Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-III-2.html
ID: 35350-III-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019–2020

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC). De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1 Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 'Eenheid van het algemeen regeringsbeleid'.

2 Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Tabel 1 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2019

62.303

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

2.139

Stand 1e suppletoire begroting 2019

64.442

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

‒ 1.156

Stand 2e suppletoire begroting 2019

63.286

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Tabel 2 Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).
 

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2019

4.439

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

44

Stand 1e suppletoire begroting 2019

4.483

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

‒ 500

Stand 2e suppletoire begroting 2019

3.983

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 'Eenheid van het algemeen regeringsbeleid' (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 3 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Vastgesteldebegroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

62.303

64.442

‒ 1.107

‒ 49

63.286

      

Uitgaven

62.303

64.442

‒ 1.107

‒ 49

63.286

waarvan juridisch verplicht (percentage)

     
      

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.171

2.166

‒ 1

‒ 200

1.965

      

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

594

100

0

694

      

Apparaatsuitgaven

33.112

34.619

‒ 1.228

151

33.542

      
      

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

605

622

0

0

622

      
      

Bijdrage agentschap

     

Dienst Publiek en Communicatie

25.821

26.441

22

0

26.463

      

Ontvangsten

4.439

4.483

‒ 500

0

3.983

Toelichting

De neerwaarste bijstelling van € 200.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD)» betreft met name een onderuitputting bij een aantal projecten bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

De bijstelling van € 100.000 bij «Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR)» betreft een overboeking van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De bijstelling bij «Apparaatsuitgaven» betreft met name de kasschuif van € 1.000.000 naar 2020 omdat in 2019 vertraging is opgetreden in de vernieuwing van de verschillende ICT-systemen.

De ontvangsten worden met ingang van 2019 met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. In de afgelopen jaren zijn minder ontvangsten gerealiseerd, op basis daarvan wordt de meerjarige raming neerwaarts bijgesteld.

3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 4 Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2019 (bedragen x € 1.000).
 

Uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2019

2.551

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019

67

Stand 1e suppletoire begroting 2019

2.618

Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2019

‒ 273

Stand 2e suppletoire begroting 2019

2.345

Toelichting

Het budget van de CTIVD is bijgesteld met € 273.000 door een verlaging van het budget met € 300.000 in verband met facilitaire voorzieningen en een verhoging van het budget van € 27.000 door een overboeking van een ander ministerie.