Kamerstuk 35300-XVI-99

Motie van het lid Wörsdörfer over het zo veel mogelijk beperken van lokale en regionale verantwoordingseisen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Martin Wörsdörfer (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-99.html
ID: 35300-XVI-99

100,0 %
0,0 %

PVV

vKA

50PLUS

FvD

PvdA

CDA

D66

SP

Van Haga

PvdD

SGP

CU

VVD

DENK

GL


Nr. 99 MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2018 29% van het jeugdhulpbudget werd besteed aan coördinatiekosten;

constaterende dat gemeenten soms aanvullende verantwoordingseisen stellen;

constaterende dat onduidelijkheid over de status van standaarden en verschillende interpretaties door aanbieders leiden tot complexiteit, misverstanden en vertraging;

overwegende dat administratieve lasten leiden tot een hoge werkdruk, ziekteverzuim en overbodige kosten;

overwegende dat de tijd die hulpverleners besteden aan administratieve lasten ten koste gaat van de zorg aan cliënten;

overwegende dat een minimale uniformiteit tussen en binnen de 42 zorgregio's wenselijk is;

verzoekt de regering, lokale en regionale verantwoordingseisen in overleg met gemeenten zo veel mogelijk te beperken dan wel te stroomlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer