Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-IIA-2.html
ID: 35350-IIA-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

INHOUDSOPGAVE3

Blz.

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

1

Leeswijzer

3

2

De beleidsartikelen

3

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

3

Beleidsartikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement

4

Beleidsartikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

5

Beleidsartikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

6

3

De niet-beleidsartikelen

6

Artikel 10 Nog onverdeeld

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2019.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2019

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2. Uitgaven t.b.v. (oud)-leden Tweede Kamer en leden Europees Parlement

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.Ontvangsten: 2 mln.

4. Wetgeving en controle Eerste Kamer en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

10. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.Ontvangsten: 2 mln.

2 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

12.464

12.464

304

1.700

14.468

      

Uitgaven

12.464

12.464

304

1.700

14.468

      

1.1 Apparaat Eerste Kamer

8.600

8.600

193

1.700

10.493

      

1.2 Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.789

3.789

110

0

3.899

      

1.3 Verenigde vergadering

75

75

1

0

76

      

Ontvangsten

140

140

0

0

140

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Niet huisvestingskosten Eerste Kamer

Binnen het budget voor renovatie Binnenhof is rekening gehouden met de niet-huisvestingskosten voor de gebruikers (Kamerstuk 2015/16, 34293, nr. 3). Het betreft de middelen voor de kosten voor de Eerste Kamer aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten als gevolg van en in relatie tot de tijdelijke huisvesting samenhangend met de renovatie van het Binnenhof. Voor 2019 wordt € 3,7 mln. overgeboekt naar het apparaat van de Eerste Kamer.

Tijdelijke huisvesting

In verband met vertragingen in het huisvestingsproject zal een aantal uitgaven (- € 2 mln.) gerealiseerd worden in 2020, waar deze eerst voor 2019 waren geraamd.

Beleidsartikel 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europees parlement

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer(Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

31.525

31.525

871

0

32.396

      

Uitgaven

31.525

31.525

871

0

32.396

      

2.1 Schadeloosstelling

20.900

20.900

586

0

21.486

      

2.2 Pensioenen en wachtgelden

10.516

10.516

282

0

10.798

      

2.3 Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten

109

109

3

0

112

      

Ontvangsten

86

86

0

0

86

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Beleidsartikel 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Wetgeving en controle Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

102.007

129.937

2.639

‒ 3.600

128.976

      

Uitgaven

102.007

129.937

2.639

‒ 3.600

128.976

      

3.1 Apparaat Tweede Kamer

69.028

96.958

1.733

‒ 3.700

94.991

      

3.2 Onderzoeksbudget

2.271

2.271

52

 

2.323

      

3.3 Drukwerk

1.832

1.832

27

 

1.859

      

3.4 Fractiekosten

26.455

26.455

775

 

27.230

      

3.5 Uitzending leden

442

442

6

 

448

      

3.6 Parlementaire enquetes

0

0

0

100

100

      

3.7 Bijdrage ProDemos

1.979

1.979

46

 

2.025

      

Ontvangsten

3.966

3.966

0

 

3.966

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Projectvertraging

Binnen de bedrijfsvoering van de Tweede Kamer is vertraging ontstaan bij een aantal projecten. Dit heeft te maken met het verschuiven van opleveringsmomenten waardoor de betalingstermijnen verschuiven. Dit heeft betrekking op de Audiovisuele middelen, verhuizing van de datacenters, de historische boekencollectie en de investering in meubilair.

Parlementaire enquête

De Tweede Kamer heeft besloten om een parlementaire ondervraging te doen naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeën, uit onvrije landen en de wijze waarop dit doorbroken kan worden. Voor deze flitsenquête worden middelen aan de begroting toegevoegd.

Beleidsartikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.491

1.491

17

0

1.508

      

Uitgaven

1.491

1.491

17

0

1.508

      

4.3 Interparlementaire betrekkingen

1.491

1.491

17

0

1.508

      

Ontvangsten

23

23

0

0

23

3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 10 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

‒ 1.957

3.425

‒ 3.837

 

‒ 412

      

Uitgaven

‒ 1.957

3.425

‒ 3.837

 

‒ 412

      

10.1 Loonbijstelling

0

3.094

‒ 3.094

 

0

      

10.2 Prijsbijstelling

0

743

‒ 743

 

0

      

10.3 Onvoorzien

‒ 1.957

‒ 412

0

 

‒ 412

      

Ontvangsten

0

0

0

 

0

Toelichting mutaties Miljoenennota

Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling.