln.Deze post is samengesteld uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln. Zoals een overboeking naar DJI van € - 4,5 mln. voor pilots gericht op het verminderen van recidive in het kader van Visie Gevangeniswezen. Ook wordt € -1,8 mln. overgeboekt naar DJI voor maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de zaak Michael P.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Jeugd € 60,6 mln. (bij miljoenennota € 52,2 en bij Najaarsnota € 8,4)

 • Deze mutatie betreft een bijdrage van € 52,5 mln. voor de frictiekosten (personeel en gebouw) die gepaard gaan met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).

 • Een verrekening tussen het ministerie van OC&W en DJI van € 8,4 mln. vanwege een lagere bezetting op JJI scholen dan verwacht. Dit leidt tot een terugbetaling aan DJI.

Beleidsartikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeeld

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

272.471

275.210

‒ 1.112

‒ 11.352

262.746

       
 

Programma-uitgaven

272.471

275.210

‒ 1.112

‒ 11.352

262.746

 

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

  

94%

36.2

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

Overige bijdragen agentschappen

320

320

0

0

320

 

Bijdrage ZBO/RWT's

     
 

Instituut Fysieke Veiligheid

28.480

28.926

‒ 424

1.100

29.602

 

Bijdrage medeoverheden

     
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

181.138

183.976

0

0

183.976

 

Overige bijdragen medeoverheden

22.103

21.626

‒ 1.067

‒ 11.665

8.894

 

Subsidies

     
 

Nederlands Rode Kruis

1.257

1.298

‒ 41

0

1.257

 

Nationaal Veiligheids Instituut

1.267

1.267

0

0

1.267

 

Overige subsidies

2.422

2.432

6

1.000

3.438

 

Opdrachten

     
 

Project NL-Alert

5.917

5.917

0

‒ 1.000

4.917

 

Opdrachten NCSC

9.939

8.272

481

‒ 300

8.453

 

Overige opdrachten

6.956

8.239

‒ 43

‒ 1.320

6.876

       

36.3

Onderzoeksraad voor Veiligheid

     
 

Bijdrage ZBO/RWT's

     
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

12.672

12.937

‒ 24

833

13.746

       
 

Ontvangsten

2.000

2.000

0

0

2.000

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdragen medeoverheden € -11,7 mln.

 • Er is door JenV €6,5 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds voor de ondersteuning van de gemeenten in hun lokale integrale aanpak van radicalisering en Jihadisme conform de Kamerbrief Integrale aanpak terrorisme van 24 november 2017 (Kamerstuk 29 754, nr. 436).

 • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan € 2 mln., o.a. een incidentele bijdrage van € 1,5 mln. aan LIRC (Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum).

Beleidsartikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedrage x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.063.580

1.257.790

6.091

23.234

1.287.115

       
 

Programma-uitgaven

1.063.580

1.257.790

6.091

23.234

1.287.115

 

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

98%

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

323.759

429.983

‒ 634

‒ 24.300

405.049

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

80.085

81.713

‒ 154

0

81.559

 

Bijdrage ZBO/RWT's

     
 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

496.917

606.636

‒ 75

33.197

639.758

 

Nidos-opvang

111.769

94.017

‒ 197

0

93.820

 

Subsidies

     
 

Vluchtelingenwerk Nederland

9.642

9.903

‒ 19

0

9.884

 

Overige subsidies

1.749

1.690

‒ 3

2.819

4.506

 

Opdrachten

     
 

Keteninformatisering

5.288

5.345

‒ 10

0

5.335

 

Versterking vreemdelingenketen

3.051

2.999

7.243

900

11.142

       

37.3

Terugkeer

     
 

Bijdrage Agentschappen

     
 

DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)

8.519

8.500

‒ 16

1.616

10.100

 

Subsidies

     
 

REAN-regeling

6.686

5.757

‒ 13

‒ 197

5.547

 

Overige subsidies

2.553

3.060

‒ 5

‒ 726

2.329

 

Opdrachten

     
 

Vreemdelingen vertrek

13.562

8.187

‒ 26

9.925

18.086

       
 

Ontvangsten

96.800

182.299

0

49.254

231.553

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 37 Vreemdelingen

Stortingen in de asielreserveBij DT&V zijn enkele Europese subsidies afgerekend. Dit leidt tot een meevaller van € 12,1 mln., die wordt gestort in de asielreserve zodat deze in een later jaar kan dienen als dekking van eventueel hogere kosten als gevolg van hogere asielinstroom. In totaal gaat het bij 2e suppletoire begroting 2019 om een storting van € 12,1 mln.

Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2019 (x € 1 mln. )

Stand per 1/1/2019

Verwachte toevoeging in jaar begroting 2019

Verwachte onttrekkingen 2019

Mutatie 2e suppletoire begroting 2019

Verwachte stand per 1/1/2020

102,9

0

102,9

12,1

12,1

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € -24,3Bij de IND doet zich een per saldo meevaller voor van € 24,3 mln. Deze meevaller van 24,3 mln. is een combinatie van een hogere productie die moet worden bekostigd van 12,7 mln. (een tegenvaller) en een meevaller van 37 mln. als gevolg van een aanpassing van de kostprijzen IND. Deze wijziging is noodzakelijk omdat de gerealiseerde kosten bij IND lager zijn gebleken dan de kostprijzen.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers € 33,2 mln.

 • Het budget bij het onderdeel toegang, toelating en opvang is opgehoogd met € 19, 4 mln. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen worden volgens afspraken binnen OESO-DAC toegerekend aan ODA (official development assistance). De raming van de gemiddelde bezetting van het COA is conform reguliere systematiek bijgesteld van 23.500 naar 24.800 waardoor de ODA-toerekening stijgt.

 • De bezetting bij COA is hoger dan in de begroting verwacht. In de begroting 2019 is uitgegaan van een raming van de gemiddelde bezetting in de opvang van 23.500. De meest recente verwachting is nu dat de gemiddelde bezetting van asielzoekers bij COA in 2019 oploopt naar 24.800. Dit vergt een extra bijdrage aan het COA van € 20,6 mln.

 • Er vindt een overboeking plaats van € 6,9 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven.

Versterking vreemdelingenketen € 7,2 mln.Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba en Curaçao toegenomen. Om te kunnen voldoen aan het bijstandsverzoek van beide landen is er geld vrijgemaakt bij miljoenennota. Onderdeel van de bijstand is ondersteuning voor het optimaliseren van de vreemdelingenketens in de beide landen. Deze ondersteuning zal worden verzorgd door verschillende onderdelen van de Nederlandse vreemdelingenketen. De hiervoor gereserveerde middelen zijn overgeheveld vanuit de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van JenV.

37.3 Terugkeer

Vreemdelingen vertrek € 9,9 mln.Bij het onderdeel Terugkeer is een desaldering verwerkt op (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven met € 12,1 mln. Het restant saldo betreft kleine mutaties.

Mutaties Ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met € 49,3 mln. Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderstaande posten.

 • De meevaller op de ontvangsten van het COA bedraagt 15,1 mln. Deze meevaller bestaat uit de afrekening van de bijdrage aan het COA in 2018 van 12 mln, waar in de begroting 2019 geen rekening mee is gehouden en de afroming van het eigen vermogen van COA met € 3,1 mln, bovenop de al in de begroting geraamde afroming van € 24 mln.

 • Betreft de afrekening Nidos 2018 voor € 17,4 mln. Bij de Voorjaarsnota werd gerekend op 5 mln. euro. Bij Najaarsnota is € 12,4 mln. afgerekend.

 • Bij het onderdeel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) is een desaldering verwerkt op de (oude) Europese subsidies die niet verrekend zijn met kosten. Dit leidt tot een verhoging van de ontvangsten met € 12,1 mln.

 • De afrekening IND 2018 valt € 5 mln. hoger uit dan eerder berekend bij de Voorjaarsnota

 • Het restant betreft een mutatie kleiner dan € 5 mln.

4 De niet-beleidsartikelen

Niet-beleidsartikel 91 Apparaat Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

434.493

475.247

6.102

1.797

483.146

       

91.1

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

     
 

Personeel

291.066

307.147

7.207

13.850

328.204

 

waarvan eigen personeel

256.159

267.824

5.140

1.844

274.808

 

waarvan externe inhuur

33.064

37.458

2.074

12.479

52.011

 

waarvan overig personeel

1.843

1.865

‒ 7

‒ 473

1.385

 

Materieel

143.427

162.776

‒ 1.105

‒ 12.053

149.618

 

waarvan ICT

18.262

22.199

838

2.309

25.346

 

waarvan SSO's

86.483

105.758

‒ 3.604

‒ 15.054

87.100

 

waarvan overig materieel

38.682

34.819

1.661

692

37.172

       
 

Ontvangsten

21.124

21.446

0

0

21.446

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 7,9 mln. (€ 6,1 + € 1,8)Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,9 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een aantal kleine mutaties en één grote mutatie.

 • Personeel externe inhuur € 12,5 mln.: diverse verschuivingen, afzonderlijk kleiner dan € 5 mln., binnen apparaat en programma leiden per saldo tot een verhoging.

 • Materieel SSO’s € -15,1 mln.: de Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust ad € -12 mln. Door verevening van de egalisatieschuld met de betaalde huur komt de reservering aflossing egalisatieschuld huisvesting Europol/Eurojust te vervallen. De hiervoor gereserveerde eenmalige middelen vallen vrij binnen het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale samenwerking). Daarnaast is € 3,6 mln. verschoven naar het onderdeel externe inhuur.

Niet-beleidsartikel 92 Nog Onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Bugettaire gevolgen van beleid artikel 92 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

19.394

32.048

‒ 53.749

192.869

171.168

       

92.1

Nog onverdeeld

     
 

Nog onverdeeld

19.394

32.048

‒ 53.749

192.869

171.168

       
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.

Kolom mutaties Miljoenennota € -53.7 mln.Dit bedrag bestaat voor € 52,5 uit een verschuiving naar artikel 34 in het kader van «frictiekosten afbouw overcapaciteit justitiële jeugdinrichtingen» Zie ook artikel 34.

Kolom Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 • Extra middelen aanpak ondermijning Het kabinet investeert incidenteel € 110 miljoen euro in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van aanpak van de ondermijnende criminaliteit tot en met begin 2021 kan worden gerealiseerd. Het gaat om zowel repressieve als preventieve maatregelen met een focus op: oprollen, afpakken en voorkomen. Conform de afspraak in Kamerbrief d.d. 4 november 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 256).

 • Invulling taakstelling JenV Bij Najaarsnota wordt de restanttaakstelling (ad € 53,1 mln.) voor € 38,1 mln. ingevuld met onderuitputting op de uitgaven en een aantal meevallers op de ontvangsten. Het resterende bedrag van de taakstelling dat nog moet worden ingevuld is € 15 mln. Omdat de taakstelling (een verlaging) was geparkeerd op artikel 92 wordt, nu de taakstelling gedeeltelijk is ingevuld, hier een tegenboeking gedaan(positief getal).

 • Extra middelen rechtsbijstandVoor de rechtsbijstand wordt € 45 mln. extra beschikbaar gesteld uit de rijksbrede onderuitputting. Samen met de verwachte onderuitputting van € 15 mln. in 2019 op de rechtsbijstand op de begroting van Justitie en Veiligheid en de inzet van € 13 mln. binnen het programmabudget kan hierdoor € 73 mln. worden ingezet voor een tijdelijke toelage voor een groot deel van de sociaal advocatuur in de periode 2020 tot en met 2021. Bij de tweede suppletoire begroting zijn de beschikbare middelen ad € 60 mln. voor rechtsbijstand verwerkt op artikel 92.

Niet-beleidsartikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

3.051

3.051

0

0

3.051

       

93.1

Geheime uitgaven

     
 

Geheime uitgaven

3051

3051

0

0

3051

       
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

5 Agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 12 Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

     

Baten

    

Omzet moederdepartement

2.097.986

162.577

77.953

2.338.516

Omzet overige departementen

  

Omzet derden

57.077

  

57.077

Rentebaten

  

Vrijval voorzieningen

  

Bijzondere baten

  

Totaal baten

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

     

Lasten

    

Apparaatskosten

1.136.651

 

19.430

1.156.081

- Personele kosten

1.016.882

119.839

19.225

1.155.946

Waarvan eigen personeel

888.632

113.480

‒ 3.358

998.754

Waarvan inhuur externen

103.000

4.598

22.402

130.000

Waarvan overige personele kosten

25.250

1.761

181

27.192

Materiële kosten

119.768

 

205

119.973

Waarvan apparaat ICT

39.396

  

39.396

Waarvan bijdrage aan SSO's

34.265

  

34.265

Waarvan overige materiële kosten

46.107

 

205

46.312

Materiele programmakosten

893.760

42.738

6.023

942.521

Rentelasten

  

Afschrijvingskosten

19.649

  

19.649

Waarvan apparaat ICT

   

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

15.123

  

15.123

- Immaterieel

4.527

  

4.527

Overige lasten

105.003

 

52.500

157.503

- Dotaties voorzieningen

86.188

 

52.500

138.688

- Bijzondere lasten

18.815

  

18.815

Totaal lasten

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

     

Saldo van baten en lasten

  

Toelichting

Uit de realisatie van de personeelskosten blijkt een groter aandeel externe inhuur ten behoeve van het eigen personeel. Daarnaast is in verband met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen de post frictiekosten verhoogd met € 52,5 mln.

Tabel 13 Kasstroomoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

      

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

205.177

  

205.177

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.155.063

162.577

77.953

2.395.593

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.153.163

162.577

‒ 77.953

‒ 2.068.539

2.

Totaal operationele kasstroom

1.900

  

1.900

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 19.535

  

‒ 19.535

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

10.000

  

10.000

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 9.535

  

‒ 9.535

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

 

25.000

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

  

 

Aflossingen op leningen (-/-)

  

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

  

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

 

25.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

172.542

25.000

197.542

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 14 Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

     

Baten

    

Omzet moederdepartement

323.148

106.835

‒ 24.300

405.683

Omzet overige departementen

 

Omzet derden

47.360

8.590

 

55.950

Rentebaten

  

Vrijval voorzieningen

  

Bijzondere baten

  

Totaal baten

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

- Personele kosten

246.500

81.500

‒ 19.300

308.700

Waarvan eigen personeel

215.000

51.000

‒ 29.300

236.700

Waarvan inhuur externen

27.000

28.000

10.000

65.000

Waarvan overige personele kosten

4.500

2.500

 

7.000

- Materiële kosten

55.863

17.637

‒ 5.000

68.500

Waarvan apparaat ICT

1.000

1.500

 

2.500

Waarvan bijdrage aan SSO's

39.926

15.074

 

55.000

Waarvan overige materiële kosten

14.937

1.063

 

16.000

Materiële programmakosten

47.445

17.555

 

65.000

Rentelasten

200

‒ 150

 

50

Afschrijvingskosten

20.500

‒ 1.117

 

19.383

- Materieel

6.000

‒ 3.000

 

3.000

Waarvan apparaat ICT

2.500

‒ 1.000

 

1.500

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

   

- Immaterieel

14.500

1.883

 

16.383

Overige lasten

  

- Dotaties voorzieningen

  

- Bijzondere lasten

  

Totaal lasten

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

     

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

De omzet is bijgesteld door daling van de bekostiging als gevolg van de bijstelling van de kostprijs. Lagere capaciteitsinzet voor productie en bedrijfsvoering is de basis voor de bijstelling van de kostprijzen. Er is minder eigen personeel ingezet ten opzichte van de begroting en meer gebruik gemaakt van tijdelijke externe inhuur in het productieproces.

Tabel 15 Kasstroomoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

      

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

92.670

 

92.670

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

370.508

115.425

‒ 24.300

461.633

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 356.008

‒ 110.542

24.300

‒ 442.250

2.

Totaal operationele kasstroom

14.500

4.883

19.383

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 10.800

‒ 2.050

‒ 12.850

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 10.800

‒ 2.050

‒ 12.850

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 34.000

‒ 34.000

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 13.400

‒ 2.200

‒ 15.600

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

10.800

2.050

12.850

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.600

‒ 34.150

‒ 36.750

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

93.770

‒ 31.317

62.453

Toelichting

De lagere bijdrage leidt toe een lagere kasontvangst.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 16 Exploitatieoverzicht Centraal Justitiële Inrichtingen (CJIB) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

     

Baten

    

Omzet moederdepartement

127.282

15.379

1.420

144.081

Omzet overige departementen

542

  

542

Omzet derden

12.464

  

12.464

Rentebaten

  

Vrijval voorzieningen

  

Bijzondere baten

  

Totaal baten

140.288

15.379

1.420

157.087

     

Lasten

    

Apparaatskosten

125.001

15.100

1.444

141.545

- Personele kosten

92.885

14.820

1.495

109.200

Waarvan eigen personeel

62.609

5752

‒ 147

68.214

Waarvan inhuur externen

28.038

9.067

1.642

38.747

Waarvan overige personele kosten

2.238

  

2.238

- Materiële kosten

32.116

281

‒ 51

32.346

Waarvan apparaat ICT

7.850

  

7.850

Waarvan bijdrage aan SSO's

7.115

  

7.115

Waarvan overige materiële kosten

17.151

281

‒ 51

17.381

Gerechtskosten

10.566

193

‒ 17

10.742

Rentelasten

57

1

58

Afschrijvingskosten

4.662

85

‒ 7

4.740

- Materieel

4.013

85

 

4.098

Waarvan apparaat ICT

   

Waarvan overige materiele afschrijvingskosten

   

- Immaterieel

649

  

649

Overige lasten

   

- dotaties voorzieningen

  

- bijzondere lasten

  

Totaal lasten

140.288

15.379

1.420

157.087

     

Saldo van baten en lasten

 

Toelichting

De stijging van de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de loonkosten als gevolg van de Rijksambtenaren CAO en de toename van de productieaantallen die leiden tot een verhoging van de kosten. Ook is er een stijging te zien van de inhuur van deskundigen voor het programma USB/AICE (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen/ Administratie -en Informatiecentrum voor de Executieketen) waarvoor middelen zijn toegekend vanuit het programma digitalisering strafrechtketen.

Tabel 17 Kasstroomoverzicht Centraal Justitiële Incassobureau (CJIB) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

      

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019

38.984

38.984

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

140.287

15.379

1.420

157.086

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 135.625

‒ 15.379

‒ 1.420

‒ 152.424

2.

Totaal operationele kasstroom

4.662

4.662

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.971

‒ 284

‒ 3.255

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 2.971

‒ 284

‒ 3.255

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 8.500

‒ 8.500

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 3.952

‒ 479

‒ 4.431

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.971

284

3.255

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 981

‒ 8.695

‒ 9.676

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)

39.694

‒ 8.979

30.715