Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-IIB-2.html
ID: 35350-IIB-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

INHOUDSOPGAVE

Blz.

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

1

Leeswijzer

3

2

De beleidsartikelen

3

Beleidsartikel 1 Raad van State

3

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

4

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

4

Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

5

Beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

5

Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curacao

6

Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

6

Beleidsartikel 9 Kiesraad

7

3

De niet-beleidsartikelen

7

Artikel 10 Nog onverdeeld

7

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2019.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2019

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Raad van State

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2. Algemene Rekenkamer

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

3. De Nationale ombudsman

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

6. Kabinet Gouverneur Aruba

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

7. Kabinet Gouverneur Curaçao

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

8. Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

9. Kiesraad

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

10. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Raad van State (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

59.844

63.610

1.752

185

65.547

      

Uitgaven

59.844

63.610

1.752

185

65.547

      

1.1 Advisering

6.080

6.080

191

185

6.456

      

1.2 Bestuursrechtspraak

31.805

33.171

996

0

34.167

      

1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten

21.959

24.359

565

0

24.924

      

Ontvangsten

1.950

1.950

0

0

1.950

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Algemene Rekenkamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

30.223

31.258

846

281

32.385

      

Uitgaven

30.223

31.258

846

281

32.385

      

2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

30.223

31.258

846

281

32.385

      

Ontvangsten

1.217

1.217

0

163

1.380

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 De Nationale ombudsman (Tweede suppletoire begroting)(bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

17.961

18.504

432

525

19.461

      

Uitgaven

17.961

18.504

432

525

19.461

      

3.1 Reguliere klachten

15.788

16.331

432

350

17.113

      

3.2 Klachten van lagere overheden

2.173

2.173

0

175

2.348

      

Ontvangsten

2.189

2.189

0

175

2.364

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Beleidsartikel 4 Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Kanselarij der Nederlandse Orden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.282

5.729

96

0

5.825

      

Uitgaven

4.282

5.729

96

0

5.825

      

4.1 Apparaat

2.546

3.993

71

0

4.064

      

4.2 Decoraties

1.731

1.731

25

0

1.756

      

4.3 Riddertoelagen

5

5

0

0

5

      

Ontvangsten

199

199

0

0

199

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Beleidsartikel 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.855

1.874

48

317

2.239

      

Uitgaven

1.855

1.874

48

317

2.239

      

6.1 Apparaat

1.855

1.874

48

317

2.239

      

Ontvangsten

60

60

0

0

60

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 7 Kabinet van de Gouverneur van Curacao

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Kabinet van de Gouverneur van Curacao (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.819

2.847

69

470

3.386

      

Uitgaven

2.819

2.847

69

470

3.386

      

7.1 Kabinet Gouverneur Curaçao

2.819

2.847

69

470

3.386

      

Ontvangsten

200

200

0

0

200

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 8 Kabinet van de Gouverneur van Sint-Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Kabinet van de Gouverneur Sint Maarten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.024

2.069

50

338

2.457

      

Uitgaven

2.024

2.069

50

338

2.457

      

8.1 Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.024

2.069

50

338

2.457

      

Ontvangsten

50

75

0

0

75

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Tegenvallers in het budgettaire beeld als gevolg van prijseffecten leiden tot een bestedingseffect bij de Kabinetten van de Gouverneurs, welke niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

Beleidsartikel 9 Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Kiesraad (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.345

2.493

56

2.760

5.309

      

Uitgaven

2.345

2.493

56

693

3.242

      

9.1 Kiesraad

2.345

2.493

56

693

3.242

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Ondersteunende software voor verkiezingen

Voor de volgende verkiezingen (herindelingsverkiezingen 2020/Tweede Kamerverkiezing 2021) wordt een nieuwe versie gemaakt van de programmatuur die gebruikt wordt om de uitslag te berekenen. Daarvoor zijn middelen overgeheveld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) naar de Kiesraad. Voor deze nieuwe versie en het beheer daarvan is een meerjarige verplichting aangegaan.

3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 10 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 10 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

3.350

‒ 3.350

0

0

      

Uitgaven

0

3.350

‒ 3.350

0

0

      

10.1 Loonbijstelling

0

3.012

‒ 3.012

0

0

      

10.2 Prijsbijstelling

0

338

‒ 338

0

0

      

10.3 Onvoorzien

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.