Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-III-1.html
ID: 35350-III-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019–2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onder-havige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister-President,Minister van Algemene Zaken,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Mutaties 2e suppletoire begroting

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

‒ 1.156

‒ 1.156

0

           
 

Beleidsartikel

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

‒ 1.156

‒ 1.156

0

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

‒ 1.156

‒ 1.156

0

           
 

Niet-beleidsartikel

         

3

Nominaal en onvoorzien

Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 2 Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Mutaties 2e suppletoire begroting

  
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.551

2.551

0

67

67

0

‒ 273

‒ 273

0

           
 

Beleidsartikel

         

1

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.551

2.551

0

67

67

0

‒ 273

‒ 273

0