Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-C-2.html
ID: 35350-C-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 26 november 2019

Vergaderjaar 2019‒2020

INHOUDSOPGAVE

Blz.

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

3

1

Leeswijzer

3

2

Het beleid

3

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

3

Het beleidsartikel

4

Beleidsartikel 1 Provinciefonds

4

4

Bijlagen

6

Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds

6

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het provinciefonds.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B. van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet hebben provincies gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering is opgenomen. Ingevolge artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet hebben de provincies gezamenlijk recht op de bedragen die in de begroting als verplichting voor het totaal van de integratie-uitkeringen en het totaal van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen.

De in dit wetsartikel opgenomen bedragen zijn niet rechtstreeks uit de begrotingsstaat af te leiden. De bedragen worden nader onderbouwd in deze memorie van toelichting.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.W. Knops

De Staatssecretaris van Financiën,M. Snel

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt opgebouwd vanaf de stand van de eerste suppletoire begroting 2019.

2 Het beleid

Door wijzigingen in beleid van verschillende departementen kan worden overgegaan tot het beleggen of juist weghalen van taken bij provincies. Indien dit gepaard gaat met een toevoeging aan of een uitname uit het provinciefonds, wordt dit begrotingstechnisch verwerkt. In de onderstaande tabel worden de mutaties groter dan € 10 mln. weergegeven. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen nominale mutaties enerzijds en overboekingen van/naar andere departementen anderzijds.

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2019

  

Vastgestelde begroting 2019

2.407.659

  

Stand 1e suppletoire begroting 2019

2.419.388

  

Belangrijkste suppletoire mutaties

 
  

Nominale mutaties

 

1 Accres 2019

‒ 30.391

2 Ruimte onder plafond BCF 2019

11.033

  

Overboekingen

 

3 MKB Innovatiestimulering topsectoren

14.200

  

Overige mutaties

84.911

  

Stand 2e suppletoire begroting 2019

2.499.141

Toelichting

1. Accres 2019

Het provinciefonds ontwikkelt zich evenredig met de accres-relevante uitgaven (ARU) van het Rijk. Nemen de ARU van jaar op jaar toe, dan neemt ook de algemene uitkering van het provinciefonds toe. Bij een afname van de ARU geldt het omgekeerde. De groei of krimp van het provinciefonds als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Het accres van tranche 2019 bedraagt € 149 mln. positief. Dat is een negatieve bijstelling van € 30 mln. ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2019 van het provinciefonds. Deze negatieve bijstelling is een gevolg van de besluitvorming van het Kabinet en wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven van het Rijk in 2019.

2. Ruimte onder plafond BCF 2019

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (BCF) en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2019 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 11 mln.

3. MKB Innovatiestimulering topsectoren

In de 2e suppletoire van 2019 is € 14,2 mln. toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het MKB beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. In totaal betreft het budget voor de DU MIT € 20,5 mln.

3 Het beleidsartikel

Beleidsartikel 1 Provinciefonds

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel provinciefonds (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenen nota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

      

Verplichtingen

2.407.659

2.419.345

43.227

36.526

2.499.098

      

Uitgaven

2.407.659

2.419.388

43.227

36.526

2.499.141

waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

100%

  

100%

      

Opdrachten

100

100

0

‒ 57

43

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

‒ 57

43

      

Bijdragen aan medeoverheden

2.407.559

2.419.288

43.227

36.583

2.499.098

Algemene uitkering

2.199.901

2.165.469

‒ 19.358

57

2.146.168

Integratie-uitkeringen

0

0

0

0

0

Decentralisatie-uitkeringen

207.658

253.819

62.585

36.526

352.930

      

Ontvangsten

2.407.659

2.419.388

43.227

36.526

2.499.141

Toelichting op de financiële instrumenten

Opdrachten

Kosten Financiële-verhoudingswet

Dit betreft het budget dat elk jaar is gereserveerd voor de uitvoering van onderzoeken op het vlak van de omvang en verdeling van het provinciefonds en het onderhoud van het betaalsysteem.

Bijdragen aan mede overheden

Algemene uitkering

Dit betreft de uitkering aan alle provincies, die ten goede komt aan de algemene middelen van de provincies. De uitkering is gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van de Financiële-verhoudingswet.

Decentralisatie-uitkeringen

Naast de algemene uitkering kent het provinciefonds ook decentralisatie-uitkeringen. Een overzicht van de decentralisatie-uitkeringen is opgenomen in bijlage 1. Meer informatie over de decentralisatie-uitkeringen is te vinden in de circulaires van het Provinciefonds.

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk.

4 Bijlagen

Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds

Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

Uitgaven 2019

Amendement Hoogland

3.160

Beter benutten

8.756

Bijdrage Limburgs en Nedersaksisch

50

Bodemsanering

40.380

Connect-NL

100

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie

261

Dingtiid

27

Duurzaam Door

80

Ecologie en Economie in balans

21

Elektrificatie Limburg Aken

258

Erfgoed en aardbeving

1.215

Erfgoedprogramma Groningen

3.950

Fietstunnel (Utrecht)

4.100

Garantiefonds geothermie

1.500

Gebiedsaanpak Veenweiden

6.000

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

30.926

Gebiedsuitwerking Westland (Greenports)

20

GROS Jongerenevenementen

86

GROS North Sea Port

11

Jong leren eten

500

Jongerencampagne

50

Krimpcongres 2019

41

MIRT A1/A35

24

MKB Innovatiestimulering topsectoren

20.516

Monumenten

20.000

Na-ijlende effecten mijnbouw

1.361

NL DIGIbeter Innovatiebudget

654

Ondersteuning innovatietraject

63

Onderzoek proeftuin woningvoorraad

28

Perronfasering Arnhem

1.750

Proeftuinen cultuurprofielen

619

Programma Impuls omgevingsveiligheid

13.684

Programmamanagement ED2050

83

Projecten Verkeer en vervoer

39.708

Regionale opgaven

73.047

Regionale Energie Strategieén

6.595

Regionale financieringstafels

518

Schokland

5.000

Toolontwikkeling Smart en Circulair SMITZH

50

Trekvogelvoorspellingen

178

Value Center Smart Industry

450

Versnelling Flexwonen

3.000

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

Versterken Friese Ijsselmeerkust

558

Waddenfonds

28.878

Weidevogels

25

Werelderfgoed

140

Wettelijke taal Fries

150

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

2.100

Woondeals

186

Zoetwatermaatregelen

14.994

Zuiderzeelijn REP-middelen

16.976

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018

43

Stand 2e suppletoire begroting 2019

352.930